Macromedia Flash - Đẩy đối tượng ra xa con trỏ

Bài này sẽ hướng dẫn bạn cách làm một file flash với hiệu ứng đẩy đối tượng xa con trỏ bằng cách sử dụng một số đoạn Action Script trong Flash 8. Hãy xem thử file ví dụ sau.

Bước 1

Tạo một file flash mới, chọn Modify > Document (Ctrl + J) và thiết lập Width là 300px, Height là 250px và Frame rate là 70fps.

Bước 2

Tạo hoặc Import (Ctrl + R) bất cứ đối tượng nào và chuyển nó sang dạng Movie Clip

Bước 3

Kích đúp vào Movie Clip vừa tạo (opject) để vào trong chỉnh sửa đối tượng

Bước 4

Sau đó thêm một layer mới với tên là action.

Bước 5

Chọn frame 1 của layer action, mở Action Script Panel (F9) và đưa vào đoạn mã sau:

x00 = _x;
y00 = _y;
MAAI = 400;

Bước 6

Chọn frame 2, nhấn phím F6 để mở Action Script Panel (F9) và đưa vào đoạn mã sau:

x0=_x
y0=_y
x=_root._xmouse
y=_root._ymouse
a=x-x0
b=y-y0
r=Math.sqrt(a*a+b*b)
quer_fugir_x=this._x-(a/r)*MAAI/r
quer_fugir_y=this._y-(b/r)*MAAI/r
quer_voltar_x=(x00-x0)/2
quer_voltar_y=(y00-y0)/2
this._x=quer_fugir_x+quer_voltar_x
this._y=quer_fugir_y+quer_voltar_y

Bước 7

Chọn frame 3, nhấn phím F6 và đưa vào script sau:

gotoAndPlay(2);

Bước 8

Chọn frame 3 của layer 1 và nhấn F5

Bước 9

Trở lại scene chính (Scene 1), nhân đối tượng lên nhiều lần và đặt vào các vị trí tương ứng như ví dụ trên.

Download file ví dụ.

Thứ Sáu, 09/09/2016 13:42
51 👨 2.776
0 Bình luận
Sắp xếp theo