Lệnh bootcfg rmsw trong Windows

Áp dụng cho: Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012.

Lệnh bootcfg rmsw loại bỏ các tùy chọn load hệ điều hành cho một mục nhập hệ điều hành được chỉ định.

Cú pháp

bootcfg /rmsw [/s <computer> [/u <Domain>\<User> [/p <Password>]]] [/mm] [/bv] [/so] [/ng] /id <OSEntryLineNum>

Tham số

Tham sốMô tả
/sChỉ định tên hoặc địa chỉ IP của máy tính từ xa (không sử dụng dấu gạch chéo ngược). Mặc định là máy tính cục bộ.
/u \Chạy lệnh với tài khoản của người dùng được chỉ định sau dấu \. Mặc định là các quyền của người dùng đăng nhập hiện tại trên máy tính đang phát lệnh.
/pChỉ định mật khẩu cho tài khoản người dùng được xác định trong tham số /u.
/mmXóa tùy chọn /maxmem và giá trị bộ nhớ tối đa được liên kết của nó khỏi giá trị được chỉ định. Tùy chọn /maxmem chỉ định số lượng RAM tối đa mà hệ điều hành có thể sử dụng.
/bvXóa tùy chọn /basevideo khỏi tùy chọn được chỉ định. Tùy chọn /basevideo chỉ thị hệ điều hành sử dụng chế độ VGA chuẩn cho driver video đã cài đặt.
/soLoại bỏ các tùy chọn /sos từ đối tượng được chỉ định. Tùy chọn /sos chỉ thị hệ điều hành hiển thị tên driver thiết bị trong khi chúng đang được load.
/ngLoại bỏ tùy chọn /noguiboot khỏi đối tượng được chỉ định. Tùy chọn /noguiboot vô hiệu hóa thanh tiến trình xuất hiện trước dấu nhắc CTRL + ALT + del logon.
/idChỉ định số dòng nhập của hệ điều hành trong phần [operating systems] của file Boot.ini mà từ đó, tùy chọn load hệ điều hành được loại bỏ. Dòng đầu tiên sau tiêu đề phần [operating systems] là 1.
/?Hiển thị trợ giúp tại dấu nhắc lệnh.

Ví dụ

Các ví dụ sau đây cho thấy cách bạn có thể sử dụng lệnh bootcfg /rmsw:

bootcfg /rmsw /mm 64 /id 2 
bootcfg /rmsw /so /id 3
bootcfg /rmsw /so /ng /s srvmain /u hiropln /id 2
bootcfg /rmsw /ng /id 2
bootcfg /rmsw /mm 96 /ng /s srvmain /u maindom\hiropln /p [email protected] /id 2

Xem thêm:

Thứ Bảy, 22/09/2018 12:00
52 👨 185
0 Bình luận
Sắp xếp theo