Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://wcid.wholesecurity.com/spoof/SampleSpoofPages/AOLSampleSpoofs/http^^^account-aol.org^.HTM

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy