Lệnh DROP DATABASE trong SQL

Câu lệnh SQL DROP DATABASE được sử dụng để xóa một cơ sở dữ liệu hiện có trong SQL.

Cú pháp của lệnh DROP DATABASE trong SQL

DROP DATABASE ten_co_so_du_lieu;

ten_co_so_du_lieu luôn là duy nhất trong RDBMS.

Ví dụ về lệnh DROP DATABASE trong SQL

Nếu bạn muốn xóa database đã có, chẳng hạn tên là Quantrimang, thì lệnh DROP DATABASE sẽ được viết như sau:

SQL> DROP DATABASE Quantrimang;

Ghi chú: Hãy cẩn thận khi thực hiện hành động này vì khi xóa cơ sở dữ liệu hiện có có thể làm mất hoàn toàn thông tin được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.

Hãy chắc chắn bạn có quyền admin trước khi xóa bất cứ database nào. Khi database bị xóa, bạn có thể kiểm tra lại trong danh sách database như dưới đây:

SQL> SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database |
+--------------------+
| CONGNGHE |
| LANGCONGNGHE |
| WINDOWS |
| mysql |
| ANDROID |
| iOS |
+--------------------+
6 rows in set (0.00 sec)

Lệnh DROP DATABASE cũng khá đơn giản phải không nào? Trong bài tới chúng ta sẽ học về lệnh USE, dùng để chọn cơ sở dữ liệu.

Bài tiếp: Lệnh USE trong SQL để chọn cơ sở dữ liệu

Bài trước: Lệnh CREATE Database trong SQL

Thứ Sáu, 15/12/2017 09:35
3,33 👨 7.410
0 Bình luận
Sắp xếp theo