Photoshop cho mọi người: Tạo hiệu ứng vân gỗ

- Mở một file mới với chế độ màu RGB
- Tô màu với thông số FFE8B6
- Chọn Filter - Noise - Add Noise với thông số:
Amount: 80%
Chọn Gaussian
Chọn Monochromatic

- Chọn Filter - Blur - Motion Blur với thông số:
Angle: 0
Distance: 999 pixels

- Chọn công cụ Elliptical Marquee Tool, vẽ một hình ellip để tạo mắt gỗ.
- Chọn Select - Feather với thông số:
Feather Radius: 3 pixels

- Chọn Filter - Distort - Wave, với thông số:
Number of Generator: 1
Wavelength: Min: 1; Max; 281
Amplitude: Min: 90; Max: 206
Scale: Horiz: 100%; Vert: 100%
Type: chọn Sine
Undefined Areas: chọn Repeat Edge Pixels

- Chọn Filter - Sharpen - Sharpen Edges
- Chọn Filter - Sharpen - Unsharp Mask, với thông số:
Amount: 56%
Radius: 46,7 pixels
Threshold: 0
Ta được kết quả như mong muốn.

Lam Khê

Thứ Ba, 25/10/2005 08:34
31 👨 2.908
0 Bình luận
Sắp xếp theo