Hướng dẫn cài đặt Nginx trên nền tảng CentOS 5.5

QuanTriMang.com - Trong những bài viết trước, Quản Trị Mạng đã đề cập đến quá trình cài đặt Nginx trên FedoraUbuntu Lynx, và lần này, chúng tôi tiếp tục giới thiệu với các bạn cách cài đặt và kết hợp Nginx trên hệ điều hành CentOS 5.5 server với SSL, PCRE, GeoIP, Zlib, Gzip và DAV hỗ trợ.

Trước tiên, chúng ta cần cài đặt các gói hỗ trợ dành cho httpd-devel, pcre, pcre-devel, zlib, zlib-devel, perl, geoipgeoip-devel như sau:

yum install -y httpd-devel pcre perl pcre-devel zlib zlib-devel GeoIP GeoIP-devel

Tiếp theo, tải các gói sau:

cd
wget ftp://ftp.csx.cam.ac.uk/pub/software/programming/pcre/pcre-8.10.tar.gz
wget http://zlib.net/zlib-1.2.5.tar.gz
wget ftp://ftp.openssl.org/source/openssl-0.9.8o.tar.gz

và giải nén tất cả ra thư mục gốc:

tar -xvf zlib-1.2.5.tar.gz
tar -xvf pcre-8.10.tar.gz
tar -xvf openssl-0.9.8o.tar.gz

Để tải gói mã nguồn của Nginx, các bạn chỉ cần truy cập vào trang chủ của Nginx, tải gói nginx-0.7.67.tar.gz về máy tính và giải nén:

cd
wget http://nginx.org/download/nginx-0.7.67.tar.gz
tar -xvf nginx-0.7.67.tar.gz
cd nginx-0.7.67

Trong bước tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành biên dịch và cài đặt Nginx bằng câu lệnh sau:

./configure --user=nginx --group=nginx --prefix=/usr/share/nginx --sbin-path=/usr/sbin/nginx --conf-path=/etc/nginx/nginx.conf --error-log-path=/var/log/nginx/error.log --http-log-path=/var/log/nginx/access.log --http-client-body-temp-path=/var/lib/nginx/tmp/client_body --http-proxy-temp-path=/var/lib/nginx/tmp/proxy --http-fastcgi-temp-path=/var/lib/nginx/tmp/fastcgi --pid-path=/var/run/nginx.pid --lock-path=/var/lock/subsys/nginx --with-http_ssl_module --with-http_realip_module --with-http_addition_module --with-http_sub_module --with-http_dav_module --with-http_flv_module --with-http_gzip_static_module --with-http_stub_status_module --with-http_perl_module --with-mail --with-mail_ssl_module --with-cc-opt='-m32 -march=i386' --with-openssl=/root/openssl-0.9.8o --with-pcre --with-pcre=/root/pcre-8.10 --with-zlib=/root/zlib-1.2.5 --with-http_geoip_module

Khi gõ: ./configure --help các bạn sẽ tìm thấy nhiều lựa chọn hơn trong quá trình cài đặt này.

Tiếp tục:

make
make install

Cấu hình Nginx với các thông số kỹ thuật cơ bản như sau:

nginx path prefix: "/usr/local/nginx"
nginx binary file: "/usr/local/nginx/sbin/nginx"
nginx configuration prefix: "/usr/local/nginx/conf"
nginx configuration file: "/usr/local/nginx/conf/nginx.conf"
nginx pid file: "/usr/local/nginx/logs/nginx.pid"
nginx error log file: "/usr/local/nginx/logs/error.log"
nginx http access log file: "/usr/local/nginx/logs/access.log"
nginx http client request body temporary files: "client_body_temp"
nginx http proxy temporary files: "proxy_temp"
nginx http fastcgi temporary files: "fastcgi_temp"

Để khởi động Nginx Server, gõ lệnh sau:

/usr/local/nginx/sbin/nginx -c /usr/local/nginx/conf/nginx.conf

Nếu muốn kiểm tra lại quá trình cài đặt và hoạt động của Nginx có ổn định hay không, các bạn dùng lệnh sau:

/usr/local/nginx/sbin/nginx -V

Trên đây là 1 số bước cơ bản để cài đặt, cấu hình và kết hợp Nginx với SSL, PCRE, GeoIP, Zlib, Gzip và DAV trên nền tảng CentOS 5.5. Chúc các bạn thành công!

Thứ Ba, 21/09/2010 10:16
31 👨 2.778
0 Bình luận
Sắp xếp theo