Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/thanks.aspx?ln=en-us&thankspage=6

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy