Lệnh nfsadmin trong Windows

(Áp dụng cho Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012)

Bạn có thể sử dụng nfsadmin để quản lý Server và Client cho NFS.

Cú pháp

nfsadmin server [computerName] [-u UserName[-p Password]] -l

nfsadmin server [computerName] [-u UserName [-p Password]] -r {client | all}

nfsadmin server [computerName] [-u UserName [-p Password]] {start | stop}

nfsadmin server [computerName] [-u UserName [-p Password]] config Option[...]

nfsadmin server [computerName] [-u UserName [-p Password]] creategroup Name

nfsadmin server [computerName] [-u UserName [-p Password]] listgroups

nfsadmin server [computerName] [-u UserName [-p Password]] deletegroup Name

nfsadmin server [computerName] [-u UserName [-p Password]] renamegroup OldName NewName

nfsadmin server [computerName] [-u UserName [-p Password]] addmembers Name Host[...]

nfsadmin server [computerName] [-u UserName [-p Password]] listmembers

nfsadmin server [computerName] [-u UserName [-p Password]] deletemembers Group Host[...]

nfsadmin client [computerName] [-u UserName [-p Password]] {start | stop}

nfsadmin client [computerName] [-u UserName [-p Password]] config Option[...]

Mô tả lệnh nfsadmin

Tiện ích dòng lệnh nfsadmin giúp quản trị Server for NFS hoặc Client for NFS trên máy tính cục bộ hoặc từ xa đang chạy Microsoft Services cho Network File System (NFS). Nếu bạn đăng nhập bằng tài khoản mà không có các đặc quyền cần thiết, bạn có thể chỉ định tên người dùng và mật khẩu của tài khoản. Các đối số lệnh mà bạn cung cấp sẽ quyết định hành động được thực hiện bởi nfsadmin.

Ngoài các đối số và tùy chọn lệnh dành riêng cho dịch vụ, lệnh nfsadmin chấp nhận những điều sau:

computerName: Chỉ định máy tính từ xa bạn muốn quản lý. Bạn có thể chỉ định máy tính bằng cách sử dụng Windows Internet Name Service (WINS) hoặc tên Hệ thống Tên Miền (Domain Name System - DNS) hoặc địa chỉ Giao thức Internet (Internet Protocol - IP).

-u UserName: Chỉ định tên của người dùng có thông tin đăng nhập sẽ được sử dụng. Có thể sẽ cần phải thêm tên miền vào tên người dùng trong domain\UserName.

-p Password: Chỉ định mật khẩu của người dùng được chỉ định thông qua tùy chọn -u. Nếu bạn chỉ định tùy chọn -u nhưng bỏ qua tùy chọn -p, bạn sẽ được nhắc phải nhập mật khẩu của người dùng.

Quản trị Server for NFS

Sử dụng lệnh nfsadmin server để quản trị Server for NFS. Hành động cụ thể mà máy chủ nfsadmin thực hiện phụ thuộc vào tùy chọn lệnh hoặc đối số bạn chỉ định:

-l: liệt kê tất cả các khóa do máy khách nắm giữ.

-r {client | all}: Đưa ra các lock do một hoặc tất cả máy khách nắm giữ nếu tất cả đều được chỉ định.

start: khởi động dịch vụ Server for NFS.

stop: Dừng dịch vụ Server for NFS.

config: Chỉ định cài đặt chung trên Server for NFS. Bạn phải cung cấp ít nhất một trong các tùy chọn sau với đối số lệnh config:

mapsvr=server: Đặt máy chủ làm máy chủ User Name Mapping cho Server for NFS. Bạn nên sử dụng tiện ích sfuadmin để thay thế mặc dù tùy chọn này vẫn tiếp tục được hỗ trợ để tương thích với các phiên bản trước.

auditlocation={eventlog | file | both | none}: Chỉ định xem liệu những sự kiện nào sẽ được kiểm tra và nơi các sự kiện sẽ được ghi lại. Một trong các đối số sau đây là bắt buộc:

eventlog: Chỉ định rằng các sự kiện được kiểm tra sẽ chỉ được ghi lại trong nhật ký của ứng dụng Event Viewer.

file: Chỉ định rằng các sự kiện được kiểm tra sẽ chỉ được ghi lại trong file được chỉ định bởi config fname.

both: Chỉ định rằng các sự kiện được kiểm tra sẽ được ghi vào nhật ký của ứng dụng Event Viewer cũng như file được chỉ định config fname.

none: Chỉ định rằng các sự kiện sẽ không được kiểm tra.

fname=file: Đặt file được chỉ định dưới dạng file kiểm tra. Giá trị mặc định là% sfudir%\log\nfssvr.log

fsize==size: Đặt kích thước làm kích thước tối đa theo megabyte của file kiểm tra. Kích thước tối đa mặc định là 7 MB.

audit=[+|-]mount [+|-]read [+|-]write [+|-]create [+|-]delete [+|-]locking [+|-]all: Chỉ định các sự kiện được ghi lại. Để bắt đầu đăng nhập một sự kiện, hãy nhập dấu cộng (+) trước tên sự kiện; để ngừng ghi nhật ký sự kiện, hãy nhập dấu trừ (-) trước tên sự kiện. Nếu các dấu hiệu bị bỏ qua, dấu cộng được dùng làm giả định. Không sử dụng all với bất kỳ tên sự kiện nào khác.

lockperiod=seconds: Chỉ định số giây mà Server for NFS sẽ đợi để khôi phục các lock sau khi kết nối với Server for NFS đã bị mất và sau đó được thiết lập lại hoặc sau khi Server for NFS đã được khởi động lại.

Portmapprotocol={TCP | UDP | TCP+UDP: Chỉ định giao thức truyền tải nào mà Portmap hỗ trợ. Cài đặt mặc định là TCP + UDP.

mountprotocol={TCP | UDP | TCP+UDP}: Chỉ định giao thức truyền tải nào hỗ trợ. Cài đặt mặc định là TCP + UDP.

nfsprotocol={TCP | UDP | TCP+UDP}: Chỉ định giao thức truyền tải nào Network File System (NFS) hỗ trợ. Cài đặt mặc định là TCP + UDP

nlmprotocol={TCP | UDP | TCP+UDP}: Chỉ định giao thức truyền tải nào mà Network Lock Manager (NLM) hỗ trợ. Cài đặt mặc định là TCP + UDP.

nsmprotocol={TCP | UDP | TCP+UDP}: Chỉ định giao thức truyền tải nào Network Status Manager (NSM) hỗ trợ. Cài đặt mặc định là TCP + UDP.

enableV3={yes | no}: Chỉ định xem giao thức NFS phiên bản 3 có được hỗ trợ hay không. Cài đặt mặc định là yes.

renewauth={yes | no}: Chỉ định xem liệu các kết nối máy khách có được yêu cầu được thẩm định lại sau khoảng thời gian được chỉ định bởi cấu hình renewauthinterval hay không. Cài đặt mặc định là no.

renewauthinterval=seconds: Chỉ định số giây trôi qua trước khi máy khách bị buộc phải được xác thực lại nếu cấu hình renewauth được đặt thành có. Giá trị mặc định là 600 giây.

dircache=size: Chỉ định kích thước tính bằng kilobyte của bộ nhớ cache của thư mục. Số được chỉ định làm kích thước phải là bội số của 4, từ 4 đến 128. Kích thước bộ nhớ cache của thư mục mặc định là 128 KB.

translationfile=[file]: Chỉ định file có chứa thông tin hệ thống để thay thế các ký tự trong tên file khi di chuyển chúng từ hệ thống file dựa trên nền tảng Windows sang UNIX. Nếu tập tin không được chỉ định, thì bản dịch ký tự tên file sẽ bị tắt. Nếu giá trị của translationfile bị thay đổi, bạn phải khởi động lại máy chủ để thay đổi có hiệu lực.

dotfileshidden={yes | no}: Chỉ định liệu các file được tạo với tên bắt đầu bằng dấu chấm (.) Sẽ được đánh dấu là ẩn trong hệ thống tệp Windows và do đó bị ẩn khỏi các máy khách NFS hay không. Cài đặt mặc định là no.

casesensitivelookups={yes | no}: Chỉ định xem tra cứu thư mục có phân biệt chữ hoa chữ thường hay không (yêu cầu khớp chính xác với kiểu chữ).

Bạn cũng cần phải vô hiệu hóa Windows kernel case-insensitivity để cho Server for NFS để hỗ trợ các tên tập tin case-insensitivity. Bạn có thể vô hiệu hóa Windows kernel case-insensitivity bằng cách xóa registry key sau đây thành 0:

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\kernel

DWOrd obcaseinsensitive

Lưu ý: Phần này chỉ áp dụng cho Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Server 2003. Phần này không áp dụng cho Windows Server 2012 R2 hoặc Windows Server 2012.

ntfscase={lower | upper | preserve}: Chỉ định xem liệu các ký tự trong tên của các file trong hệ thống file NTFS sẽ được trả về bằng chữ thường, chữ hoa hoặc trong biểu mẫu được lưu trữ trong thư mục. Cài đặt mặc định được giữ nguyên. Không thể thay đổi cài đặt này nếu caseensitivelookups được đặt thành yes.

creategroup name: Tạo một nhóm máy khách mới, đặt cho nó một cái tên xác định.

Listgroups: Hiển thị tên của tất cả các nhóm máy khách.

deletegroup name: Xóa nhóm máy khách được chỉ định theo Name.

renamegroup OldName NewName: Thay đổi tên của nhóm máy khách được chỉ định từ OldName thành NewName.

addmembers Name Host[...]: thêm Host cho nhóm máy khách được chỉ định bởi Name.

Nếu bạn không chỉ định tùy chọn lệnh hoặc đối số lệnh, nfsadmin server sẽ hiển thị các cài đặt cấu hình hiện tại trên Server for NFS.

Quản trị Client for NFS

Sử dụng lệnh nfsadmin client để quản lý Client for NFS. Hành động cụ thể mà nfsadmin client thực hiện phụ thuộc vào đối số lệnh mà bạn chỉ định:

start: khởi động dịch vụ Client for NFS.

stop: Dừng dịch vụ Client for NFS.

config: Chỉ định cài đặt chung cho Client for NFS. Bạn phải cung cấp ít nhất một trong các tùy chọn sau với đối số lệnh config:

fileaccess=mode: Chỉ định chế độ cho phép mặc định cho các file được tạo trên các máy chủ Network File System. Đối số mode bao gồm ba chữ số từ 0 đến 7 thể hiện các quyền mặc định được cấp cho người dùng, nhóm và các đối tượng người khác (tương ứng). Các chữ số chuyển thành kiểu UNIX như sau: 0 = none, 1 = x, 2 = w, 3 = wx, 4 = r, 5 = rx, 6 = rw và 7 = rwx. Ví dụ: fileaccess = 750 cấp quyền rwx cho chủ sở hữu, quyền rx cho nhóm và không cấp quyền truy cập cho các đối tượng khác.

mapsvr=server: Đặt máy chủ làm User Name Mapping cho Client for NFS. Mặc dù tùy chọn này tiếp tục được hỗ trợ để tương thích với các phiên bản trước, bạn nên sử dụng tiện ích sfuadmin để thay thế.

mtype={hard | soft}: Chỉ định kiểu gắn kết mặc định. Đối với một gắn kết khó khăn, Client for NFS sẽ tiếp tục thử lại một RPC cho đến khi nó thành công. Đối với một gắn kết mềm, Client for NFS sẽ trả về kết quả thất bại cho các ứng dụng gọi sau khi đã được chỉ định thử gọi lại nhiều lần bởi tùy chọn retry.

retry=number: Chỉ định số lần cố gắng tạo kết nối cho các gắn kết mềm (soft mount). Giá trị này phải trong khoảng từ 1 đến 10. Mặc định là 1.

timeout=seconds: Chỉ định số giây chờ kết nối (remote procedure call). Giá trị này phải là 0,8, 0,9 hoặc số nguyên từ 1 đến 60. Giá trị mặc định là 0,8.

Protocol={TCP | UDP | TCP+UDP}: Chỉ định giao thức truyền tải nào mà máy khách hỗ trợ. Cài đặt mặc định là TCP + UDP

rsize=size: Chỉ định kích thước của bộ đệm đọc, tính bằng kilobyte. Giá trị này có thể là 0,5, 1, 2, 4, 8, 16 hoặc 32. Giá trị mặc định là 32.

wsize=size: Chỉ định kích thước của bộ đệm ghi, tính bằng kilobyte. Giá trị này có thể là 0,5, 1, 2, 4, 8, 16 hoặc 32. Giá trị mặc định là 32.

perf=default: Khôi phục các cài đặt hiệu suất sau thành giá trị mặc định:

  • mtype
  • retry
  • timeout
  • rsize
  • wsize

fileaccess=mode: Chỉ định chế độ cho phép mặc định đối với các file được tạo trên các máy chủ Network File System (NFS). Đối số mode bao gồm ba chữ số từ 0 đến 7, thể hiện các quyền mặc định được cấp cho người dùng, nhóm và những đối tượng khác (tương ứng). Các chữ số chuyển thành kiểu UNIX như sau: 0 = none, 1 = x, 2 = w, 3 = wx, 4 = r, 5 = rx, 6 = rw và 7 = rwx. Ví dụ: fileaccess = 750 cấp quyền rwx cho chủ sở hữu, quyền rx cho nhóm và không cấp quyền truy cập cho các đối tượng khác.

nếu bạn không chỉ định tùy chọn lệnh hoặc đối số lệnh, nfsadmin client sẽ hiển thị các cài đặt cấu hình hiện tại trên Client for NFS.

Xem thêm:

Thứ Ba, 02/10/2018 13:57
31 👨 158
0 Bình luận
Sắp xếp theo