• Cách sao lưu profile/email Thunderbird trong Windows Cách sao lưu profile/email Thunderbird trong Windows
    Nếu có nhiều email hoặc tài khoản email được thêm vào ứng dụng Thunderbird, điều quan trọng là bạn phải sao lưu Thunderbird thường xuyên. Sao lưu sẽ giúp bạn khôi phục ứng dụng email Thunderbird và tất cả các tài khoản email trong đó khi cần.