Triển khai Windows 7 – Phần 6: Lite Touch bằng MDT 2010

Triển khai Windows 7 – Phần 1: Những cải tiến của Windows AIK 2.0
Triển khai Windows 7 – Phần 2: Sử dụng DISM
Triển khai Windows 7 – Phần 3: Tìm hiểu về MAP 4.0
Triển khai Windows 7 – Phần 4: Sử dụng MAP 4.0
Triển khai Windows 7 – Phần 5: Những nâng cao của MDT 2010

Mitch Tulloch

Quản trị mạngTrong phần này chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn về triển khai Lite Touch bằng MDT 2010.

Lưu ý: Bài viết này được dựa trên phiên bản tiền phát hành của MDT 2010 và rất có thể sẽ có những thay đổi về sau này trong bản RTM.

Giới thiệu

Trong phần trước của loạt bài này, chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn một số tính năng mới về MDT 2010, phiên bản mới nhất của Microsoft Deployment Toolkit. Chúng tôi cũng giới thiệu cho các bạn cách cài đặt MDT 2010 và một số layout cơ bản của Deployment Workbench mới được cập nhật. Trong phần tiếp theo này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách thực hiện một triển khai Lite Touch Installation (LTI) cơ bản của Windows 7 Enterprise bằng MDT 2010. Các nhiệm vụ mà chúng ta sẽ thực hiện gồm có:

 • Chuẩn bị môi trường
 • Tạo một deployment share
 • Cấu hình deployment share
 • Tạo một trình tự nhiệm vụ
 • Cập nhật deployment share
 • Thực hiện cài đặt

Trước khi tiếp tục, bạn có thể xem lại hai phần 25 và 26 trong loạt bài về Triển khai Vista.

Chuẩn bị môi trường

Bạn cần phải cài đặt để có được môi trường dưới đây:

 • Domain controller cho miền contoso.com
 • DHCP server với phạm vi được cấu hình cho việc cung cấp các địa chỉ cho máy tính khách.
 • Máy tính kỹ thuật viên đã cài đặt MDT 2010 và Windows AIK 2.0

Trong môi trường test của chúng tôi, một máy tính đang chạy Windows Server 2008 R2 Enterprise x64 được thiết lập với tất cả các role này.

Tạo một deployment share

Mở Deployment Workbench trên máy tính kỹ thuật viên, sau đó kích phải vào nút Deployment Shares và chọn New Deployment Share. New Deployment Share wizard lúc này sẽ khởi chạy. Kích nút Browse và tạo một thư mục có tên DeploymentShare$ trong root của phân vùng đĩa của bạn, như thể hiện trong hình 1:


Hình 1: Chỉ định tên và đường dẫn đến thư mục chia sẻ

Kích Next và tên chia sẻ sẽ tự động được cư trú và đường dẫn UNC đến chia sẻ sẽ được hiển thị (hình 2):


Hình 2: Tên chia sẻ và đường dẫn UNC cho deployment share được hiển thị

Kích Next và cung cấp tên mô tả cho deployment share (hình 3):


Hình 3: Đặt tên cho deployment share

Kích Next và chọn xem bạn có muốn mình có thể capture một image sau khi triển khai nó vào máy tính hay không (hình 4). Chúng tôi sẽ để tùy chọn này được kích hoạt để chúng ta sẽ sử dụng nếu triển khai một máy tính tham chiếu (master) và capture image của nó để triển khai vào các máy tính mục tiêu (end-user):


Hình 4: Chỉ định tùy chọn capture image sẽ được hiển thị khi Windows Deployment Wizard chạy trong suốt quá trình cài đặt.

Kích Next và chỉ định xem người dùng có được phép thiết lập mật khẩu cho tài khoản Administrator nội bộ trên máy tính của họ hay không (hình 5). Trong ví dụ chúng tôi đã không chọn tùy chọn này.


Hình 5: Tùy chọn Allow Admin Password

Kích Next và chỉ định xem người dùng có cần phải nhập vào khóa sản phẩm hay không (hình 6). Trong ví dụ chúng tôi đã không chọn tùy chọn này vì sẽ triển khai Windows 7 Enterprise, có nghĩa rằng sự kích hoạt đó được thực hiện bằng Key Management Service (KMS):


Hình 6: Chọn xem người dùng có cần phải nhập vào khóa sản phẩm trong quá trình cài đặt hay không

Lúc này kết thúc wizard và xem lại trang cấu hình để bảo đảm rằng mọi thứ được thiết lập như dự định. Hình 7 thể hiện một deployment share vừa được tạo và cấu trúc thư mục của nó nằm trong Deployment Workbench:


Hình 7: Deployment share vừa tạo

Cấu hình deployment share

Khi đã tạo được deployment share, bạn cần cấu hình nó như dưới đây:

 • Bổ sung hệ điều hành mà bạn muốn triển khai.
 • Bổ sung driver thiết bị cần thiết để cài đặt hệ điều hành trên các máy tính mục tiêu.
 • Bổ sung các ứng dụng mà bạn muốn cài đặt trên các máy tính mục tiêu trong quá trình cài đặt.
 • Bổ sung các gói phần mềm chẳng hạn như các hotfix hoặc các nâng cấp bảo mật mà bạn muốn cài đặt trên các máy tính mục tiêu trong quá trình cài đặt.

Để đơn giản, chúng tôi sẽ chỉ add một hệ điều hành (Windows 7 Enterprise) vào deployment share. Trong phần sau của loạt bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu cách add driver, các gói dữ liệu và ứng dụng vào deployment share.

Để add một hệ điều hành, kích chuột phải vào nút Operating Systems trong deployment share và chọn Import Operating System. Thao tác này sẽ khởi chạy Import Operating System Wizard. Trên trang đầu tiên của wizard, chỉ định rằng bạn muốn import tập đầy đủ các file nguồn (hình 8):


Hình 8: Import một tập đầy đủ các file của hệ điều hành vào deployment share

Chèn đĩa cài đặt Windows 7 Enterprise vào ổ DVD của máy tính kỹ thuật viên và duyệt để chọn DVD (hình 9):


Hình 9: Import các file nguồn của hệ điều hành từ DVD cài đặt

Kích Next và wizard sẽ bỏ qua trang Destination (hình 10). Chỉ định tên mô tả cho thư mục, nơi các file nguồn sẽ được import vào máy tính kỹ thuật viên của bạn (lưu ý rằng chúng tôi đã import phiên bản hệ điều hành x86 trong ví dụ này):


Hình 10: Chỉ định tên của thư mục, nơi các file nguồn của hệ điều hành sẽ được import

Kết thúc wizard. Quá trình import có thể mất đến vài phút để hoàn tất. Khi hoàn tất, bạn chọn thư mục Operating Systems trong deployment share, hệ điều hành được import sẽ được hiển thị (xem hình 11).


Hình 11: Các file nguồn Windows 7 Enterprise đã được import vào deployment share

Tại đây, bạn sẽ add các driver, gói phần mềm, ứng dụng vào deployment share nếu cần.

Tạo một trình tự nhiệm vụ

Lúc này, chúng ta hãy tạo một trình tự nhiệm vụ (task sequence). Task sequence là một loạt các bước được thực hiện trong quá trình triển khai. Chúng ta nên tạo một trình tự nhiệm vụ để cài đặt Windows 7 Enterprise vào các máy tính mục tiêu mới. Để thực hiện điều đó, kích chuột phải vào thư mục Task Sequences trong deployment share và chọn New Task Sequence. Thao tác này sẽ khởi chạy New Task Sequence Wizard. Trong trang thứ nhất của wizard, chỉ định ID trình tự (không có khoảng trống), tên trình tự và comment nếu cần thiết (hình 12):


Hình 12: Tạo một trình tự nhiệm vụ mới cho việc triển khai Windows 7

Kích Next và chọn Standard Client Task Sequence từ danh sách các mẫu trình tự có sẵn (hình 13):


Hình 13: Trình tự nhiệm vụ mới trong mẫu Standard Client

Kích Next và chọn Windows 7 Enterprise (hình 14):


Hình 14: Chọn hệ điều hành để triển khai bằng trình tự nhiệm vụ

Kích Next và chọn tùy chọn không chỉ định khóa sản phẩm trong trình tự nhiệm vụ (hình 15):


Hình 15: Không chỉ định khóa sản phẩm trong trình tự nhiệm vụ khi triển khai sản phẩm có đăng ký ấn bản và bằng kích hoạt KMS

Kích Next và chỉ định tên người dùng, người sẽ sử dụng máy tính và tên tổ chức của bạn cũng như website/internet (hình 16):


Hình 16: Trang OS Settings

Kích Next và chỉ định mật khẩu cho tài khoản Administrator nội bộ trên máy tính mục tiêu (hình 17):


Hình 17: Chỉ định mật khẩu cho tài khoản Administrator nội bộ trên máy tính của người dùng

Kết thúc wizard. Trình tự nhiệm vụ mới sẽ được hiển thị trong thư mục Task Sequences của điểm triển khai (hình 18):


Hình 18: Trình tự nhiệm vụ mới được hiển thị trong Deployment Workbench

Cập nhật Deployment Share

Lúc này chúng ta cần cập nhật Deployment Share của mình. Việc cập nhật Deployment Share gồm có một số việc, trong đó có việc tạo phiên bản tùy chỉnh cho Windows Preinstallation Environment (Windows PE) để có thể được sử dụng cho việc triển khai hệ điều hành bằng trình tự nhiệm vụ. Đặc biệt, việc cập nhập deployment share trong ví dụ này sẽ tạo các image Windows PE dưới đây trong thư mục C:\DeploymentShare$\Boot trên máy tính kỹ thuật viên:

 • LiteTouchPE_x64.iso – Được sử dụng để triển khai Windows 7 Enterprise x64 trên hệ thống mới
 • LiteTouchPE_x64.wim – Được sử dụng để triển khai Windows 7 Enterprise x64 trên hệ thống mới bằng Windows Deployment Services.
 • LiteTouchPE_x86.iso –Được sử dụng để triển khai Windows 7 Enterprise x86 trên hệ thống mới
 • LiteTouchPE_x86.wim – Được sử dụng để triển khai Windows 7 Enterprise x86 trên hệ thống mới bằng Windows Deployment Services.

Để cập nhật deployment share của bạn, hãy kích chuột phải vào nó và chọn Update Deployment Share. Thao tác này sẽ khởi chạy Update Deployment Share Wizard (hình 19):


Hình 19: Cập nhật deployment share

Để các tùy chọn mặc định và kết thúc wizard. Sẽ mất một chút thời gian để tạo các image Windows PE trên máy tính kỹ thuật viên của bạn. Khi wizard kết thúc, hãy burn file LiteTouchPE_x86.iso vào CD để bạn sẽ sử dụng đến nó trong quá trình triển khai Windows 7 Enterprise x86 trên máy tính mục tiêu của mình.

Lưu ý: Như thể hiện trong hình 20, trên trang Confirmation của wizard này (và trên tất cả các wizard của MDT 2010), có hai nút:

 • Save Output – Lưu đầu ra của wizard vào một file văn bản (bạn nên lưu nó dưới đuôi mở rộng .rtf)
 • View Script – Hiển thị các lệnh Windows PowerShell bên dưới nhưng sẽ được thực thi bởi wizard.

Phần View Script từ Update Deployment Share Wizard có diện mạo như bên dưới:

Add-PSSnapIn Microsoft.BDD.PSSnapIn
New-PSDrive -Name "DS001" -PSProvider MDTProvider -Root "C:\DeploymentShare$"
update-MDTDeploymentShare -path "DS001:" -Verbose


Hình 20: Trang cấu hình của wizard

Thực hiện cài đặt

Đến đây, bạn đã hoàn toàn sẵn sàng cho việc triển khai Windows 7 bằng MDT. Bật máy tính mục tiêu và đưa đĩa CD Windows PE vào ổ CD trên máy tính. Sau đó Windows Deployment Wizard sẽ khởi chạy và bạn có thể thực hiện theo các nhắc nhở, gần giống như những gì được thể hiện trong phần 26 về triển khai Vista.

Thứ Tư, 26/08/2009 11:01
31 👨 2.603
0 Bình luận
Sắp xếp theo