Phím tắt Dreamweaver

Dreamweaver cung cấp các phím tắt để giúp bạn làm việc nhanh chóng trên các tài liệu. Nhiều phím tắt xuất hiện bên cạnh tên lệnh trong menu.

Phím tắt khi lập trình

Hành động Mac Windows
Chỉnh sửa nhanh Command+E Ctrl+E
Quick Doc (xem ý nghĩa của một thuộc tính CSS) Command+K Ctrl+K
Mở/Thêm dòng trên Command+Shift+Enter Ctrl+Shift+Enter
Hiển thị Parameter Hint (Gợi ý tham số) Ctrl+, Ctrl+,
Cột nhiều cursor/Vùng chọn hình chữ nhật Opt+Nhấp và kéo Alt+Nhấp và kéo
Lựa chọn nhiều cursor không liên tục Command+Nhấp Ctrl+Nhấp
Hiển thị gợi ý code

Ctrl+Phím cách

Ctrl+Phím cách

Chọn Child

Command+]

Ctrl+]

Đi đến dòng

Command+,

Ctrl+G

Chọn Parent Tag

Command+[

Ctrl+[

Thu gọn vùng chọn

Command+Shift+C

Ctrl+Shift+C

Thu gọn vùng chọn bên ngoài

Command+Opt+C

Ctrl+Alt+C

Mở rộng vùng chọn

Command+Shift+E

Ctrl+Shift+E

Thu gọn toàn bộ tag

Command+Shift+J

Ctrl+Shift+J

Thu gọn toàn bộ tag bên ngoài

Command+Opt+J

Ctrl+Alt+J

Mở rộng tất cả

Command+Opt+E

Ctrl+Alt+E

Thụt lề code

Command+Shift+>

Ctrl+Shift+>

Giảm thụt lề code

Command+Shift+<

Ctrl+Shift+<

Balance Braces (Dùng để rút gọn các thẻ CSS trong dấu { })

Command+'

Ctrl+'

Code Navigator

Command+Opt+N

Ctrl+Alt+N

Xóa từ bên trái

Command + Delete Ctrl + Backspace

Xóa từ bên phải

Command+Fn+Delete

Ctrl+Delete

Chọn dòng trên

Shift+Mũi tên lên

Shift+Mũi tên lên

Chọn dòng dưới

Shift+Mũi tên xuống

Shift+Mũi tên xuống

Chọn ký tự bên trái

Shift+Mũi tên trái

Shift+Mũi tên trái

Chọn ký tự bên phải

Shift+Mũi tên phải

Shift+Mũi tên phải

Chọn đến trang trên

Shift+Fn+PgUp

Shift+PgUp

Chọn đến trang dưới

Shift+Fn+PgDn

Shift+PgDn

Di chuyển từ sang trái

Opt+Mũi tên trái

Ctrl+Mũi tên trái

Di chuyển từ sang phải

Opt+Mũi tên phải

Ctrl+Mũi tên phải

Di chuyển đến đầu dòng hiện tại

Command+Mũi tên trái

Alt+Mũi tên trái

Di chuyển đến cuối dòng hiện tại

Command+Mũi tên phải

Alt+Mũi tên phải
Chuyển đổi nhận xét dòng Command+/ Ctrl+/
Chuyển đổi nhận xét khối (đối với file PHP và JS) Command+Opt+/ Ctrl+Shift+/
Lựa chọn dòng trùng lặp Command+D Ctrl+D
Xóa (các) dòng Command+Shift+D Ctrl+Shift+D
Chuyển đến phần định nghĩa (file JS) Command+J Ctrl+J
Chọn từ bên phải Opt+Shift+Mũi tên phải Ctrl+Shift+Mũi tên phải
Chọn từ bên trái Opt+Shift+Mũi tên trái Ctrl+Shift+Mũi tên trái
Di chuyển đến đầu file Command+Fn+Mũi tên trái Ctrl+Home
Di chuyển đến cuối file Command+Fn+Mũi tên phải Ctrl+End
Chọn đến phần đầu file Command+Shift+Fn+Mũi tên trái Ctrl+Shift+Home
Chọn đến phần cuối file Command+Shift+Fn+Mũi tên phải Ctrl+Shift+End
Đi đến Source Code Command+Opt+` Ctrl+Alt+`
Toàn màn hình Command+Ctrl+F Không áp dụng
Đóng cửa sổ Command+W Ctrl+W
Đóng ứng dụng Command+Q Ctrl+Q
Quick Tag Editor Command+T Ctrl+T
Đi đến từ tiếp theo Command+Mũi tên phải Ctrl+Mũi tên phải
Quay lại từ trước đó Command+Mũi tên trái Ctrl+Mũi tên trái
Chuyển đến đoạn trước đó (Chế độ xem Design) Command+Mũi tên lên Ctrl+Mũi tên lên
Chuyển đến đoạn tiếp theo (Chế độ xem Design) Command+Mũi tên xuống Ctrl+Mũi tên xuống
Chọn cho đến từ tiếp theo Command+Shift+Mũi tên phải Ctrl+Shift+Mũi tên phải
Chọn từ từ trước đó Command+Shift+Mũi tên trái Ctrl+Shift+Mũi tên trái
Chọn từ đoạn trước đó Command+Shift+Mũi tên lên Ctrl+Shift+Mũi tên lên
Chọn cho đến đoạn tiếp theo Command+Shift+Mũi tên xuống Ctrl+Shift+Mũi tên xuống
Di chuyển đến khung thuộc tính tiếp theo Command+Opt+Fn+Mũi tên xuống Ctrl+Alt+PgDn
Di chuyển đến khung thuộc tính trước đó Command+Opt+Fn+Mũi tên lên Ctrl+Alt+PgUp
Mở tài liệu mới trong cùng một cửa sổ Command+Shift+N Ctrl+Shift+N
Thoát đoạn Command+Return Ctrl+Return
Tài liệu tiếp theo Command+` Ctrl+Tab
Tài liệu trước đó Command+Shift+` Ctrl+Shift+Tab
Surround with # Command+Shift+3 Ctrl+Shift+3

Phím tắt tái cấu trúc

Hành động Mac Windows
Đổi tên Command+Opt+R Ctrl+Alt+R
Trích xuất biến Command+Alt+V Ctrl+Alt+V
Trích xuất hàm Command+Alt+M Ctrl+Alt+M

Phím tắt bảng điều khiển Files

Hành động Mac Windows
File mới Command+Shift+N Ctrl+Shift+N
Thư mục mới Command+Opt+Shift+N Ctrl+Alt+Shift+N

Phím tắt để tìm và thay thế

Hành động Mac Windows
Tìm trong tài liệu hiện tại Command+F Ctrl+F
Tìm và thay thế trong file Command+Shift+F Ctrl+Shift+F
Thay thế trong tài liệu hiện tại Command+Alt+F Ctrl+H
Tìm tài liệu tiếp theo Command+G F3
Tìm tài liệu trước đó Command+Shift+G Shift+F3
Tìm tất cả và chọn Command+Ctrl+G Ctrl+Shift+ F3
Thêm kết quả phù hợp tiếp theo vào vùng chọn Ctrl+Command+R Ctrl+R
Bỏ qua và thêm kết quả phù hợp tiếp theo vào vùng chọn Ctrl+Command+Opt+R Ctrl+Alt+R

Phím tắt để chèn

Hành động Mac Windows
Chèn hình ảnh Command+Opt+I Ctrl+Alt+I
Chèn video HTML5 Command+Opt+Shift+V Ctrl+Alt+Shift+V
Chèn thành phần hoạt ảnh Command+Opt+Shift+E Ctrl+Alt+Shift+E
Chèn Flash SWF Command+Opt+F Ctrl+Alt+F
Chèn ngắt dòng Shift+Return Shift+Return
Non-breaking space (&nbsp) - khoảng trắng trong HTML Command+Shift+Dấu cách Ctrl+Shift+Dấu cách

Phím tắt CSS 

Hành động Mac Windows
Biên dịch các bộ tiền xử lý CSS F9 F9
Thêm bộ chọn CSS hoặc thuộc tính mà bảng điều khiển đang tập trung vào Command+Opt+Shift+= Ctrl+Alt+Shift+=
Thêm bộ chọn CSS Command+Opt+S Ctrl+Alt+S
Thêm thuộc tính CSS Command+Opt+P Ctrl+Alt+P

Phím tắt cho các công cụ Guide, Grid, and Ruler (trong chế độ xem Design)

Hành động Mac Windows
Hiển thị Guide (đường canh) Command+; Ctrl+;
Khóa Guide Command+Opt+; Ctrl+Alt+;
Gắn vào Guide Command+Shift+; Ctrl+Shift+;
Guide gắn vào Element (yếu tố) Command+Shift+G Ctrl+Shift+G
Hiển thị Grid (lưới) Command+Opt+G Ctrl+Alt+G
Gắn vào Grid Command+Opt+Shift+G Ctrl+Alt+Shift+G
Hiển thị Ruler (thước) Command+Opt+R Ctrl+Alt+R

Phím tắt xem trước

Hành động Mac Windows
Xem trước thời gian thực trong trình duyệt chính Opt+F12 F12
Xem trước trong trình duyệt phụ Shift+F12 Shift+F12

Phím tắt cho các chế độ xem cụ thể

Hành động Mac Windows
Đóng băng JavaScript (chế độ xem Live) F6 F6
Ẩn hiển thị Live View Ctrl+Command+H Ctrl+Alt+H
Chuyển đổi chế độ xem Ctrl+` Ctrl+`
Kiểm tra (chế độ xem Live) Opt+Shift+11 Alt+Shift+F11
Ẩn tất cả các phương tiện trực quan (chế độ xem Design) Command+Shift+I Ctrl+Shift+I
Chuyển đổi giữa chế độ xem Design và Live  Command+Shift+F11 Ctrl+Shift+F11

Phím tắt cho các cửa sổ

Hành động Mac Windows
Preferences Command+U Ctrl+U
Hiển thị các bảng điều khiển F4 F4
Behaviors Shift+F4 Shift+F4
Code Inspector Opt+F10 F10
CSS Designer Command+F11 Shift+F11
DOM Command+F7 Ctrl+F7
Files F8 F8
Insert Command+F2 Ctrl+F2
Properties Command+F3 Ctrl+F3
Output Shift+F6 Shift+F6
Search F7 F7
Snippets Không áp dụng Shift+F9
Dreamweaver Online Help F1 F1

Phím tắt văn bản

Hành động Mac Windows
Giảm thụt lề Command+Opt+] Ctrl+Alt+]
Tăng thụt lề Command+Opt+[ Ctrl+Alt+[
In đậm Command+B Ctrl+B
In nghiêng Command+I Ctrl+I
Kiểm tra chính tả Shift+F7 Shift+F7
Loại bỏ Link Command+Shift+L Ctrl+Shift+L

Phím tắt điều chỉnh mức độ thu phóng

Hành động Mac Windows
Phóng to (chế độ xem Design và Live) Command+= Ctrl+=
Thu nhỏ (chế độ xem Design và Live) Command+- Ctrl+-
100% Command+0 Ctrl+0
50% Command+Opt+5 Ctrl+Alt+5
200% Command+Opt+2 Ctrl+Alt+2
300% Command+Opt+3 Ctrl+Alt+3
Vừa với vùng chọn Command+Opt+0 Ctrl+Alt+0
Vừa tất cả Command+Shift+0 Ctrl+Shift+0
Vừa chiều rộng Command+Opt+Shift+0 Ctrl+Alt+Shift+0
Tăng kích thước phông chữ Command++ Ctrl++
Giảm kích thước phông chữ Command+- Ctrl+-
Khôi phục phông chữ Command+0 Ctrl+0

Phím tắt cho bảng

Hành động Mac Windows
Chèn bảng Command+Opt+T Ctrl+Alt+T
Hợp nhất các ô Command+Opt+M Ctrl+Alt+M
Tách ô Command+Opt+Shift+T Ctrl+Alt+Shift+T
Chèn hàng Command+M Ctrl+M
Chèn cột Command+Shift+A Ctrl+Shift+A
Xóa hàng Command+Shift+M Ctrl+Shift+M
Xóa cột Command+Shift+- Ctrl+Shift+-
Tăng khoảng cách cột Command+Shift+] Ctrl+Shift+]
Giảm khoảng cách cột Command+Shift+[ Ctrl+Shift+[

Phím tắt quản lý trang web

Hành động Mac Windows
Lấy file Cmd+Shift+B Ctrl+Alt+D
Kiểm tra file Opt+Shift+Command+D Ctrl+Alt+Shift+D
Đặt file Cmd+Shift+U Ctrl+Shift+U
Check-in file Opt+Shift+Command+U Ctrl+Alt+Shift+U
Kiểm tra Sitewide (liên kết xuất hiện trên tất cả các page của 1 trang web) Command+F8 Ctrl+F8
Hiển thị tiêu đề trang Command+Shift+T Ctrl+Shift+T

Tạo một bảng tham chiếu cho bộ phím tắt hiện tại

Bảng tham chiếu là bản ghi bộ phím tắt hiện tại. Thông tin được lưu trữ ở định dạng bảng HTML. Bạn có thể xem bảng tham chiếu trong trình duyệt web hoặc in nó ra.

1. Chọn Edit > Keyboard Shortcuts (Windows) hoặc Dreamweaver > Keyboard Shortcuts (Mac).

2. Nhấp vào nút Export Set As HTML, là nút thứ ba trong bộ 4 nút ở đầu hộp thoại.

3. Trong hộp thoại Save xuất hiện, nhập tên cho bảng tham chiếu và chọn vị trí thích hợp để lưu file.

Tùy chỉnh phím tắt

Sử dụng Keyboard Shortcut Editor để tạo các phím tắt của riêng bạn, bao gồm cả những phím tắt cho code snippet (đoạn code). Bạn cũng có thể xóa các phím tắt, chỉnh sửa những phím tắt hiện có và chọn một bộ phím tắt được xác định trước trong Keyboard Shortcut Editor.

Tạo một phím tắt

Hãy tạo các phím tắt riêng, chỉnh sửa những phím tắt hiện có hoặc chọn một bộ phím tắt được xác định trước.

1. Chọn Edit > Keyboard Shortcuts (Windows) hoặc Dreamweaver > Keyboard Shortcuts (Mac).

2. Chọn bất kỳ tùy chọn nào sau đây và nhấp vào OK:

 • Current Set: Cho phép bạn chọn một bộ các phím tắt được xác định trước có trong Dreamweaver hoặc bất kỳ bộ tùy chỉnh nào bạn đã tạo. Các bộ phím tắt được xác định trước được liệt kê ở trên cùng của menu. Ví dụ, nếu bạn quen thuộc với các phím tắt được tìm thấy trong HomeSite hoặc BBEdit, bạn có thể sử dụng những phím tắt đó bằng cách chọn bộ phím tắt được xác định trước tương ứng.
 • Commands: Cho phép bạn chọn một loại lệnh để chỉnh sửa. Ví dụ, bạn có thể chỉnh sửa các lệnh menu, chẳng hạn như lệnh Open hoặc các lệnh chỉnh sửa code, chẳng hạn như Balance Braces.

Chú thích: Để thêm hoặc chỉnh sửa phím tắt cho một code snippet, hãy chọn Snippet từ menu Commands xuất hiện.

 • The command list: Hiển thị các lệnh được liên kết với danh mục bạn đã chọn từ menu Commands,, cùng với những phím tắt được gán. Danh mục Menu Commands hiển thị danh sách này dưới dạng chế độ xem dạng cây, sao chép cấu trúc của các menu. Các danh mục khác liệt kê lệnh theo tên (chẳng hạn như QuitApplication), trong một danh sách không phân nhánh.
 • Shortcuts: Hiển thị tất cả các phím tắt được gán cho lệnh đã chọn.
 • Add Item (+): Thêm một phím tắt cho lệnh hiện tại. Nhấp vào nút này để thêm một dòng trống vào Shortcuts. Nhập tổ hợp phím mới và nhấp vào Change to add a keyboard shortcut for this command. Bạn có thể gán hai phím tắt khác nhau cho mỗi lệnh. Nếu đã có hai phím tắt được gán cho một lệnh, nút Add Item sẽ không khả dụng nữa.
 • Remove Item (-): Xóa phím tắt đã chọn khỏi danh sách các phím tắt.
 • Press Key: Hiển thị tổ hợp phím bạn nhập khi bạn thêm hoặc thay đổi phím tắt.
 • Change: Thêm tổ hợp phím được hiển thị trong Press Key vào danh sách các phím tắt hoặc thay đổi phím tắt đã chọn thành tổ hợp phím được chỉ định.
 • Duplicate Set: Sao chép bộ phím tắt hiện tại. Hãy đặt tên mới cho nó (tên mặc định là tên tập hợp hiện tại cộng với từ copy).
 • Rename Set: Đổi tên bộ phím tắt hiện tại.
 • Export as HTML File: Lưu bộ phím tắt hiện tại ở định dạng bảng HTML để dễ dàng xem và in. Bạn có thể mở file HTML trong trình duyệt và in các phím tắt để dễ dàng tham khảo.
 • Delete Set: Xóa một bộ phím tắt. (Bạn không thể xóa bộ phím tắt đang hoạt động).

Xóa một phím tắt khỏi một lệnh

1. Chọn Edit > Keyboard Shortcuts (Windows) hoặc Dreamweaver > Keyboard Shortcuts (Mac).

2. Từ menu pop-up Commands, chọn danh mục lệnh.

3. Trong danh sách Commands, chọn một lệnh và sau đó chọn phím tắt.

4. Nhấp vào nút Remove Item (-).

Thêm phím tắt cho một lệnh

1. Chọn Edit > Keyboard Shortcuts (Windows) hoặc Dreamweaver > Keyboard Shortcuts (Mac).

2. Từ menu pop-up Commands, chọn danh mục lệnh.

3. Trong danh sách Commands, chọn một lệnh.

Chú thích: Để thêm lối tắt bàn phím cho code snippet, chọn Snippet từ menu Commands.

Các phím tắt được gán cho lệnh xuất hiện trong Shortcuts.

4. Chuẩn bị thêm phím tắt bằng cách thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Nếu có ít hơn 2 phím tắt đã được gán cho lệnh, hãy nhấp vào nút Add Item (+). Một dòng trống mới xuất hiện trong Shortcuts và điểm chèn sẽ di chuyển đến Press Key.
 • Nếu đã có 2 phím tắt được gán cho lệnh, hãy chọn một trong số chúng (phím tắt đó được thay thế bằng phím tắt mới). Sau đó bấm vào Press Key.

5. Nhấn tổ hợp phím. Tổ hợp phím sẽ xuất hiện trong Press Key.

Chú thích: Nếu có vấn đề với tổ hợp phím (ví dụ, tổ hợp phím đã được gán cho lệnh khác), một thông báo giải thích sẽ xuất hiện ngay bên dưới Shortcuts và bạn không thể không thể thêm hoặc chỉnh sửa phím tắt.

6. Nhấp vào Change. Tổ hợp phím mới được gán cho lệnh.

Chỉnh sửa lối tắt hiện có

1. Chọn Edit > Keyboard Shortcuts (Windows) hoặc Dreamweaver > Keyboard Shortcuts (Mac).

2. Từ menu Commands xuất hiện, chọn danh mục lệnh.

3. Trong danh sách Commands, chọn một lệnh và sau đó chọn một phím tắt để thay đổi.

4. Nhấp vào Press Key và nhập tổ hợp phím mới.

5. Để thay đổi phím tắt, nhấp vào nút Change.

Chú thích: Nếu có vấn đề với tổ hợp phím (ví dụ, tổ hợp phím đã được gán cho lệnh khác), một thông báo giải thích sẽ xuất hiện ngay bên dưới Shortcuts và bạn không thể không thể thêm hoặc chỉnh sửa phím tắt.

Các phím tắt Dreamweaver mặc định hoạt động chủ yếu trên các bàn phím theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ. Bàn phím từ các quốc gia khác (bao gồm cả những bàn phím được sản xuất tại Vương quốc Anh), có thể không cung cấp những chức năng cần thiết để sử dụng các phím tắt này. Nếu bàn phím của bạn không hỗ trợ một số phím tắt nhất định trong Dreamweaver, Dreamweaver sẽ vô hiệu hóa chức năng của chúng.

Thứ Sáu, 24/05/2019 11:30
51 👨 373