Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://wcid.wholesecurity.com/spoof/SampleSpoofPages/CitiBankSampleSpoofs/http^^^81.56.217.138^input^citi^citibank^citibank^index.html.HTM

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy