Kết nối và theo dõi Console Session với Windows Server 2003 Terminal Services

Bài này mô tả cách sử dụng Windows Server 2003 Terminal Services để kết nối và theo dõi một phiên điều khiển (Console Session).

Trong Windows Server 2003, khi dùng Terminal Services, bạn có thể kết nối tới session điều khiển (session 0) và cùng lúc có thể mở phiên theo dõi tới nó (cho đến khi nào bạn kết nối từ một phiên khác ngoài cosole). Với tính năng bổ sung này, bạn có thể đăng nhập vào server sử dụng Windows Server 2003 đang chạy Terminal Services từ xa và tương tác với session 0 như thể đang ngồi trước máy vậy. Session này có thể được theo dõi để người dùng từ xa và người dùng cục bộ có thể thấy và tương tác trong cùng một phiên.

Kết nối tới Console Session như thế nào

Khi bạn kết nối tới Console Session của server sử dụng Windows Server 2003, không có người dùng nào khác được kết nối tới nó nữa. Nếu một người nào đó đã đăng nhập vào rồi, bạn chỉ có thể đăng nhập và sử dụng máy nếu bạn đang trực tiếp ngồi tại máy.

Muốn kết nối máy tính từ xa sử dụng hệ điều hành Windows Server 2003, mở cửa sổ lệnh Command Prompt rồi gõ lệnh sau:

mstsc -v:servername /F -console

Trong đó:

mstsc: file thực thi kết nối Remote Desktop.
-v: server sẽ kết nối tới.
/F: kiểu toàn bộ màn hình.
-console: lệnh kết nối tới Console Session.

Để sử dụng lệnh này, bạn mở Remote Desktop. Sau khi thông tin đăng nhập đã được thẩm định, bạn sẽ kết nối tới phiên hoạt động đang chạy Windows Server 2003. Nếu có người dùng nào đó khác hiện đang làm việc trên máy này, bạn nhận được thông báo lỗi sau:

The user domain\username is logged locally on to this computer. The user has been idled for number minutes. The desktop is unlocked. If you continue, this user's session will end and any unsaved data will be lost. Do you want to continue?
(Domain hoặc username của người dùng đã được đăng nhập cục bộ vào máy tính này. Người dùng tạm chờ một vài phút. Desktop không bị khoá. Nếu bạn tiếp tục, phiên hoạt động của người dùng này sẽ kết thúc và bất kỳ dữ liệu không được ghi lại nào sẽ bị mất. Bạn có muốn tiếp tục?).

Người sử dụng hiện tại sẽ bị log off và bạn nhận được một thông báo trạng thái hiện thời của máy tính là bị khoá và chỉ có quản trị viên (administrator) mới có thể mở khoá được.

Chú ý: Nếu người dùng Console Session và Terminal Services giống nhau, bạn có thể kết nối mà không gặp phải vấn đề gì.

Theo dõi Console Session

Để theo dõi console session, đầu tiên bạn mở một kết nối Remote Desktop tới server sử dụng Windows Server 2003 từ máy tính khác. Mặc định tiện ích Remote Desktop Connection trong Windows Server 2003 được cài đặt trong tất cả mọi phiên bản của Windows Server 2003. Bạn có thể dùng nó hoặc tiện ích dòng lệnh Mstsc được mô tả trong phần trên nhưng bỏ qua biến đổi -console. Tiếp theo, khởi động màn hình lệnh Command Prompt trong máy và gõ lệnh sau để bắt đầu theo dõi Console Session:

shadow 0

Sau khi nhập và gửi lệnh này, bạn nhận được thông báo sau:

Your session may appear frozen while the remote control approval is being negotiated. Please wait...
(Phiên hoạt động của bạn có thể tạm ngưng khi yêu cầu điều khiển từ xa đang được xem xét. Xin chờ một chút…).

Trong Console Session trên server, bạn nhận được thông báo sau:

domain\username is requesting to control your session remotely.
Do you accept the request?
(Tên miền hay người dùng đang yêu cầu điều khiển phiên hoạt động của bạn từ xa. Bạn có chấp nhận yêu cầu này không?)

Nếu người dùng kích vào Yes, bạn được kết nối tự động tới phiên hoạt động của mình trên server sử dụng Windows Server 2003 từ xa. Nếu người dùng kích vào No hoặc không trả lời, bạn nhận được thông báo lỗi sau tại màn hình lệnh Command Prompt trên máy tính từ xa:

Remote control failed. Error code 7044
Error [7044]:The request to control another session remotely was denied.

(Điều khiển từ xa lỗi. Mã lỗi 7044
Lỗi [7044]: Yêu cầu điều khiển từ xa tới phiên hoạt động khác bị từ chối
)

Để ngắt kết nối tới phiên theo dõi ở máy từ xa, ấn Ctrl + * (ở hàng phím số). Phiên hoạt động ban đầu thiết lập tới server chạy Windows Server 2003 được trả lại.

Nếu bạn đăng nhập vào điều khiển của server đang chạy Terminal Services, nếu bạn cố gắng theo dõi phiên hoạt động của người dùng khác từ máy tính, bạn nhận được thông báo lỗi sau:

Your session may appear frozen while the remote control approval is being negotiated. Please wait...
Remote Control Failed. Error Code 7050.
Error [7050]:The requested session cannot be controlled remotely.
This may be because the session is disconnected or does not have a user logged on. Also, you cannot control a session remotely from the system console and you cannot remote control your own current session.

(Phiên hoạt động của bạn có thể tạm ngưng khi yêu cầu điều khiển từ xa đang được xem xét. Xin chờ một chút…
Điều khiển từ xa lỗi. Mã lỗi 7050
Lỗi [7050]: Phiên hoạt động được yêu cầu không thể được điều khiển từ xa. Nguyên nhân là do phiên này đã bị ngắt kết nối hoặc không có người dùng đăng nhập. Ngoài ra, bạn không thể điều khiển một phiên từ xa trên console hệ thống và không thể điều khiển từ xa phiên hoạt động hiện tại riêng của bạn
).

Nếu server sử dụng Windows Server 2003 không được cấu hình cho phép sử dụng điều khiển từ xa, bạn nhận được thông báo lỗi sau:

Remote control failed. Error code 7051
Error [7051]: The requested session is not configured to allow Remote Control.

(Điều khiển từ xa lỗi. Mã lỗi: 7051
Lỗi [7051]: Phiên hoạt động yêu cầu không được cấu hình cho phép sử dụng Remote Control
).

Để cấu hình server Windows Server 2003 cho phép sử dụng điều khiển từ xa, thực hiện theo các bước sau:

1. Mở snap-in Group Policy (Gpedit.msc).

2. Ở khung bên trái, trong phần Computer Configurationm, mở rộng Administrative Templates.

3. Mở rộng Windows Components.

4. Kích vào thư mục Terminal Services.

5. Trong khung bên phải, kích đúp vào Sets rules for remote control of Terminal Services user sessions.

6. Trên nhãn Setting, kích vào Enabled.

7. Trong hộp Options, chọn Full Control with users' permission, và bấm OK.

Thứ Hai, 29/01/2007 13:42
31 👨 3.864
0 Bình luận
Sắp xếp theo