Những điểm mới trong SQL 2008 (Phần 2)

Trong phần hai này chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu một số tính năng mới và những lợi ích đem lại của SQL Server 2008. Một số tính năng mới gồm có những thay đổi phát triển, tính năng thông tin kinh doanh mới, các bổ sung tích hợp và các kiểu dữ liệu mới. Liệt kê dưới đây là một số mục đã được đưa ra trong phần 1.

 • Mã hóa – Mã hóa dữ liệu trong suốt, cho phép mã hóa toàn bộ một cơ sở dữ liệu. Mã hóa sao chép dự phòng cho việc bảo trì an toàn cơ sở dữ liệu. Và cuối cùng là quản lý khóa mở rộng.
 • Thẩm định những thay đổi của dữ liệu
 • Nén dữ liệu để giảm kích thước Fact Table
 • Điều chỉnh tài nguyên - Resource Governor - có thể được sử dụng để kích hoạt một sự kiện hoặc dừng một quá trình cần nhiều tài nguyên.
 • Dữ liệu hiệu suất – Công cụ mới Performance Dashboard có thể đọc để lưu dữ liệu về hiệu suất. Thêm vào đó là các báo cáo mới, việc kiểm tra và các tùy chọn cho việc điều chỉnh.

SQL Server 2008 sẽ được phát hành vào khoảng tháng hai năm 2008, cùng với nó là phiên bản mới Visual Studio và Windows.

Sự phát triển động

SQL Server 2008 có tác dụng đòn bẩy cho công nghệ .NET 3.0 (Dot Net Framework 3.0) với LINQ (Language Integrated Query – ngôn ngữ truy vấn tích hợp). Thêm vào đó là sự hỗ trợ hiệu quả hơn cho các thực thể dữ liệu doanh nghiệp cùng với các tùy chọn đồng bộ dữ liệu. Ngoài ra còn có ADO mới và các tùy chọn phát triển Visual Studio.

Các dịch vụ dữ liệu thực thể

SQL Server 2008 và ADO.NET cho phép tạo các đối tượng doanh nghiệp mức cao như Customer hoặc Part. Các thực thể này có thể được sử dụng nhiều hơn so với phương thức chuẩn trả về các hàng và bảng riêng biệt. Nếu bạn đang sử dụng mô hình hóa E-R (entity relationship) thì các đối tượng trong SQL Server sẽ tương xứng với mô hình của bạn. Một vài ADO.NET framework mới có thể truy cập các thực thể này như Line-of-Business (LOB) framework và Entity Query Language (eSQL).

LINQ

LINQ cung cấp một cú pháp phát triển chuẩn cho việc truy cập dữ liệu mà không quan tâm đến dữ liệu cư trú ở đâu. Ví dụ, cùng một cú phát có thể truy cập vào cả dữ liệu SQL Server hoặc XML. LINQ được sử dụng nhiều hơn TSQL bên trong ngôn ngữ ứng dụng như C# hay VB.

Các tính năng đồng bộ dữ liệu

Sự kết hợp SQL 2008, Visual Studio và ADO.NET mang đến các phương thức mới cho việc tạo đồng bộ hoặc các ứng dụng hủy kết nối thường xuyên, làm cho việc đồng bộ trở lên dễ dàng hơn trong tạo các ứng dụng máy khách để đồng bộ với cơ sở dữ liệu tập trung. SQL 2005 được bắt đầu bằng việc cung cấp sự hỗ trợ cho việc kiểm tra thay đổi bằng sử dụng các bộ kích hoạt (trigger) thì việc đồng bộ trong SQL 2008 được tích hợp và tối ưu hóa hơn.

Cơ sở dữ liệu Beyond Relational

Các tính năng tiếp theo này được nhóm thành “Beyond Relational”. Chúng có vị trí, tính hình học, dữ liệu và các kiểu dữ liệu thời gian. Thêm vào đó còn có các tùy chọn Full Text và File Stream được xây dựng trong SQL Server 2008.

UDT lớn

Trước kia, trong SQL 2005, các kiểu định nghĩa người dùng - User Defined Types (UDT) không thể lớn hơn 8.000byte. Trong SQL 2008 bạn sẽ không phải chịu sự hạn chế này vì nó cho phép bạn lưu những UDT rất lớn.

Date và Time

Các kiểu dữ liệu Date và Time mới trong SQL 2008.

 • Date. Đây là kiểu dữ liệu chỉ có ngày, không có thời gian
 • Time. Kiểu dữ liệu thời gian không có thành phần ngày. Độ chính xác có thể lên đến 100ns.
 • Date Time Offset. Kiểu dữ liệu này sẽ lưu giá trị vùng thời gian Universal Coordinated Time (UTC)

File Stream

Kiểu dữ liệu mới VarBinary(Max) FileStream cho phép bạn có cách gia công dữ liệu nhị phân bằng các câu lệnh TSQL Select, Insert, Update, và Delete. Trước kia, để lưu dữ liệu nhị phân BLOB, được truy cập bởi một ứng dụng Dot.Net thường được sử dụng, nhưng ngày nay các hàm SQL như các bộ kích hoạt - trigger, Full Text Search, và sao lưu dự phòng có thể được áp dụng đối với dữ liệu nhị phân.

Spatial Data

Kiểu dữ liệu Spatial Data mới cho phép các thực thể dữ liệu kinh độ, vĩ độ và dựa trên GPS được lưu bên trong SQL Server. Kiểu dữ liệu này thích hợp với các chuẩn công nghiệp như Open Geospatial Consortium (OGC) Simple Features cho SQL và ISO 19125 Simple Feature Access.

Các giá trị tham số của bảng

Trong các phiên bản SQL Server trước đây, không có cách sẵn có nào để qua một bảng vào một thủ tục được lưu. Cách giải quyết khác thường dùng là vượt qua kiểu varchar lớn hay XML và phân tách qua nó. Ngày nay, với SQL Server 2008, các tham số bảng hoàn toàn có sẵn, ví dụ đơn giản dưới đây mô tả việc đi qua một bảng vào một thủ tục được lưu.

CREATE TYPE PartType
AS Table (PartID varchar(50), Descr varchar(100), createdate datetime);


CREATE PROCEDURE AddPart(@PartList PartType READONLY)
AS
SELECT * FROM @PartList


DECLARE @PartTable PartType;
INSERT INTO @PartTable values('Part1', N'Table Test', '2007-08-20');
EXEC AddPart @PartTable

Tìm kiếm văn bản - Full Text Search

Có nhiều thay đổi trong Full Text Search gồm có việc đánh các số chỉ mục tự nhiên, các file được lưu dưới dạng siêu dữ liệu và khả năng thực hiện sao chép dự phòng.

Báo cáo máy chủ

Quản lý bộ nhớ trong SQL Server 2008 Reporting Service được cải thiện đáng kể. Chính vì vậy chạy các báo cáo lớn sẽ không tiêu tốn tất cả bộ nhớ có sẵn. Thêm vào đó, việc hoàn trả báo cáo có độ chắc chắn hơn trước kia.

Kết thúc hỗ trợ SQL 2000

Như đã giải thích trong phần 1, sự hỗ trợ cho SQL 2000 đang dần đi đến hồi kết và chấm hết vào tháng 4 năm 2008. Việc kết thúc hỗ trợ này cũng được thực hiện với cả phiên bản CE.

Kết luận

SQL Server 2008 có nhiều cải thiện hữu dụng và thiết thực. Các kiểu dữ liệu Date và Time mới sẽ giúp đơn giản hóa một số ứng dụng. Liệt kê dưới đây là toàn bộ các tính năng và cải thiện đã được giới thiệu.

 • Mã hóa dữ liệu trong suốt cho phép toàn bộ cơ sở dữ liệu, các bảng và dữ liệu có thể được mã hóa mà không cần phải lập trình ứng dụng.
 • Backup có thể được mã hóa để ngăn chặn việc lộ và thay đổi dữ liệu.
 • Sự thay đổi và truy cập dữ liệu có thể được thẩm định
 • Fact Tables có thể được nén với hiệu suất cao.
 • Tài nguyên chủ có thể được bảo đảm an toàn.
 • SQL 2008 hỗ trợ Hot Plug CPU.
 • Bộ đếm hiệu suất được mở rộng.
 • Việc cài đặt đã được đơn giản hóa.

Trong phần 3 của loạt bài này, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn một số chủ đề của SQL Server 2008 dưới đây:

 • Các tính năng tích hợp dữ liệu như khai báo MERGE, Parallelism, các cải thiện đa xử lý SSIS và tìm kiếm các cải thiện hiệu suất.
 • Những cải thiện về dịch vụ phân tích gồm có hiệu suất ngăn xếp BI, phân tích khả năng nâng cấp - Scale out analysis và các tính toán khối - Block computations and Perspectives.
 • Sự tích hợp Microsoft Office 2007 như Exporting Reporting Service báo cáo bằng các định dạng .doc của Word, SSRS, các cải thiện về phông chữ và thanh công cụ Office.

(Còn nữa)

Thứ Ba, 25/09/2007 10:58
53 👨 4.322
0 Bình luận
Sắp xếp theo