Tìm hiểu thông tin vòng đời các sản phẩm của Avira

QuanTriMang.com - Các nhà nghiên cứu và sản xuất phần mềm bảo mật Avira luôn định hướng, duy trì các công nghệ nhằm hỗ trợ tối đa cho người sử dụng. Và thời gian hỗ trợ này cũng thay đổi theo từng loại sản phẩm tương ứng. Cách tiếp cận này cung cấp cho hệ thống khách hàng cũng như doanh nghiệp – những người đang trực tiếp sử dụng sản phẩm và công nghệ của Avira, sự đảm bảo và chắc chắn về nền tảng bảo mật mà họ yêu cầu. Phương châm của Avira ra đời dựa trên 2 tiêu chí sau:

- Avira luôn hỗ trợ cho các hệ điều hành lâu hơn 12 tháng – so với chu trình sản xuất thông thường của 1 hệ điều hành

- Avira thông báo trước ít nhất 3 năm khi ngừng hỗ trợ cho 1 hệ điều hành nào đó

Danh sách các hệ điều hành Microsoft và thời điểm hỗ trợ cụ thể của Avira

Microsoft Windows 2000

13.07.2011

Microsoft Windows 2000 Server

13.07.2011

Microsoft Windows XP (Professional Edition, Professional 64 Bit Edition, Home Edition, Tablet PC Edition)

08.04.2015

Microsoft Windows Vista (Business, Business 64 Bit, Business N, Business N 64 Bit, Enterprise, Enterprise 64 Bit)

11.04.2018

Microsoft Windows Vista (Home Basic, Home Basic 64 Bit, Home Basic N, Home Basic N 64 Bit, Home Premium, Home Premium 64 Bit, Ultimate, Ultimate 64 Bit)

10.04.2013

Microsoft Windows Server 2003 R2 (Datacenter Edition, Datacenter 64 Bit Edition, Enterprise Server Edition, Enterprise Server 64 Bit Edition, Standard 64 Bit Edition)

14.07.2016

Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition

14.07.2016

Microsoft Windows Server 2003 (Datacenter Edition, Datacenter 64 Bit Edition, Enterprise Server Edition, Enterprise Server 64 Bit Edition, Standard Edition, Standard 64 Bit Edition, Web Edition)

14.07.2016

Microsoft Windows Server 2008 (Datacenter Server, Enterprise Server, Standard Server, Web Server)

10.07.2019

Microsoft Windows Mobile 5.0

13.10.2016

Danh sách các hệ điều hành của Microsoft mà Avira không còn hỗ trợ

Windows NT 31.03.2007
Windows 98 30.06.2007
Windows 98 SE 30.06.2007
Microsoft Windows Pocket PC 2002 31.08.2009
Microsoft Windows Mobile 2003 2nd Edition 31.08.2009

Với các sản phẩm dựa trên nền tảng Unix, thời gian hỗ trợ cụ thể của Avira như sau

Novell SUSE Linux Enterprise 10 (Desktop, Server) 31.07.2014
Novell SUSE Linux Enterprise 9 (Desktop, Server) 30.07.2012
Red Hat Enterprise Linux 5 (Desktop, Server) 31.03.2015
Red Hat Enterprise Linux 4 (Desktop, Server) 29.02.2013
Debian GNU/Linux 4 (stable) không có thông tin
Ubuntu Server Edition 8 2014
Sun Solaris 9 (SPARC) 30.10.2012
Sun Solaris 10 (SPARC) không có thông tin
Novell Open Enterprise Server 29.07.2012

Các sản phẩm của Unix mà Avira không còn hỗ trợ

Linux/i386 libc5 31.08.2007
OpenBSD/i386 3.0-3.3 31.08.2007
Glibc 2.0 30.04.2009
Glibc 2.3 PPC 30.04.2009
Solaris SPARC 7 và 8 30.04.2009
Solaris tất cả các phiên bản dành cho x86 30.04.2009
OpenBSD 30.04.2009
FreeBSD 30.04.2009
IBM System z/ IBM System i/ IBM System p (Linux) 30.04.2009

Với một số sản phẩm phổ biến của Microsoft

Tên sản phẩm Thời gian hỗ trợ của Avira
SharePoint Portal Server 2003 08.04.2015
SharePoint Server 2007 11.04.2018
Windows SharePoint Services 2.0 09.07.2014
Windows SharePoint Services 3.0 11.04.2018


Đối với các hệ điều hành khác

Tên hệ điều hành Thời gian kết thúc hỗ trợ của Avira
Symbian 7 cho tới8.1, Series 60 31.12.2009
Symbian 7.x, Series 80 31.12.2009

Với các sản phẩm của chính Avira và thời điểm kết hỗ trợ thúc trong tương lai gần

Tên chương trình Thời điểm kết thúc Ứng dụng thay thế
Avira AntiVir MIMEsweeper (dành cho Clearswift MimeSweeper SMTP 5.1) 06.01.2010 Avira AntiVir MIMEsweeper (dành cho Clearswift Mimesweeper SMTP 5.2)
Avira WebProtector 31.03.2010 -
Avira AntiVir Professional, Version 8.x 31.03.2010 Avira AntiVir Professional, Version 9
Avira AntiVir Premium, Version 8.x 31.03.2010 Avira AntiVir Premium, Version 9
Avira Premium Security Suite, Version 8.x 31.03.2010 Avira Premium Security Suite, Version 9
Avira AntiVir Server (Windows), Version 8.x 31.03.2010 Avira AntiVir Server, Version 9
Avira AntiSpam, Version 2.x 31.03.2010 Avira AntiSpam, Version 3
Avira AntiVir Server (Unix), Version 2.1 31.03.2010 Avira AntiVir Server (Unix), Version 3
Avira AntiVir Professional (Unix), Version 2.1 31.03.2010 Avira AntiVir Professional (Unix), Version 3
AntiVir MIMEsweeper (for Clearswift MimeSweeper Exchange 5.2) 01.05.2010 Avira AntiVir MIMEsweeper (for Clearswift Mimesweeper SMTP 5.2/5.3 and Clearswift ExchangeManager, 5.2/5.3.
Avira SmallBusiness Suite Mixed 31.05.2010 -
Avira AntiVir ISA Server, Version 2.x 30.09.2010 Avira AntiVir ISA Server, Version 3
Avira AntiVir SharePoint, Version 2.x 30.09.2010 Avira AntiVir SharePoint, Version 3
Avira AntiVir Professional, Version 9.x 31.10.2010 Avira AntiVir Professional, Version 10
Avira AntiVir Premium, Version 9.x 31.10.2010 Avira AntiVir Premium, Version 10
Avira Premium Security Suite, Version 9.x 31.10.2010 Avira Premium Security Suite, Version 10
Avira AntiVir Server (Windows), Version 9.x 31.10.2010 Avira AntiVir Server, Version 10
Avira AntiVir MIMEsweeper (for Clearswift MimeSweeper Web 5.2 and previous versions) 16.12.2010 -
Avira AntiVir Exchange, Version 7.x 31.12.2010 Avira AntiVir Exchange, Version 8.x
Avira AntiVir ISA Server 31.03.2011 -

Những sản phẩm của Avira đã hết thời gian hỗ trợ

AntiVir Exchange Server 5.5 15.02.2005 Avira AntiVir Exchange 2000/2003 hoặc Avira AntiVir Exchange 2007
AntiVir Exchange Workstation 15.02.2005 -
AntiVir Eudora 15.02.2005 -
AntiVir Workstation Windows 95 15.02.2005 Avira AntiVir Professional
Windows AVE32 Command-line scanner 06.12.2005 Avira AntiVir Command-line Scanner
AntiVir DOS GUI 31.01.2006 -
AntiVir OS/2 31.01.2006 -
AntiVir Novell NetWare 30.06.2006 -
AntiVir KEN! 2 31.08.2006 Avira AntiVir for KEN! 4
AntiVir Domino 8.5 15.07.2006 -
AntiVir Milter for Sendmail Unix
(đã được tích hợp vào AntiVir MailGate)
05.09.2006 Avira AntiVir MailGate
Avira AntiVir MonoVDF 30.06.2007 Avira AntiVir iVDF
Avira AntiVir Engine, Version 6 31.08.2007 Avira AntiVir Engine, Version 8
Avira CIA Commander 29.11.2007 -
Avira DriveNet 29.11.2007 -
Avira NTFS4DOS 29.11.2007 -
Avira UnErase 29.11.2007 -
Avira WinRollBack 29.11.2007 -
Avira AntiVir Domino, Version 9.x 31.12.2007 -
Virenschutz for KEN! 3 31.07.2008 Avira AntiVir for KEN! 4
Avira AntiVir Server Windows, Version 6 30.11.2008 Avira AntiVir Server Windows, Version 8.2
Avira AntiVir Server Windows, Version 7 30.11.2008 Avira AntiVir Server Windows, Version 8.2
Avira AntiVir Server Windows, Version 8.0 30.11.2008 Avira AntiVir Server Windows, Version 8.2
Avira AntiVir ISA Server (for Microsoft ISA Server 2000) 31.12.2008 Avira AntiVir ISA Server (for Microsoft ISA Server 2004 oder 2006)
Avira AntiVir MIMEsweeper (for Clearswift MimeSweeper Domino 7.6 (5.2) 31.12.2008 Avira AntiVir MIMEsweeper (for Clearswift Mimesweeper Domino from 8.1.2.
Avira AntiVir SAVAPI 1 30.06.2009 Avira AntiVir SAVAPI 3
Avira AntiVir SAVAPI 2 30.09.2009 Avira AntiVir SAVAPI 3
Avira AntiVir WebGate / Avira WebGate Suite, Version 1.x 31.10.2009 Avira AntiVir WebGate / WebGate Suite, Version 3.0
Avira AntiVir MailGate / Avira MailGate Suite, Version 2.x 31.10.2009 Avira AntiVir MailGate / Avira MailGate Suite, Version 3.0
Avira AntiVir Exchange, Version 6.x 31.12.2009 Avira AntiVir Exchange, Version 7
Avira AntiVir Mobile (Symbian) 31.12.2009 -
Thứ Tư, 15/09/2010 08:53
31 👨 913
0 Bình luận
Sắp xếp theo