IIS 7.0 - FTP Publishing Service – Phần 2: Cấu hình

IIS 7.0 - FTP Publishing Service – Phần 1: Cài đặt

Peter Schmidt

Phần hai này sẽ giới thiệu cho các bạn các kịch bản cấu hình khác nhau của FTP Publishing Service mới cho IIS 7.0. Các điều kiện tiên quyết của bài này là FTP Publishing Service đã được cài đặt trên Windows Server 2008 rồi. Phần một của loạt bài này chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn cách download và cài đặt phiên bản mới của FTP Publishing Service này. Phần tiếp theo này sẽ giới thiệu cho các bạn hai chủ đề cấu hình chính đó là:

  • Cách cấu hình một site FTP mới
  • Cách bổ sung thêm FTP Publishing vào website đang tồn tại

Cả hai chủ đề này sẽ đều liên quan tới việc cấu hình FTP bằng GUI và các công cụ quản lý dòng lệnh.

Sử dụng FTP có thể khác đôi chút, sự khác biệt này phụ thuộc vào trường hợp sử dụng và yêu cầu cho FTP trong tổ chức. Chính vì vậy chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số kịch bản khác nhau này.

Cấu hình một site FTP mới

Có rất nhiều cách để cấu hình một site FTP mới với IIS 7.0 và FTP Publishing Service mới, bạn hoàn toàn có thể thay đổi hoặc bổ sung thêm một site FTP trực tiếp trong các file cấu hình xml hoặc bằng cách sử dụng kịch bản.

Phần đầu tiên của phần này chúng tôi sẽ giới thiệu việc cấu hình FTP “cách sử dụng GUI” bằng công cụ IIS Manager và trong phần hai sẽ giới thiệu việc cấu hình FTP bằng sử dụng giao diện dòng lệnh. Cả hai cách đều cho cùng một kết quả giống nhau, đó chính là một site FTP mới.

Tạo một thư mục mới

Một thư mục mới cần phải được chuẩn bị cho FTP Publishing. Lúc này bạn hoàn toàn dễ dàng tạo một thư mục trước khi tiếp tục với việc cấu hình FTP. Phải bảo đảm cho thư mục được cấu hình với các điều khoản chính xác. Thư mục được sử dụng trong ví dụ này là: “D:\Inetpub\ftproot\ftp.iis-digest.com”.

1. Tạo thư mục D:\Inetpub\ftproot\ftp.iis-digest.com

2. Thiết lập các điều khoản thư mục bằng cách sử dụng lệnh calcs thông qua nhắc lệnh:

CACLS "C:\inetpub\ftproot\ftp.iis-digest.com" /G IUSR:R /T /E


Hình A: Cửa sổ nhắc lệnh và lệnh cacls

Lệnh ở trên thay đổi các điều khoản trên thư mục ftp.ii-digest.com và bổ sung thêm các điều khoản đọc và thực thi cho tài khoản IUSR.

Người dùng IUSR là một tài khoản mới trong Windows Server 2008 được sử dụng cho IIS 7.0, thay thế cho tài khoản cũ IUSR_machinename có trong Windows Server 2003 và IIS 6.0 trước đây.

Cấu hình FTP

1. Bắt đầu IIS Manager tại StartAdministrative Tools – Internet Information Service (IIS) Manager.

2. Trong IIS Manager, bên dưới Sites, bạn kích Add FTP Site…


Hình B: Thêm FTP Site…

3. Add FTP Site Wizard được triệu gọi và tại hộp thoại đầu tiên, bạn nhập vào tên của FTP Site và đường dẫn vật lý, đã được tạo từ trước:


Hình C: Add FTP Site Wizard – nhập vào thông tin của site


Hình D: Add FTP Site Wizard – Nhập vào Binding và các thiết lập SSL

4. Nhập vào thông tin địa chỉ IP cho FTP Site và ghép nối cổng, sử dụng cổng 21 mặc định. Trong trường hợp bạn biết rằng mình đang thực hiện và nếu ứng dụng của bạn có thể cần sử dụng một cổng khác thay cho cổng mặc định này thì có thể thay đổi nó ở đây.

5. Có một vấn đề mới với FTP Publishing Service đó là nó hỗ trợ việc đặt tên host ảo, tính năng này cũng tương tự như việc sử dụng các header chủ trên một website. Một tên host ảo (Virtual Host) giống như ftp.iis-digest.com có nghĩa rằng nó cho phép nhiều site FTP được cấu hình trên một địa chỉ IP và không có xung đột nào về việc kết nối cổng.

6. SSL cũng là một tính năng mới được hỗ trợ bởi FTP Publishing Service, bằng việc kết hợp SSL và FTP, máy chủ sẽ cung cấp sự hỗ trợ FTPS. Bằng cách chọn một chứng chỉ SSL trong suốt quá trình cấu hình, FTP Site sẽ được cung cấp như một site an toàn, chính vì vậy tất cả lưu lượng sẽ được mã hóa. Vì không có chứng chỉ SSL cho site FTP này nên trong ví dụ trên sẽ là “Allow SSL”.

7. Thiết lập sự thẩm định quyền thành nặc danh để cung cấp sự truy cập nặc danh đối với site ftp mới được sử dụng như một ví dụ trong bài này.


Hình E: Add FTP Site Wizard – Thiết lập sự thẩm định quyền và thông tin về quyền hạn

8. Thêm các thiết lập về quyền hạn đã được sử dụng cho site ftp này, thiết lập nó thành “Anonymous users” và các điều khoản Read (only).

9. Site ftp mới đã được cấu hình và có thể được thấy trong IIS Manager


Hình F: IIS Manager – hình ảnh của site ftp mới

10. Kiểm tra site FTP mới: trong ví dụ này chúng ta đăng nhập vào site kiểm thử ftp.iis-digest.com bằng một người dùng nặc danh. Với FTP 7 có sử dụng các header ảo, đăng nhập cần phải được định dạng giống như sau: “ftp.iis-digest.com|anonymous”:


Hình G: Cửa sổ nhắc lệnh – kiểm tra kết nối ftp

Có nhiều cách để cấu hình người dùng cho một site ftp theo cách an toàn và việc sử dụng mức thẩm định quyền nặc danh trong sản xuất là không được khuyến khích. Vấn đề bảo vệ FTP sẽ được chúng tôi giới thiệu trong phần tiếp theo của loạt bài này.

Cấu hình site FTP mới bằng kịch bản và dòng lệnh

Với IIS 7.0 và FTP 7 mới, bạn hoàn toàn có thể lập kịch bản và tự động hóa rất nhiều thao tác quản lý của IIS và FTP. Phần này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cách thực hiện tạo và cấu hình site FTP mới như trên bằng cách sử dụng dòng lệnh và kịch bản.

Sử dụng công cụ dòng lệnh mới AppCMD.exe, lệnh và các tham số cho việc tạo một site FTP mới là:

appcmd add site /name:"ftp.iis-digest.com ftpsite" /bindings:ftp://ftp.iis-digest.com:21 /physicalpath:"c:\inetpub\ftproot\ftp.iis-digest.com /ftpServer.security.ssl.dataChannelPolicy:SslAllow"


Hình H: Cửa sổ nhắc lệnh – đang sử dụng công cụ quản lý appcmd

Cũng như vậy, có thể được thực hiện bằng cách sử dụng PowerShell và PowerShell Provider mới cho IIS 7.0. Bạn cần cài đặt PowerShell 1.0 trên Windows Server 2008 cùng với PowerShell Provider mới cho IIS 7.0. PowerShell Provider có thể được download từ www.iis.net. Cả hai cần được cài đặt để cung cấp kết nối và các lệnh nhằm quản lý IIS 7.0 và FTP 7 bằng cách sử dụng PowerShell.

Cũng có một giao diện mang tính lập trình hơn cho việc quản lý IIS 7.0, giao diện đó là Microsoft.Web.Administration. Để có thêm các thông tin chi tiết về giao diện này, bạn hãy tìm trong website chính thức của IIS (www.iis.net), trong bài này chúng tôi sẽ không đề cập đến nó.

Bổ sung thêm FTP Publishing vào một website đang tồn tại

Với IIS 7.0 và FTP Publishing Service mới, bạn hoàn toàn có thể bổ sung thêm FTP đối với một website đang tồn tại một cách trực tiếp từ bên trong IIS Manager. Đây chính là tính năng mới tuyệt vời trong IIS. Điều này có nghĩa rằng trong các môi trường hosting hiện có, bạn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều trong việc bổ sung thêm sự truy cập FTP vào một website đang chạy trên máy chủ web.

Với FTP Publishing Service mới, bạn hoàn toàn có thể dễ dàng publish một FTP vào một website đang tồn tại và điều này có thể được thực hiện trực tiếp từ bên trong IIS Manager. Trong ví dụ bên dưới, một site FTP sẽ được bổ sung vào website mặc định.

1. Mở “Sites” và tìm website mà bạn muốn bổ sung chức năng FTP vào, trong ví dụ này, tên site là “Default Web Site

2. Đánh dấu website (Default Web Site) và kích chuột hoặc từ panel Action, chọn “Add FTP Publishing…”:


Hình I: IIS Manager – Chọn Add FTP Publishing…

3. Một hộp thoại Add FTP Publishing Wizard sẽ xuất hiện với trang đầu tiên là “Binding and SSL Settings”:


Hình J: Add FTP Site Wizard – Nhập vào Binding và các thiết lập SSL

4. IP Address: Chọn địa chỉ IP cho site FTP mới của bạn, ở đây có thể chọn “All Unassigned” hoặc nhập vào địa chỉ IP, hoặc chọn từ menu sổ xuống. Trong ví dụ này chúng tôi đã sử dụng “All Unassigned”.

5. Port: Cổng FTP mặc định là Port 21, đây cũng là cổng được sử dụng trong ví dụ này.

6. Virtual Name: Bạn hoàn toàn có thể sử dụng header chủ cho site FTP như chúng ta biết từ header chủ trên các website và từ ví dụ đầu tiên. Trong ví dụ này, nó sẽ được để trống, điều đó có nghĩa rằng nó sẽ đáp trả cho địa chỉ IP.

7. Chọn “Allow SSL” vì không có chứng chỉ SSL để bổ sung cho site ftp.


Hình K: Add FTP Site Wizard –Nhập vào sự thẩm định quyền và quyền hạn

8. Chọn phương pháp thẩm định quyền Basic hoặc Anonymous (nặc danh) cho site ftp của bạn, không nên sử dụng nặc danh. Tuy nhiên trong ví dụ này chúng tôi đặt nặc danh là vì nó chỉ là một site thử nghiệm.

FTP hiện được bổ sung vào Default web site đang tồn tại. Hãy kiểm tra kết nối ftp bằng cách kết nối với địa chỉ IP hoặc với máy chủ đang sử dụng localhost.


Hình L: Kiểm tra kết nối FTP

Kết luận

Bài này đã giới thiệu cho các bạn cách cấu hình site FTP mới và cách bổ sung thêm FTP Publishing vào một website đang tồn tại. Cấu hình được thực hiện bằng cách sử dụng IIS Manager và cũng được thể hiện rằng nó có thể được thực hiện thông qua giao diện dòng lệnh mới appcmd.exe.

Trong phần 3 và cũng là phần cuối của loạt bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về bảo mật FTP và cách bảo đảm cho FTP Publishing Service.

Thứ Sáu, 11/07/2008 09:02
32 👨 10.256
0 Bình luận
Sắp xếp theo
z