Lệnh bootcfg ems trong Windows

Áp dụng cho: Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012.

Lệnh bootcfg ems cho phép người dùng thêm hoặc thay đổi cài đặt để chuyển hướng giao diện điều khiển Emergency Management Services sang máy tính từ xa. Bằng cách kích hoạt Emergency Management Services (dịch vụ quản lý khẩn cấp), bạn thêm dòng "redirect=Port #" vào phần [boot loader] của file Boot.ini và tùy chọn /redirect vào dòng nhập hệ điều hành được chỉ định. Tính năng Emergency Management Services chỉ được kích hoạt trên các máy chủ.

Cú pháp

bootcfg /ems {ON | OFF | edit} [/s <computer> [/u <Domain>\<User> /p <Password>]] [/port {COM1 | COM2 | COM3 | COM4 | BIOSSET}] [/baud {9600 | 19200 | 38400 | 57600 | 115200}] [/id <OSEntryLineNum>]

Tham số

Tham sốMô tả
{ON | OFF| edit}Chỉ định giá trị cho sự chuyển hướng Emergency Management Services.

ON - Kích hoạt đầu ra từ xa cho thành phần được chỉ định, thêm tùy chọn /redirect cho thành phần được chỉ định và cài đặt redirect=com vào phần [boot loader]. Giá trị của com được đặt bởi tham số /port.

OFF - Vô hiệu hóa đầu ra cho máy tính từ xa, loại bỏ tùy chọn /redirect khỏi thành phần được chỉ định và cài đặt redirect=com khỏi phần [boot loader].

edit - Cho phép thay đổi cài đặt cổng bằng cách thay đổi cài đặt redirect=com trong phần [boot loader]. Giá trị của com được đặt lại về giá trị được chỉ định bởi tham số /port.
/sChỉ định tên hoặc địa chỉ IP của máy tính từ xa (không sử dụng dấu gạch chéo ngược). Mặc định là máy tính cục bộ.
/u \Chạy lệnh với tài khoản của người dùng được chỉ định đằng sau \. Mặc định là các quyền của người dùng đăng nhập hiện tại trên máy tính đang phát lệnh.
/pXác định mật khẩu cho tài khoản người dùng được chỉ định trong tham số /u.
/port {COM1 | COM2 | COM3 | COM4 | BIOSSET}Chỉ định cổng COM được sử dụng để chuyển hướng. BIOSSET chuyển hướng Emergency Management Services để có được các thiết lập BIOS, xác định cổng nào sẽ được sử dụng để chuyển hướng. Không sử dụng tham số /port nếu đầu ra được quản lý từ xa đang bị vô hiệu hóa.
/baud {9600 | 19200 | 38400| 57600 | 115200}Chỉ định tốc độ truyền được sử dụng để chuyển hướng. Không sử dụng tham số /baud nếu đầu ra quản lý từ xa đang bị vô hiệu hóa.
/idChỉ định số dòng nhập của hệ điều hành mà trong đó tùy chọn Emergency Management Services được thêm vào phần [operating systems] của file Boot.ini. Dòng đầu tiên sau tiêu đề phần [operating systems] là 1. Tham số này là bắt buộc khi giá trị Emergency Management Services được đặt là ON hoặc OFF.
/?Hiển thị trợ giúp tại dấu nhắc lệnh.

Ví dụ

Các ví dụ sau cho thấy cách bạn có thể sử dụng lệnh bootcfg /ems:

bootcfg /ems on /port com1 /baud 19200 /id 2 
bootcfg /ems on /port biosset /id 3
bootcfg /s srvmain /ems off /id 2
bootcfg /ems edit /port com2 /baud 115200
bootcfg /s srvmain /u maindom\hiropln /p [email protected] /ems off /id 2

Xem thêm:

Thứ Hai, 17/09/2018 20:29
51 👨 129
0 Bình luận
Sắp xếp theo