Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://wcid.wholesecurity.com/spoof/SampleSpoofPages/PaypalSampleSpoofs/http^^^paypai-servicecenter.info^cgi-bin^update.htm.HTM

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy