Học SQL Server cơ bản, lệnh SQL Server và các ví dụ minh họa rõ ràng để bạn hiểu cách sử dụng lệnh SQL Server.

MS SQL Server là hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) của Microsoft. Nó được xây dựng cho các chức năng cơ bản như lưu trữ dữ liệu do nhu cầu sử các phần mềm theo mô hình khách - chủ. MS SQL Server có thể chạy được trên một hoặc nhiều máy dùng chung mạng.

Các bài hướng dẫn nằm trong phần này sẽ giải thích một số khái niệm cơ bản và nâng cao của SQL Server như cách tạo, khôi phục dữ liệu, đăng nhập, chỉ định quyền truy cập… Mỗi chủ đề sẽ được giải thích kèm ví dụ minh họa.

Trong chùm bài hướng dẫn về SQL Server này chúng tôi cũng sẽ nói về Transact-SQL (T-SQL) - một phần mở rộng của SQL được sử dụng trong SQL Server. T-SQL gần như gắn liền với ngôn ngữ SQL nhưng có thêm cấu trúc lập trình vốn không phải bản chất của SQL. Chùm bài sẽ bắt đầu bằng các lệnh cơ bản như cách lấy dữ liệu cho tới các nhiệm vụ nâng cao hơn như tạo bảng, đăng nhập, hàm…

Tất cả những ai muốn học về SQLServer và ứng dụng vào thực tế đều có thể đọc những bài hướng dẫn này. Để hiểu rõ hơn, bạn nên cài SQL Server lên máy tính và làm theo các ví dụ trong bài hướng dẫn.

Dưới đây là danh sách các bài học SQL Server, bạn nhấp vào tên để mở bài học nhé.

 

MS SQL SERVER CƠ BẢN:

 

1. MS SQL Server là gì?

2. Các phiên bản MS SQL Server

3. Tìm hiểu về kiến trúc của MS SQL Server

4. Hướng dẫn cài đặt MS SQL Server

5. Quản lý MS SQL Server bằng Management Studio

 

CƠ SỞ DỮ LIỆU TRONG MS SQL SERVER:

 

6. Các cách đăng nhập cơ sở dữ liệu trên MS SQL Server

7. Cách tạo cơ sở dữ liệu trong MS SQL Server

8. Cách chọn cơ sở dữ liệu trong MS SQL Server

9. Cách xóa cơ sở dữ liệu trong MS SQL Server

10. Cách tạo bản sao dữ liệu trong MS SQL Server

11. Cách khôi phục cơ sở dữ liệu trong MS SQL Server

12. Cách tạo người dùng trong MS SQL Server

13. Giám sát cơ sở dữ liệu trong MS SQL Server

14. Cách khởi động và dừng các dịch vụ trong MS SQL Server

15. High Availability - Tính sẵn sàng của MS SQL Server

16. Dịch vụ tạo báo cáo trong MS SQL Server

17. Execution Plans - Kế hoạch thực thi trong MS SQL Server

18. Các dịch vụ tích hợp trong MS SQL Server

19. Các dịch vụ phân tích trong MS SQL Server

 

CÁC LỆNH SQL SERVER CƠ BẢN:

 

20. Lệnh SELECT trong SQL Server

21. Mệnh đề FROM trong SQL Server

22. Các toán tử so sánh trong SQL Server

23. Mệnh đề WHERE trong SQL Server

24. Mệnh đề ORDER BY trong SQL Server

25. Điều kiện AND trong SQL Server

 

 • Hàm DATEPART trong SQL Server Hàm DATEPART trong SQL Server
  Hàm DATEPART trong SQL Server trả về một giá trị thời gian của đối số truyền vào, có thể là ngày, tháng, năm, quý, giờ, phút, giây, mili giây… Giá trị trả về là kiểu số nguyên (int)
 • Hàm DATEADD trong SQL Server Hàm DATEADD trong SQL Server
  Hàm DATEADD trong SQL Server trả về giá trị thời gian mới khi nó được cộng thêm một khoảng thời gian được chỉ định.
 • Hàm DATEDIFF trong SQL Server Hàm DATEDIFF trong SQL Server
  Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách sử dụng hàm xử lý datetime DATEDIFF() trong SQL Server với cú pháp và những ví dụ cụ thể để dễ hình dung và nắm bắt hàm tốt hơn.
 • Hàm DATENAME trong SQL Server Hàm DATENAME trong SQL Server
  Hàm DATENAME trong SQL Server trả về một giá trị thời gian của đối số truyền vào, có thể là ngày, tháng, năm, quý, giờ, phút, giây, mili giây… Giá trị trả về là kiểu string (ASCII)
 • Lệnh CURRENT_TIMESTAMP trong SQL Server Lệnh CURRENT_TIMESTAMP trong SQL Server
  Hàm CURRENT_TIMESTAMP trong SQL Server trả về ngày và giờ hiện tại, ở định dạng 'yyyy-mm-dd hh:mi:ss.mmm'.
 • Hàm SUM trong SQL Server Hàm SUM trong SQL Server
  Hàm SUM trong SQL Server trả về giá trị tổng của một cột, một tập hợp dữ liệu một hoặc một biểu thức.
 • Hàm SIGN trong SQL Server Hàm SIGN trong SQL Server
  Hàm SIGN trong SQL Server được dùng để lấy dấu của một số hoặc biểu thức được truyền.
 • Hàm ROUND trong SQL Server Hàm ROUND trong SQL Server
  Bài viết sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách sử dụng hàm xử lý số ROUND() trong SQL Server với cú pháp và những ví dụ cụ thể để dễ hình dung và nắm bắt hàm tốt hơn.
 • Hàm MIN trong SQL Server Hàm MIN trong SQL Server
  Bài viết sẽ tìm hiểu và hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm MIN trong SQL Server để tìm giá trị nhỏ nhất trong một tập hợp.
 • Hàm MAX trong SQL Server Hàm MAX trong SQL Server
  Bài viết sẽ tìm hiểu và hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm MAX trong SQL Server để tìm giá trị tối đa trong một tập hợp.
 • Hàm COUNT trong SQL Server Hàm COUNT trong SQL Server
  Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách sử dụng hàm xử lý số COUNT() trong SQL Server với cú pháp và những ví dụ cụ thể để dễ hình dung và nắm bắt hàm tốt hơn.
 • Hàm FLOOR trong SQL Server Hàm FLOOR trong SQL Server
  Hàm FLOOR trong SQL Server trả về giá trị nguyên lớn nhất nhưng nhỏ hơn hoặc bằng biểu thức số đã truyền.
 • Hàm CEILING trong SQL Server Hàm CEILING trong SQL Server
  Hàm CEILING trong SQL Server trả về giá trị nguyên nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằng biểu thức số đã truyền.
 • Hàm AVG trong SQL Server Hàm AVG trong SQL Server
  Hàm AVG trong SQL Server trả về giá trị trung bình của một biểu thức hay giá trị trung bình theo cột được chỉ định của các dòng được chọn.
 • Hàm ABS trong SQL Server Hàm ABS trong SQL Server
  Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách sử dụng hàm xử lý số ABS() trong SQL Server với cú pháp và những ví dụ cụ thể để dễ hình dung và nắm bắt hàm tốt hơn.
 • Hàm SUBSTRING trong SQL Server Hàm SUBSTRING trong SQL Server
  Bài viết sẽ tìm hiểu và hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm SUBSTRING trong SQL Server để trích xuất một chuỗi con từ một chuỗi được chỉ định.
 • Hàm UPPER trong SQL Server Hàm UPPER trong SQL Server
  Bài viết sẽ tìm hiểu và hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm UPPER trong SQL Server để chuyển đổi các chữ cái trong một chuỗi được chỉ định thành dạng chữ hoa.
 • Hàm STUFF trong SQL Server Hàm STUFF trong SQL Server
  Bài viết sẽ tìm hiểu và hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm STUFF để chèn một chuỗi vào một chuỗi khác.
 • Hàm STR trong SQL Server Hàm STR trong SQL Server
  Bài viết sẽ tìm hiểu và hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm STR để trả về dữ liệu ký tự được chuyển đổi từ dữ liệu số trong SQL Server.
 • Hàm SPACE trong SQL Server Hàm SPACE trong SQL Server
  Hàm SPACE trong SQL Server được sử dụng để trả về một chuỗi có số lượng khoảng trắng được chỉ định trong câu lệnh.