Nạp chồng toán tử ++ và -- trong C++

Các toán tử tăng (++) và toán tử giảm (--) là hai toán tử một ngôi quan trọng có sẵn trong C++.

Ví dụ sau minh họa cách nạp chồng toán tử tăng (++) với sự sử dụng của tiền tố cũng như hậu tố. Tương tự, bạn cũng có thể nạp chồng toán tử giảm (--) trong C++:

#include <iostream> using namespace std; class ThoiGian { private: int gio; // tu 0 toi 23 int phut; // tu 0 toi 59 public: // phan khai bao cac constructor can thiet ThoiGian(){ gio = 0; phut = 0; } ThoiGian(int h, int m){ gio = h; phut = m; } // phuong thuc de hien thi thoi gian void hienthiTG() { cout << "Gio: " << gio << " Phut: " << phut << endl; cout << "-----------------------" << endl; } // nap chong toan tu ++ (tien to) ThoiGian operator++ () { ++phut; // tang doi tuong nay if(phut >= 60) { ++gio; phut -= 60; } return ThoiGian(gio, phut); } // nap chong toan tu ++ (hau to) ThoiGian operator++( int ) { // luu giu gia tri ban dau ThoiGian T(gio, phut); // tang doi tuong nay ++phut; if(phut >= 60) { ++gio; phut -= 60; } // tra ve gia tri return T; } }; int main() { ThoiGian T1(6, 59), T2(19,24); ++T1; // tang T1 T1.hienthiTG(); // hien thi T1 ++T1; // tang T1 mot lan lua T1.hienthiTG(); // hien thi T1 T2++; // tang T2 T2.hienthiTG(); // hien thi T2 T2++; // tang T2 mot lan lua T2.hienthiTG(); // hien thi T2 return 0; }

Biên dịch và chạy chương trình C++ trên sẽ cho kết quả sau:

Nạp chồng toán tử ++ và -- trong C++

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Nạp chồng toán tử Input/Output trong C++

Bài tiếp: Nạp chồng toán tử gán trong C++

Thứ Tư, 08/08/2018 14:58
31 👨 273
Bài viết liên quan