Thêm "Open with gedit" vào menu chuột phải trong Ubuntu

Trình duyệt file trong Ubuntu cung các tính năng để chạy các scripts trên file đã được chọn. Những scripts này có thể được dùng làm bất kì việc gì từ mở một file đến nén hoặc upload, hoặc bất kì thứ gì bạn có thể làm với dòng lệnh.

Để bắt đầu, chúng ta cần mở một cửa sổ terminal và gõ vào dòng lệnh sau, dòng lệnh này sẽ tạo ra một file script mới trong thư mục scripts của chúng ta.

gedit ~/.gnome2/nautilus-scripts/Open\ with\ gedit

Dán đoạn script dưới đây vào

#!/bin/bash
#
# Nautilus script -> open gedit
#
# Owner : Largey Patrick from Switzerland
# [email protected]
# www.nazeman.org
#
# Licence : GNU GPL
#
# Copyright (C) Nazeman
#
# Ver. 0.9-1 Date: 16.02.2002
# Add multiple file open in the same windows
#
# Ver: 0.9 Date: 27.10.2001
# Initial release
#
# Dependence : Nautilus (of course)
# Gnome-utils (gdialog)
#
filesall=""
while [ $# -gt 0 ]
do
files=`echo "$1″ | sed 's/ /\?/g'`
filesall="$files $filesall"
shift
done
gedit $filesall&

Lưu lại và đóng cửa sổ gedit, và sau đó thực thi câu lệnh sau để thi hành đoạn script trên.

chmod u+x ~/.gnome2/nautilus-scripts/Open\ with\ gedit

Bây giờ khi bạn nhấn chuột phải lên một file, bạn sẽ thấy cái này:

Thứ Ba, 17/03/2009 09:42
31 👨 2.261
0 Bình luận
Sắp xếp theo