Khắc phục tình trạng không logon vào Windows

Khắc phục tình trạng máy không logon vào Windows do dính Virus: c:\windows\userinit.exe, c:\windows\system32\system.exe

1. Boot từ CD Hirent Boot

2. Chọn File Manager

3. Chọn Windows 98 mini

4. Vào thư mục C:\Windows xóa file userinit.exe

5. Vào thư mục C:\Windows\system32 xóa file system.exe

6. Vào thư mục C:\Windows\system32 chép File userinit.exe vào thư mục C:\Windows

7. Chọn Restart lại máy tính

8. Đăng nhập Windows bình thường

9. Vào mục Run > Regedit

10. Chọn vào [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

11. Sửa đường dẫn tại khóa Userinit là: C:\WINDOWS\system32\userinit.exe

Như sau:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"Userinit"="C:\\WINDOWS\\system32\\userinit.exe"


12. Vậy là OK (không nhất thiết phải xóa file userinit.exe trong thư mục C:\Windows).

Thứ Tư, 13/04/2016 11:16
2,77 👨 30.548
0 Bình luận
Sắp xếp theo