Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://download.windowsupdate.com/d/msdownload/update/software/updt/2015/08/lp_5f85c8df9db4407abc336f31f21d8197dc5c05ee.cab

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy