Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://download.microsoft.com/download/F/5/0/F5036E5B-A675-441F-AED9-57F9E1E9470F/MicrosoftFixit50199.msi

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy