Nạp chồng toán tử subscript [] trong C++

Toán tử subscript [] trong C++ thường được sử dụng để truy cập các phần tử mảng. Toán tử này có thể được nạp chồng để nâng cao tính năng đang tồn tại về mảng trong C++ (do vậy, có thể gọi là toán tử chỉ số mảng).

Ví dụ sau minh họa cách nạp chồng toán tử subscript [] trong C++:

#include <iostream> using namespace std; const int KICHCO = 15; class ViDuMang { private: int mang[KICHCO]; public: ViDuMang() { register int i; for(i = 0; i < KICHCO; i++) { mang[i] = i; } } int &operator[](int i) { if( i > KICHCO ) { cout << "\n======================\n" <<endl; cout << "Chi muc vuot gioi han!!" <<endl; // Tra ve phan tu dau tien. return mang[0]; } return mang[i]; } }; int main() { ViDuMang V; cout << "Gia tri cua V[3] la: " << V[3] <<endl; cout << "Gia tri cua V[6] la: " << V[6]<<endl; cout << "Gia tri cua V[16] la: " << V[16]<<endl; return 0; }

Biên dịch và chạy chương trình C++ trên sẽ cho kết quả sau:

Nạp chồng toán tử subscript [] trong C++

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Nạp chồng toán tử gọi hàm () trong C++

Bài tiếp: Nạp chồng toán tử truy cập thành viên lớp (->) trong C++

Thứ Tư, 08/08/2018 16:10
31 👨 157