Lệnh bootcfg delete trong Windows

Áp dụng cho: Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012.

Lệnh bootcfg delete xóa mục nhập hệ điều hành trong phần [operating systems] của file Boot.ini.

Cú pháp

bootcfg /delete [/s <computer> [/u <Domain>\<User> /p <Password>]] [/id <OSEntryLineNum>]

Tham số

Tham sốMô tả
/sChỉ định tên hoặc địa chỉ IP của máy tính từ xa (không sử dụng dấu gạch chéo ngược). Mặc định là máy tính cục bộ.
/u \Chạy lệnh với tài khoản của người dùng được chỉ định đằng sau dấu \. Mặc định là các quyền của người dùng đăng nhập hiện tại trên máy tính đang phát lệnh.
/pXác định mật khẩu cho tài khoản người dùng được chỉ định trong tham số /u.
/idChỉ định số dòng nhập của hệ điều hành trong phần [operating systems] trong file Boot.ini để xóa. Dòng đầu tiên sau tiêu đề phần [operating systems] là 1.
/?Hiển thị trợ giúp tại dấu nhắc lệnh.

Ví dụ

Các ví dụ sau cho thấy cách bạn có thể sử dụng lệnh bootcfg /delete:

bootcfg /delete /id 1
bootcfg /delete /s srvmain /u maindom\hiropln /p [email protected] /id 3

Xem thêm:

Thứ Ba, 18/09/2018 11:49
51 👨 46
0 Bình luận
Sắp xếp theo