Tìm kiếm địa chỉ IP công cộng với câu lệnh Linux

Thỉnh thoảng có thể bạn cần tìm kiếm địa chỉ IP công cộng của một hệ thống cụ thể nào đó. Nếu đang truy cập vào một trình duyệt web trên hệ thống đó bạn có thể hi vọng vào một dịch vụ như http://www.whatismyip.com để thấy các thông tin này. Tuy nhiên, trên một máy chủ Linux ở xa, thật không thiết thực để sử dụng phương pháp này. Vì vậy, chúng ta có thể dụng các bước sau để thay thế.

Chúng ta gõ vào câu lệnh sau trong cửa sổ terminal của Linux:

# curl -s myip.dk | grep '"Box"' | egrep -o '[0-9.]+'
122.172.9.222

Đây là một cách rất hữu ích. Nếu bạn cần dùng câu lệnh này thường xuyên, sẽ là một ý tưởng tốt nếu tạo một đoạn mã với dòng lệnh trên để không cần phải nhớ nó. Tạo một file mới bằng cách sử dụng trình biên soạn yêu thích của bạn. Đánh vào các dòng lệnh sau:

#!/bin/bash
curl -s myip.dk | grep '"Box"' | egrep -o ‘[0-9.]+'

Bây giờ lưu file đó lại, chẳng hạn như /usr/bin/myipaddress. Gán quyền thực thi cho nó như sau:

# chmod +x /usr/bin/myipaddress

Bân giờ bạn đã có một đoạn script để có thể truy cập từ bất kì đâu trên máy tính của bạn bằng cách chạy lệnh myipaddress trong cửa sổ terminal. Nó sẽ xuất ra địa chỉ IP công cộng hiện tại của bạn. Câu lệnh có thể rất hữu ích nếu bạn sử dụng việc chứng thực dựa vào IP, hoặc nếu bạn dùng một dịch vụ DNS động.

Mặc dù ví dụ ở trên có thể làm việc hều hết mọi lúc, có lẽ vẫn có lần khi dịch vụ cung cấp địa chỉ IP công cộng của bạn không hoạt động hoặc đã thay đổi định dạng cách hiển thị dữ liệu của nó, như vậy sẽ làm hỏng đoạn script của chúng ta. Đây là một phương pháp sao lưu trong trường hợp câu lệnh của chúng ta không hoạt động được nữa, đó là dùng đến dịch vụ http://www.formyip.com/

# links -dump http://www.formyip.com/ | awk "/IP is/{print $NF}"

Bạn cũng có thể sử dùng lệnh này với lynx:

# lynx -dump http://www.formyip.com/ | awk "/IP is/{print $NF}"

Chúc các bạn thành công!

Thứ Sáu, 29/05/2009 08:52
4,52 👨 4.879
0 Bình luận
Sắp xếp theo