Lệnh nfsshare trong windows

Bạn có thể sử dụng lệnh nfsshare để kiểm soát các chia sẻ trên Hệ thống Tệp Mạng (Network File System - NFS).

Cú pháp lệnh nfsshare

nfsshare <ShareName>=<Drive:Path> [-o <Option=value>...]

nfsshare {<ShareName> | <Drive>:<Path> | * } /delete

Mô tả lệnh nfsshare

Nếu không có đối số, tiện ích lệnh nfsshare liệt kê tất cả các chia sẻ trong Network File System (NFS) được xuất bởi Server for NFS. Với ShareName là đối số duy nhất, nfsshare sẽ liệt kê các thuộc tính của các chia sẻ NFS được xác định bởi ShareName. Khi ShareNameDrive:Path được cung cấp, nfsshare sẽ xuất thư mục được xác định bởi Drive:Path dưới tên ShareName. Khi tùy chọn /delete được sử dụng, thư mục được chỉ định không còn có sẵn cho các máy khách NFS nữa.

Tùy chọn của nfsshare

Lệnh nfsshare chấp nhận các tùy chọn và tham số sau đây:

Tham số

Định nghĩa

-o anon={yes

no}

-o rw[=<Host>[:]...]

Cung cấp quyền truy cập đọc-ghi vào thư mục được chia sẻ bởi các Host hoặc nhóm máy khách được chỉ định bởi Host. Phân tách tên Host và tên nhóm bằng dấu hai chấm (:). Nếu Host không được chỉ định, tất cả các máy chủ và nhóm khách hàng (trừ các Host được chỉ định với tùy chọn ro) có quyền truy cập đọc-ghi. Nếu không có tùy chọn ro hoặc rw nào được thiết lập, tất cả các máy khách đều có quyền truy cập đọc-ghi vào thư mục được chia sẻ.

-o ro[=<Host>[:]...]

Cung cấp quyền truy cập chỉ đọc vào thư mục được chia sẻ bởi các Host hoặc nhóm máy khách được chỉ định bởi Host lưu trữ. Phân tách tên Host và tên nhóm bằng dấu hai chấm (:). Nếu Host không được chỉ định, tất cả các máy khách (ngoại trừ các Host được chỉ định với tùy chọn rw) có quyền truy cập chỉ đọc. Nếu tùy chọn ro được đặt cho một hoặc nhiều máy khách, nhưng tùy chọn rw không được thiết lập, chỉ các máy khách được chỉ định với tùy chọn ro mới có quyền truy cập vào thư mục được chia sẻ.

-o encoding={big5

euc-jp

-o anongid=<gid>

Chỉ định người dùng ẩn danh (chưa được ánh xạ) sẽ truy cập thư mục chia sẻ bằng cách sử dụng gid làm mã định danh cho nhóm của họ (GID). Giá trị mặc định là -2. GID ẩn danh sẽ được sử dụng khi báo cáo chủ sở hữu của một tệp do người dùng (chưa được ánh xạ) sở hữu, ngay cả khi quyền truy cập ẩn danh bị tắt.

-o anonuid=<uid>

Chỉ định người dùng ẩn danh (chưa được ánh xạ) sẽ truy cập thư mục chia sẻ bằng cách sử dụng uid làm mã định danh cho nhóm của họ (UID). Giá trị mặc định là -2. UID ẩn danh sẽ được sử dụng khi báo cáo chủ sở hữu của một tệp do người dùng (chưa được ánh xạ) sở hữu, ngay cả khi quyền truy cập ẩn danh bị tắt.

-o root[=<Host>[:]...]

Cung cấp quyền truy cập root vào thư mục được chia sẻ bởi các Host hoặc nhóm khách được chỉ định bởi Host. Phân tách tên Host và nhóm bằng dấu hai chấm (:). Nếu Host không được chỉ định, tất cả các máy khách đều có quyền truy cập root. Nếu tùy chọn gốc không được đặt, không có máy khách nào có quyền truy cập root vào thư mục được chia sẻ.

/delete

Nếu ShareName hoặc Drive:Path được chỉ định, hãy xóa phần được chỉ định. Nếu * được chỉ định, xóa tất cả các chia sẻ NFS.

Chú ý:

Để xem cú pháp đầy đủ cho Cú pháp này, tại command prompt, hãy gõ:

> nfsshare /?

Xem thêm:

Thứ Năm, 04/10/2018 08:13
31 👨 83
0 Bình luận
Sắp xếp theo