Lệnh bitsadmin addfileset trong Windows

Lệnh bitsadmin addfileset thêm một hoặc nhiều file vào nhiệm vụ đã chỉ định.

Cú pháp

bitsadmin /addfileset <Job> <TextFile>

Tham số

Tham số Mô tả
Job Tên hiển thị của nhiệm vụ hoặc GUID.
TextFile Một file văn bản có chứa tên file từ xa và tên file cục bộ.
Lưu ý: Các tên được phân tách bằng dấu cách. Các dòng bắt đầu bằng ký tự # được coi là nhận xét.

Ví dụ

C:\>bitsadmin /addfileset files.txt

Xem thêm:

Thứ Tư, 29/08/2018 14:28
51 👨 75
0 Bình luận
Sắp xếp theo