Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.dhcd.edu.vn/b/Tin-Noi-bat/THONG-BAO-DIEM-TRUNG-TUYEN-DAI-HOC-HE-CHINH-QUY-NAM-2020-(DOT-1).html

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy