Lệnh bootcfg default trong Windows

Áp dụng cho: Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012.

Lệnh bootcfg default chỉ định mục nhập hệ điều hành làm mặc định.

Cú pháp

bootcfg /default [/s <computer> [/u <Domain>\<User> /p <Password>]] [/id <OSEntryLineNum>]

Tham số

Tham số Mô tả
/s Chỉ định tên hoặc địa chỉ IP của máy tính từ xa (không sử dụng dấu gạch chéo ngược). Mặc định là máy tính cục bộ.
/u \ Chạy lệnh với tài khoản của người dùng được chỉ định sau dấu \. Mặc định là các quyền của người dùng đăng nhập hiện tại trên máy tính đang phát lệnh.
/p Xác định mật khẩu của tài khoản người dùng được chỉ định trong tham số /u.
/id Xác định số dòng nhập của hệ điều hành trong phần [operating systems] của file Boot.ini để chỉ định làm mặc định. Dòng đầu tiên sau tiêu đề phần [operating systems] là 1.
/? Hiển thị trợ giúp tại dấu nhắc lệnh.

Ví dụ

Các ví dụ sau đây cho thấy cách bạn có thể sử dụng lệnh bootcfg /default:

bootcfg /default /id 2
bootcfg /default /s srvmain /u maindom\hiropln /p p@ssW23 /id 2

Xem thêm:

Thứ Bảy, 15/09/2018 12:03
52 👨 132