Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://go.redirectingat.com/?id=23432X820454&site=windowscentral.com&xs=1&isjs=1&url=http%3A%2F%2Fgo.microsoft.com%2Ffwlink%2F%3FLinkID%3D234123&xguid=aea30fe263213d27aa24308f062e842b&xuuid=e90302120fd798f4753377fe2362211f&xsessid=c2c88a42903a3f48f294d5f2f9aedb51&xcreo=0&xed=0&sref=http%3A%2F%2Fwww.windowscentral.com%2Fuse-windows-defender-offline-remove-tough-viruses-your-windows-10-pc&xtz=-420

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy Truy cập