Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2017/05/windows8-rt-kb4012598-x64_f05841d2e94197c2dca4457f1b895e8f632b7f8e.msu

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy