Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://wcid.wholesecurity.com/spoof/SampleSpoofPages/eBaySampleSpoofs/http^^^teamx.fragism.com^Verify.htm.HTM

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy