Sử dụng Administration Tools Pack quản trị các máy tính từ xa

Nếu bạn đã từng sử dụng chức năng Remote Desktop Connection của Windows thì chắc hẳn không lạ gì tác dụng của nó. Lần này Quản Trị Mạng sẽ hướng dẫn bạn cách quản trị từ xa các máy tính sử dụng hệ điều hành Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP hay Microsoft Windows 2000 bằng công cụ Windows Server 2003 Administration Tool Pack (Adminpak). Ngoài ra, chúng tôi còn thảo luận các vấn đề tương thích khác nhau xuất hiện khi bạn quản trị từ xa các máy tính chạy một trong ba hệ điều hành trên, từ cả phía máy người dùng cũng như máy chủ của bạn.

Các chủ đề được thảo luận trong bài này gồm:

  • Các tuỳ chọn quản trị từ xa máy tính chạy hệ điều hành Windows Server 2002, Windows XP và Windows 2000.
  • Địa chỉ download phiên bản đầu tiên (RTM) và Service Pack 1 cho Windows Server 2003 Administration Tools Pack.
  • Các vấn đề cụ thể khi quản trị dòng Windows 64 bit.
  • Các vấn đề tương thích khi máy tính trên nền Windows 2000 Professional sử dụng công cụ quản trị Windows 2000 và nâng cấp lên Windows XP.
  • Các vấn đề tương thích khi bộ điều khiển tên miền trên nền Windows 2000 được nâng cấp lên bộ điều khiển tên miền trong Windows Server 2003.
  • Các vấn đề đã được biết đến khi bạn dùng công cụ quản trị ở phiên bản đầu tiên (RTM) và Service Pack 1 của Windows Server 2003 Administration Tools Pack để quản lý các máy dùng Windows 2000, Windows XP và Windows Server 2003.

Các tuỳ chọn quản trị từ xa

Kinh nghiệm hay nhất cho thấy là máy tính được dùng để thực hiện các nhiệm vụ quản trị phải chạy cùng một hệ điều hành với máy tính đang được quản trị từ xa.

Phương tiện cài đặt Windows Server 2003 và Windows 2000 gồm các công cụ quản trị đồ hoạ và dòng lệnh, có thể được dùng một cách cục bộ và trong hầu hết các trường hợp quản trị từ xa hệ điều hành mức trên cũng như mức dưới với các thành phần bậc cao.

Để quản trị từ xa các máy đang chạy Windows Server 2003 hay Windows 2000 từ các máy dùng Windows Server 2003, Windows XP hay Windows 2000, dùng một trong các phương thức sau:

Cài đặt và dùng các công cụ quản trị đồ hoạ được gói kèm trong Administration Tools Pack để quản trị từ xa máy tính chạy trên nền Windows Server 2003, Windows XP và Windows 2000. Vấn đề thao tác giữa các phần thường xuất hiện trên các hệ điều hành. Chúng thực hiện các nhiệm vụ quản trị trên bàn giao tiếp của máy đích hay trên một máy tính đang chạy cùng một hệ điều hành với máy dùng để quản trị từ xa.

Dùng Terminal Services để quản trị từ xa các máy đã cài đặt cục bộ công cụ quản trị dòng lệnh và giao diện đồ hoạ người dùng (GUI). Để tránh giới hạn hai phiên làm việc, bạn có thể dùng mô hình Application Server để tạo chương trình cài đặt trên nền Windows Server 2003 hoặc Windows 2000 đang chạy Terminal Server hay Terminal Services. Vấn đề thao tác giữa các phần xuất hiện trong các hệ điều hành thực hiện nhiệm vụ quản trị từ một server hỗ trợ Terminal Server hoặc Terminal Services và chạy cùng một hệ điều hành như máy từ xa đang được quản trị.

Dùng các công cụ dòng lệnh (command-line) và các script để quản trị cục bộ và từ xa các máy chạy Windows Server 2003, Windows XP hay Windows 2000. Các công cụ và các bản script này bao gồm Active Directory Service Interfaces (ADSI), Windows Net.exe commands và các công cụ được gói trong Suptools.msi. Vấn đề thao tác giữa các phần xuất hiện trong các hệ điều hành thực hiện nhiệm vụ quản trị trên một console bàn giao tiếp của máy đích hoặc trên một máy chỉ định thực hiện nhiệm vụ quản trị có cùng hệ điều hành với máy ở xa đang được quản trị. Ví dụ các công cụ hỗ trợ (Support Tools) Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) có thể được cài đặt lên một máy đang chạy Windows XP Professional. Nhưng chúng không được đảm bảo sẽ hoạt động tốt trong bối cảnh như vậy.

Các công cụ thường hay có vấn đề được biết đến gồm:

Dfsutil.exe

Netdiag.exe

Netcap.exe

Ntfrsutil.exe

Nếu bạn muốn dùng các công cụ này trên máy Windows Server 2003 SP1, bạn nên chạy chúng từ một máy đã cài sẵn Windows Server 2003 SP1. Bạn có thể dùng thành phần Remote Desktop để kết nối máy sử dụng Windows Server 2003 SP1 đang chạy Support Tools.

Gói công cụ quản trị Windows Server 2003 và Windows 2000 Server

Để công việc quản lý các gói dịch vụ từ xa của bạn dễ dàng hơn, Microsoft hỗ trợ các công cụ quản trị đồ hoạ trong một file tự nén hiện được dùng rất phổ biến là Adminpak.msi (Adminpack).

Chú ý: Trong các phiên bản 64-bit của Windows Server 2003, file này được gọi là Wadminpak.msi.

Administration Tools Pack (Gói công cụ quản trị) trong Windows 2000 được đặt ở thư mục 1386 trên CD họ Windows 2000 Server và cài đặt trên các máy đang chạy Windows 2000. Phần lớn các công cụ trong Windows 2000 Adminpak đều có thể quản trị từ xa Windows 2000 cũng như các phiên bản 32-bit và 64-bit của Windows XP Professional, các phiên bản 32-bit và 64-bit của Windows Server 2003.

Windows Server 2003 Administration Tools Pack cũng được đặt trong thư mục 1386 của đĩa CD cài Microsoft Windows Server 2003 và bạn hoàn toàn có thể download miễn phí trên website của Microsoft www.microsoft.com. Bảng dưới đây tóm tắt các hệ điều hành bạn có thể cài Adminpak từ Windows 2000, phiên bản đầu tiên của Windows Server 2003 (RTM) hoặc Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1). Ngoài ra bảng này còn tóm tắt các hệ điều hành Adminpak có thể quản trị từ xa.

Windows 2000 Server Adminpak

Windows Server 2003 bản đầu tiên (RTM) Adminpak

Windows Server 2003 SP1 Adminpak

Cài đặt và chạy trên các hệ điều hành
Họ Windows Server 2003 32-bit

Không

Họ Windows Server 2003 64-bit

Không

Không

Windows XP Professional Service Pack 2

Không

Windows XP Professional SP1 hoặc mới hơn

Không

Windows XP Professional 64-bit Edition

Không

Không

Windows 2000 Professional

Không

Không

Họ Windows 2000 Server

Không

Không

Quản lý từ xa các hệ điều hành
Họ Windows Server 2003 32-bit

Họ Windows Server 2003 64-bit

Họ Windows 2000 Server

Để download file cài đặt Adminpak, bạn có thể vào website của Microsoft: http://www.microsoft.com/downloads

Tổng quan về cài đặt và tương thích của Administration Tools Pack Windows Server 2003

Nếu bạn muốn quản trị từ xa các máy thành viên cơ sở sử dụng Windows Server 2003 hoặc Windows 2000 và quản lý các bộ điều khiển tên miền trên client dùng Windows Server 20003 hoặc Windows XP Professional, hãy chú ý các vấn đề cài đặt sau:

Bạn phải gỡ bỏ các phiên bản thử nghiệm beta trước đó của Windows Server 2003 Administration Tools Pack trước khi cài đặt phiên bản chính thức.

Chú ý: Trong một số trường hợp giới hạn, các server (máy chủ) phải được quản trị từ các client (máy khách) có cùng hệ điều hành. Ví dụ, các hoạt động quản trị từ xa trên máy chủ chạy Windows 2000 chỉ có thể thực thi từ máy khách cũng chạy Windows 2000. Tương tự máy chủ chạy Windows Server 2003 cũng chỉ có thể quản trị từ các máy khách chạy Windows Server 2003, máy chủ cài Windows XP thì máy khách quản trị cũng phải là Windows XP. Tài liệu trong bài này mô tả một số giới hạn và hạn chế ở từng công cụ, trong đó có Administration Tools Pack.

Nếu bạn không gỡ Windows Server 2003 RTM Administration Tools Pack (Adminpak.msi) trước khi nâng cấp lên Windows Server 2003 Service Pack 1, việc cài đặt Administration Tools Pack sẽ thất bại. Nếu bạn gỡ Administration Tools Pack bằng chức năng "Add or Remove Programs " trong Control Panel hoặc bằng cách chạy Adminpak.msi, bạn sẽ nhận được các thông báo lỗi sau:

Thông báo lỗi 1

Windows Server 2003 Administration Tools Pack can only be installed on Windows XP Professional with QFE Q329357 applied, on Windows XP Professional Service Pack 1 or later, or on computers running Windows Server 2003 operating systems.

(Windows Server 2003 Administration Tools Pack chỉ có thể được cài đặt trên Windows XP Professional với ứng dụng QFE Q32957, trên Windows XP Professional Servie Pack 1 hoặc phiên bản mới hơn và trên các máy sử dụng hệ điều hành Windows Server 2003.)

Thông báo lỗi 2

Setup Failed - Due to an error, Windows Server 2003 Administration Tools Pack Setup Wizard was unable to finish.
(Chương trình cài đặt thất bại - Hãy xử lý lỗi, Windows Server 2003 Administration Tools Pack Setup Wizard không thể hoàn tất).

Bạn không thể cài đặt file Windows 2000 Adminpak.msi trên các máy dùng Windows Server 2003 hoặc trên các client (máy khách) dùng Windows XP. Các công cụ này không hoạt động trên các hệ điều hành mới hơn và không hỗ trợ chúng. Bạn nên dùng phiên bản Administration Tools Pack của Windows Server 2003 trên các máy Windows XP.

Windows Server 2003 Administration Tools Pack không thể được cài đặt hay chạy trên các máy dùng Windows 2000. Nếu bạn vẫn cố gắng thực hiện điều đó, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi sau:

Windows Server 2003 Administration Tools Pack can only be installed on Windows XP Professional with hotfix Q329357 applied, or on Windows XP Professional SP1 or later, or on computers that are running Windows Server 2003 operating systems.

Service pack level mismatch. Obtain the Administration Tools Pack that matches the service pack level of your operating system.


(Windows Server 2003 Administration Tools Pack chỉ có thể được cài đặt trên Windows XP Professional có áp dụng gói sửa chữa Q32935 hoặc Windows XP Professional SP1 (có thể là SP2, SP3) hoặc trên các máy đang dùng hệ điều hành Windows Server 2003.

Gói dịch vụ không khớp. Administration Tools Pack cần phải khớp với mức gói dịch vụ (Server Pack) của hệ điều hành
).

Tương tự, các tiện ích dòng lệnh của Windows Server 2003 Administration Tools Pack được thiết kế chỉ để chạy trên các máy tính dùng Windows XP hoặc Windows Server 2003. Chúng sẽ không hoạt động nếu DLL không khớp hoặc một điểm vào bị lỗi. Điều này sẽ xuất hiện khi bạn copy các tiện ích đó vào máy tính dùng Windows 2000. Nếu bạn cố gắng cài đặt Windows 2000 Administration Tools Pack lên máy dùng Windows Server 2003, bạn sẽ nhận được một thông báo lỗi như sau:

Windows 2000 Administration Tools are incompatible with Windows Server 2003 operating systems. Install Windows Server 2003 Administration Tools Pack.
(Windows 2000 Administration Tools Pack không tương thích với các hệ điều hành Windows Server 2003. Hãy cài Windows Server 2003 Administration Tools Pack).

Windows XP Professional không có file Windows Server 2003 Adminpak.msi vì các công cụ này là một phần của sản phẩm Windows Server 2003 và chỉ gắn liền với hệ điều hành này.

Phiên bản đầu tiên (original-release) của Windows Server 2003 Adminpak.msi chỉ có thể cài đặt trên các máy dùng Windows Server 2003 RTM, Windows XP Professional SP1, hoặc Windows XP Professional SP2.

Nếu bạn đang dùng Windows XP Professional SP2 và Windows Server 2003 Administration Tools Pack, bạn không thể quản trị các dịch vụ Cluster. Nhưng nếu bạn dùng Windows XP Professional SP1 và Windows Server 2003 Administration Tools Pack thì lại hoàn toàn có thể.

Đa số các công cụ quản trị Windows Server 2003 làm việc giống như các thành phần tương ứng trong Windows 2000, chỉ có một số chức năng được nâng cao hơn. Chẳng hạn như chức năng drag-and-drop (kéo và thả) của Windows Server 2003 Users và Computers snap-in bổ sung đầy đủ hơn nhiều so với các bộ điều khiển tên miền của Windows 2000. Nhưng một số công cụ quản trị Windows Server 2003 không được mở hoặc hỗ trợ khi bạn quản trị các máy dùng Windows 2000.

Chẳng hạn một số công cụ quản trị tuỳ thuộc vào chức năng trong Windows Server 2003 như "Saved query for last logon time" không được hỗ trợ trong Windows 2000 Server vì các phiên bản trước đó của server không đòi hỏi phải có server-side. Trong một số trường hợp hiếm, các công cụ quản trị Windows Server 2003 vẫn có thể không tương thích và không được hỗ trợ để quản lý các máy dùng Windows 2000. Tương tự, một số trường hợp các công cụ quản trị Windows 2000 cũng có thể không tương thích với các máy dùng Windows Server 2003.

Nâng cấp các máy dùng Windows 2000 lên Windows Server 2003 hoặc Windows XP

Khi một máy dùng hệ điều hành Windows 2000, đã cài Windows 2000 Adminpak nâng cấp lên Windows Server 2003 hoặc Windows XP, thành phần System Compatibility Report (Báo cáo về tính tương thích hệ thống) được thể hiện. Thành phần này sẽ nói rằng các công cụ quản trị Windows 2000 không tương thích với Windows Server 2003 hoặc Windows XP. Nếu bạn kích vào Details (xem thông tin chi tiết), bạn sẽ nhận được thông báo lỗi sau:

Setup has detected Windows 2000 Administration Tools on your computer. Windows 2000 Administration Tools are incompatible with Windows Server 2003 operating systems. Use one of the following methods:

  • Cancel this upgrade, remove Windows 2000 Administration Tools, and then restart the upgrade.
  • Complete this upgrade, and then immediately install the Windows Server 2003 Administration Tools Pack by running the Adminpak.msi Windows Installer package file. Adminpak.msi is located in the \i386 folder of your Windows Server 2003 CD.

(Chương trình cài đặt đã tìm thấy thành phần Windows 2000 Administration Tools Pack trên máy tính của bạn. Windows 2000 Administration Tools Pack không tương thích với hệ điều hành Windows Server 2003. Sử dụng một trong các phương thức sau:

  • Huỷ bỏ quá trình nâng cấp hiện tại, gỡ Windows 2000 Administration Tools Pack ra khỏi máy và bắt đầu nâng cấp lại.
  • Hoàn chỉnh quá trình nâng cấp này, sau đó lập tức cài đặt Windows Server 2003 Administration Tools Pack bằng cách chạy gói file Adminpak.msi Windows Installer. Adminpak.msi được đặt tại thư mục \i386 trong đĩa CD cài Windows Server 2003.)

Chú ý: Nếu các thành phần quản trị Windows 2000 được gỡ ra khỏi vị trí đang tồn tại khi máy dùng hệ điều hành Windows 2000 nâng cấp lên Windows Server 2003, đừng cố gắng loại bỏ biểu tượng Windows 2000 Administration Tools xuất hiện trong thành phần Add or Remove Programs trong Control Panel.

Nếu bạn cố gắng gỡ bỏ các công cụ quản trị Windows 2000 bằng cách dùng chức năng Add or Remove Programs, có thể bạn sẽ nhận được thông báo lỗi sau:

apphelp dialog cancelled thus preventing the application from starting.
(Hộp thoại trợ giúp ứng dụng đã huỷ bỏ. Do đó các ứng dụng không thể khởi động được).

Bỏ qua thông báo lỗi này. Khi bạn cài Windows Server 2003 Administration Tools Pack, biểu tượng Windows 2000 Administration Tools được thay thế bởi biểu tượng của Windows Server 2003 Administration Tools Pack.

Xem tiếp phần cuối

Thứ Sáu, 22/12/2006 09:34
31 👨 3.603
0 Bình luận
Sắp xếp theo