• Phân đoạn bảng trong SQL Server Phân đoạn bảng trong SQL Server
    Kỹ thuật phân chia bảng thành từng đoạn (Table partitioning) nhằm quản lý hiệu quả cơ sở dữ liệu với dung lượng lớn.
  • Thiết lập SQL Server luôn sẵn sàng Thiết lập SQL Server luôn sẵn sàng
    Giải pháp Database Mirroring giúp xây dựng hệ quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) có độ sẵn sàng cao trong SQL Server khá đơn giản và phù hợp với các CSDL loại vừa trở xuống.