Hướng dẫn cài đặt Alfresco Community 3.3 trên Ubuntu Server 10.04 (Lucid Lynx)

Quản Trị Mạng - Alfresco là hệ thống quản lý nội dung mã nguồn mở dành cho doanh nghiệp - Enterprise Content Management (ECM), cung cấp khả năng quản lý nội dung tài liệu, hợp tác, hồ sơ quản lý, kiến thức chung, quản trị nội dung web và hình ảnh.

Để thiết lập hệ thống này, bạn cần cài đặt thành công hệ điều hành Ubuntu Server 10.04 hoàn toàn “sạch sẽ”.

Lưu ý:

Bạn cần kích hoạt partner repository trong file danh sách /etc/apt/sources.list. Nếu không gói sun-java6-jdk sẽ không được cài đặt.

Trong bài viết này sử dụng hostname là dms.example.lan

Địa chỉ server được sử dụng 192.168.1.1/255.255.255.0

Các bạn lưu ý thay đổi các giá trị phù hợp với hệ thống của bạn

Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản root và gõ lệnh sau để cài đặt tất cả các gói thành phần:

[email protected]:~# apt-get install mysql-server sun-java6-jdk imagemagick swftools openoffice.org-core openoffice.org-java-common openoffice.org-writer openoffice.org-impress openoffice.org-calc

Điều chỉnh biến JAVA_HOME

Mở file /etc/environment và thêm thông tin sau:

JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/java-6-sun/"

Lưu lại thay đổi, hệ thống sẽ yêu cầu bạn logout và sau đó login trở lại để có thể đọc được biến JAVA_HOME này.

Nếu bạn không muốn logout/login thì sử dụng câu lệnh sau:

[email protected]:~# source /etc/environment

Thay đổi MySQL về giá trị ký tự mặc định

Lưu ý: các bạn có thể bỏ qua bước này nếu không muốn dùng UTF-8 là chuẩn ký tự mặc định hoặc hệ thống ngôn ngữ hiện tại không yêu cầu điều này.

Nếu bạn có ý định sử dụng hệ thống ngôn ngữ phức tạp yêu cầu chuẩn UTF-8 như arabic, farsi, hebrew… thì cần phải kích hoạt chuẩn UTF-8 trong mysql, nếu không những ký tự đặc biệt sẽ có dạng ????????????

Điều chỉnh /etc/mysql/my.cnf và thêm dòng sau dưới [mysqld]:

[mysqld]
#
# * Basic Settings
#
#
# * IMPORTANT
# If you make changes to these settings and your system uses apparmor, you may
# also need to also adjust /etc/apparmor.d/usr.sbin.mysqld.
#
default-character-set = utf8

Khởi động lại mysql:

[email protected]:~# /etc/init.d/mysql restart

Khởi tạo cơ sở dữ liệu cho Alfresco

Đăng nhập vào hệ thống MySQL bằng tài khoản root và mật khẩu:

[email protected]:~# mysql -u root -p

Tạo cơ sở dữ liệu:

mysql> CREATE DATABASE alfresco DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci;
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON alfresco.* TO [email protected] IDENTIFIED BY 'alfresco';
mysql> GRANT SELECT,LOCK TABLES ON alfresco.* TO [email protected] IDENTIFIED BY 'alfresco';
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
mysql> quit;

Tải và cài đặt Alfresco

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cài đặt Alfresco vào bên trong /opt/alfresco nhưng tùy từng hệ thống và trường hợp, bạn có thể thay đổi đường dẫn phù hợp:

[email protected]:/opt/alfresco# nano /opt/alfresco/tomcat/shared/classes/alfresco-global.properties

Các thiết lập cơ bản

Thay đổi các lựa chọn sau:

###############################
## Common Alfresco Properties #
###############################
#
# Sample custom content and index data location
#-------------
dir.root=./alf_data
#
# Sample database connection properties
#-------------
db.name=alfresco
db.username=alfresco
db.password=alfresco
db.host=localhost
db.port=3306
#
# External locations
#-------------
#ooo.exe=soffice
#ooo.enabled=false
#img.root=./ImageMagick
#swf.exe=./bin/pdf2swf

thành:

###############################
## Common Alfresco Properties #
###############################
#
# Sample custom content and index data location
#-------------
dir.root=/opt/alfresco/alf_data
#
# Sample database connection properties
#-------------
db.name=alfresco
db.username=alfresco
db.password=alfresco
db.host=localhost
db.port=3306
#
# External locations
#-------------
ooo.exe=/usr/lib/openoffice/program/soffice
ooo.enabled=true
img.root=/usr
swf.exe=/usr/bin/pdf2swf

Tính năng hỗ trợ CIFS:

Nếu bạn muốn truy cập tài liệu lưu trữ trên Alfresco thông qua mạng kết nối CIFS (AKA Windows Shares), thì cần phải thêm những dòng sau vào phía cuối file tùy chỉnh:

#
# CIFS Support
#------------------------
cifs.enabled=true
cifs.serverName=dms
cifs.ipv6.enabled=false
cifs.tcpipSMB.port=1445
cifs.netBIOSSMB.namePort=1137
cifs.netBIOSSMB.datagramPort=1138
cifs.netBIOSSMB.sessionPort=1139

Khả năng hỗ trợ SharePoint:

Mặt khác, nếu bạn muốn mở tài liệu trên Alfresco trực tiếp từ MS Office, cần phải kích hoạt tính năng SharePoint protocol.

Ở chế độ mặc định, tính năng hỗ trợ SharePoint protocol không đi kèm với Alfresco. Do đó, chúng ta cần tải thêm và cài đặt các gói hỗ trợ phù hợp:

[email protected]:~# cd /opt/alfresco/amps
[email protected]:/opt/alfresco/amps# wget -c http://dl.alfresco.com/release/community/build-2765/vti-module.amp?dl_file=release/community/build-2765/vti-module.amp -O vti-module.amp
[email protected]:/opt/alfresco/amps# cd ..
[email protected]:/opt/alfresco# bash apply_amps.sh

Bên cạnh đó, thêm những dòng sau vào phía cuối file tùy chỉnh alfresco-global.properties:

#
# Sharepoint
#-------------
vti.server.port=7070
vti.alfresco.deployment.context=/alfresco
vti.alfresco.alfresoHostWithPort=http://192.168.1.1:8080
vti.share.shareHostWithPort=http://192.168.1.1:8080
Thay đổi địa chỉ IP 192.168.1.1 với địa chỉ của hệ thống.

Khởi động Alfresco

Kích hoạt OpenOffice.org như 1 Service:

[email protected]:~# /usr/lib/openoffice/program/soffice "-accept=socket,host=localhost,port=8100;urp;StarOffice.ServiceManager" -nologo -headless -nofirststartwizard &

Cập nhật các thiết lập về quy luật tường lửa để cho phép truy cập đến các chia sẻ tới Alfresco CIFS:

[email protected]:~# iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -m tcp --dport 445 -j REDIRECT --to-ports 1445
[email protected]:~# iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -m tcp --dport 139 -j REDIRECT --to-ports 1139
[email protected]:~# iptables -t nat -A PREROUTING -p udp -m udp --dport 137 -j REDIRECT --to-ports 1137
[email protected]:~# iptables -t nat -A PREROUTING -p udp -m udp --dport 138 -j REDIRECT --to-ports 1138

Và khởi động Alfresco như bình thường:

[email protected]:~# cd /opt/alfresco
[email protected]:/opt/alfresco# bash alfresco.sh start

Kiểm tra hoạt động

Để truy cập Alfresco DMS, gõ địa chỉ sau vào trình duyệt: http://192.168.1.1:8080/alfresco

Để truy cập tới các chia sẻ trong Alfresco, gõ địa chỉ sau: http://192.168.1.1:8080/share

Đăng nhập bằng tài khoản: admin, mật khẩu admin

Từ 1 máy trạm sử dụng hệ điều hành Windows, nếu muốn truy cập CIFS share thì vào run > \\dms\alfresco

Để tham khảo cách sử dụng SharePoint protocol từ MS Office, các bạn có thể xem hướng dẫn tại đây, từ điền wiki về Alfresco, lưu ý chung và hướng dẫn tham khảo.

Chúc các bạn thành công!

Thứ Sáu, 25/06/2010 13:34
51 👨 2.434
0 Bình luận
Sắp xếp theo