Lệnh bitsadmin cancel trong Windows

Lệnh bitsadmin cancel xóa nhiệm vụ khỏi hàng đợi và xóa tất cả các file tạm thời được liên kết với nhiệm vụ đó.

Cú pháp

bitsadmin /cancel <Job>

Tham số

Tham sốMô tả
JobTên hiển thị của nhiệm vụ hoặc GUID

Ví dụ

Ví dụ sau xóa nhiệm vụ myDownloadJob khỏi hàng đợi.

C:\>bitsadmin /cancel myDownloadJob

Xem thêm:

Thứ Năm, 30/08/2018 12:02
31 👨 70
0 Bình luận
Sắp xếp theo