Lệnh nslookup trong Windows

(Áp dụng cho Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012)

Hiển thị các thông tin mà bạn có thể sử dụng để khai thác thông tin về cơ sở hạ tầng của Hệ thống tên miền (Domain Name System - DNS). Trước khi sử dụng công cụ này, bạn nên làm quen với cách thức hoạt động của một DNS. Công cụ lệnh nslookup chỉ khả dụng nếu như bạn đã cài đặt giao thức TCP/IP.

Cú pháp lệnh nslookup

nslookup [<-SubCommand ...>] [{<computerTofind> | -<Server>}]

nslookup /exit

nslookup /finger [<UserName>] [{[>] <FileName>|[>>] <FileName>}]

nslookup /{help | ?}

nslookup /ls [<Option>] <DNSDomain> [{[>] <FileName>|[>>] <FileName>}]

nslookup /lserver <DNSDomain>

nslookup /root

nslookup /server <DNSDomain>

nslookup /set <KeyWord>[=<Value>]

nslookup /set all

nslookup /set class=<Class>

nslookup /set [no]d2

nslookup /set [no]debug

nslookup /set [no]defname

nslookup /set domain=<DomainName>

nslookup /set [no]ignore

nslookup /set port=<Port>

nslookup /set querytype=<ResourceRecordtype>

nslookup /set [no]recurse

nslookup /set retry=<Number>

nslookup /set root=<RootServer>

nslookup /set [no]search

nslookup /set srchlist=<DomainName>[/...]

nslookup /set timeout=<Number>

nslookup /set type=<ResourceRecordtype>

nslookup /set [no]vc

nslookup /view <FileName>

Tham số lệnh nslookup

Tham số

Mô tả

Lệnh nslookup exit

Thoát khỏi nslookup.

Lệnh nslookup finger

Kết nối với máy chủ finger trên máy tính hiện tại.

nslookup help

Hiển thị tóm tắt ngắn về các lệnh phụ trong nslookup.

nslookup ls

Liệt kê thông tin cho một tên miền DNS.

nslookup lserver

Thay đổi máy chủ mặc định thành miền DNS được chỉ định.

nslookup root

Thay đổi máy chủ mặc định thành máy chủ cho thư mục gốc của không gian tên miền DNS.

nslookup server

Thay đổi máy chủ mặc định thành miền DNS được chỉ định.

nslookup set

Thay đổi cài đặt cấu hình ảnh hưởng đến chức năng tra cứu.

nslookup set all

In các giá trị hiện tại của các thiết lập cấu hình.

nslookup set class

Hay đổi lớp truy vấn. Lớp này chỉ định nhóm giao thức của thông tin.

nslookup set d2

Bật hoặc tắt chế độ gỡ lỗi toàn diện. Tất cả các trường (fields) của mỗi gói đều sẽ được in.

nslookup set debug

Bật hoặc tắt chế độ gỡ lỗi.

nslookup /set defname

Bật hoặc tắt chế độ gỡ lỗi.đặt tên miền DNS mặc định cho một yêu cầu tra cứu thành phần đơn lẻ. Một thành phần đơn lẻ là một thành phần không chứa khoảng ngăn cách.

nslookup set domain

Thay đổi tên miền DNS mặc định thành tên được chỉ định.

nslookup /set ignore

Bỏ qua các lỗi cắt gói (packet truncation errors).

nslookup set port

Thay đổi cổng máy chủ tên DNS/UDP mặc định thành giá trị được chỉ định.

nslookup set querytype

Thay đổi loại bản ghi tài nguyên cho các truy vấn.

nslookup set recurse

Yêu cầu máy chủ tên DNS truy vấn các máy chủ khác nếu máy chủ không có thông tin.

nslookup set retry

Cài đặt số lần thử lại.

nslookup set root

Thay đổi tên của máy chủ gốc được sử dụng cho các truy vấn.

nslookup set search

Nnối thêm các tên miền DNS trong danh sách tìm kiếm tên miền DNS theo yêu cầu cho đến khi nhận được câu trả lời. Điều này áp dụng khi yêu cầu được đặt và tra cứu chứa ít nhất một khoảng thời gian nhất định, nhưng không kết thúc bằng một khoảng ngăn cách.

nslookup set srchlist

Thay đổi tên miền DNS mặc định và danh sách tìm kiếm.

nslookup set timeout

Thay đổi số đầu tiên trong số giây để chờ trả lời yêu cầu.

nslookup set type

Thay đổi loại bản ghi tài nguyên cho truy vấn.

nslookup set vc

Chỉ định sử dụng hoặc không sử dụng mạch ảo khi gửi yêu cầu đến máy chủ.

nslookup view

Sắp xếp và liệt kê đầu ra của các lệnh con hoặc lệnh ls trước đó.

Chú giải lệnh nslookup

1. Nếu computerTofind là một địa chỉ IP và truy vấn là dùng cho một loại bản ghi tài nguyên A hoặc PTR, tên của máy tính sẽ được trả về. Nếu computerTofind là tên và không có khoảng ngăn cách thì tên miền DNS mặc định sẽ được thêm vào tên. Hành động này sẽ phụ thuộc vào trạng thái của các nhóm lệnh con được đặt sau: tên miền, srchlist, defname và search.

2. Nếu bạn gõ một dấu nối (-) thay vì computerTofind, command prompt sẽ chuyển sang chế độ tương tác nslookup.

3. Độ dài dòng lệnh phải nhỏ hơn 256 ký tự.

4. nslookup có hai chế độ: tương tác và không tương tác (interactive and noninteractive). nếu bạn chỉ cần tìm kiếm một phần dữ liệu riêng biệt, hãy sử dụng chế độ không tương tác. Đối với tham số đầu tiên, hãy nhập tên hoặc địa chỉ IP của máy tính mà bạn muốn tra cứu. Đối với tham số thứ hai, hãy nhập tên hoặc địa chỉ IP của máy chủ định danh DNS. Nếu bạn bỏ qua đối số thứ hai, nslookup sẽ sử dụng máy chủ tên DNS mặc định. nếu bạn cần tra cứu nhiều hơn một phần dữ liệu riêng biệt, bạn có thể sử dụng chế độ tương tác. Gõ dấu nối (-) cho tham số đầu tiên và tên hoặc địa chỉ IP của máy chủ tên DNS cho tham số thứ hai, hoặc bỏ qua cả hai tham số và nslookup sẽ sử dụng máy chủ tên DNS mặc định. Sau đây là một số mẹo về cách làm việc ở chế độ tương tác:

  • Để ngắt các lệnh tương tác bất cứ lúc nào, nhấn CTRL + B.
  • Để thoát, hãy nhập exit.
  • Để xử lý một lệnh được tích hợp sẵn dưới dạng tên máy tính, hãy đặt trước nó một ký tự thoát (\).
  • Một lệnh không được công nhận sẽ được hiểu là tên máy tính.

5. Nếu yêu cầu tra cứu không thành công, nslookup sẽ in thông báo lỗi. Sau đây là danh sách liệt kê các thông báo lỗi có thể xảy ra:

timed out: Máy chủ không phản hồi yêu cầu sau một khoảng thời gian nhất định và một số lần thử lại nhất định. Bạn có thể cài đặt khoảng thời gian chờ bằng cách sử dụng lệnh con set timeout.

No response from server: Không có máy chủ tên DNS đang chạy trên máy tính của máy chủ.

No records: Máy chủ tên DNS không có bản ghi tài nguyên của loại truy vấn hiện tại cho máy tính, mặc dù tên máy tính là hợp lệ. Kiểu truy vấn được chỉ định bằng lệnh querytype đã đặt.

Nonexistent domain: Máy tính hoặc tên miền DNS không tồn tại.

Connection refused: Kết nối bị từ chối.

-Hoặc là-

Network is unreachable: Không thể thực hiện kết nối với máy chủ tên DNS hoặc máy chủ finger. Lỗi này thường xảy ra với yêu cầu ls và finger.

Server failure: Máy chủ tên DNS đã tìm thấy sự không thống nhất nội bộ trong cơ sở dữ liệu của nó và không thể trả về một câu trả lời hợp lệ.

Refused: Máy chủ tên DNS từ chối phục vụ yêu cầu.

format error: Máy chủ tên DNS nhận thấy rằng gói yêu cầu không ở định dạng thích hợp. Nó có thể chỉ ra một lỗi trong nslookup

Để biết thêm thông tin về lệnh nslookup và DNS, hãy tham khảo các nguồn sau:

  • Lee, T., Davies, J. 2000. Microsoft Windows 2000 TCP/IP Protocols and Services Technical Reference. Redmond, Washington: Microsoft Press.
  • Albitz, P., Loukides, M. and C. Liu. 2001. DNS and BIND, Fourth edition. Sebastopol, California: O'Reilly and associates, Inc.
  • Larson, M. and C. Liu. 2001. DNS on Windows 2000. Sebastopol, California: O'Reilly and associates, Inc.

Ví dụ lệnh nslookup

Mỗi tùy chọn dòng lệnh bao gồm dấu gạch ngang (-) theo sau ngay lập tức bằng tên lệnh và một dấu bằng (=) trong một số trường hợp, và sau đó là một giá trị. Ví dụ: để thay đổi loại truy vấn mặc định thành thông tin máy chủ (máy tính) và thời gian chờ ban đầu thành 10 giây, hãy nhập: nslookup -querytype=hinfo -timeout=10.

Xem thêm:

Thứ Năm, 04/10/2018 08:31
31 👨 5.317
0 Bình luận
Sắp xếp theo