Hàm CASE trong SQL Server (phần 1)

Trong SQL Sever, hàm CASE kiểm định giá trị dựa trên danh sách điều kiện đưa ra, sau đó trả về một hoặc nhiều kết quả. Ở bài này chúng tôi sẽ minh hoạ một số cách dùng khác nhau của hàm này trong những trường hợp khác nhau.

Phương thức 1: Cách dùng hàm CASE đơn giản

Đây là cách dùng phổ biến nhất của hàm case, trong đó bạn có thể tạo giá trị vô hướng dựa trên danh sách điều kiện đưa ra.

Giả sử chúng ta có bảng sau với các cột id (mã số nhân viên), [First name] (tên), [Last name] (họ) và gender (giới tính). Bây giờ, chúng ta muốn tạo thêm tiền tố (Mr, Ms) ở phía trước từng tên, dựa trên giá trị của cột Gender, thực hiện như sau:

use tempdb
go
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[emp]')
and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1)
drop table [emp]
GO
create table Emp (id int, [First name] varchar(50),
[Last name] varchar(50), gender char(1))
go
insert into Emp (id,[First name],[Last name], gender )
values (1,'John','Smith','m')
insert into Emp (id,[First name],[Last name], gender )
values (2,'James','Bond','m')
insert into Emp (id,[First name],[Last name], gender )
values (3,'Alexa','Mantena','f')
insert into Emp (id,[First name],[Last name], gender )
values (4,'Shui','Qui','f')
insert into Emp (id,[First name],[Last name], gender )
values (5,'William','Hsu','m')
insert into Emp (id,[First name],[Last name], gender )
values (6,'Danielle','Stewart','F')
insert into Emp (id,[First name],[Last name], gender )
values (7,'Martha','Mcgrath','F')
insert into Emp (id,[First name],[Last name], gender )
values (8,'Henry','Fayol','m')
insert into Emp (id,[First name],[Last name], gender )
values (9,'Dick','Watson','m')
insert into Emp (id,[First name],[Last name], gender )
values (10,'Helen','Foster','F')
go

Bây giờ, tạo cột [Full name] (họ tên đầy đủ) để xác định nên đặt tiền tố là “Mr.” hay “Ms.”, dựa vào giá trị trên cột Gender.

Select [id],[Full Name] = case Gender
when 'm' then 'Mr. '+[First name]+ ' '+[Last name]
when 'f' then 'Ms. '+[First name]+ ' '+[Last name]
end
from Emp

Thủ tục này trả về kết quả như hình bên dưới:

id Full Name
----------- ----------------
1 Mr. John Smith
2 Mr. James Bond
3 Ms. Alexa Mantena
4 Ms. Shui Qui
5 Mr. William Hsu
6 Ms. Danielle Stewart
7 Ms. Martha Mcgrath
8 Mr. Henry Fayol
9 Mr. Dick Watson
10 Ms. Helen Foster

Phương thức 2: Sử dụng hàm case đơn giản với mệnh đề ELSE

Nếu thêm một hàng với giá trị NULL vào cột gender, bạn sẽ không thấy có tên nào được trả về trong tập hợp kết quả.

Chèn hàng sau vào bảng emp:

use tempdb
 go
 insert into Emp (id,[First name],[Last name], gender ) values (11,'Tom','Gabe',NULL)
 go

Bây giờ tạo cột [Full name] để xác định tiền tố đặt trước mỗi tên là “Mr.” hay “Ms.”, dựa trên giá trị lấy ở cột Gender:

Select [id],[Full Name] = case Gender
 when 'm' then 'Mr. '+[First name]+ ' '+[Last name]
 when 'f' then 'Ms. '+[First name]+ ' '+[Last name]
 end
 from Emp

Kết quả trả về như sau:

id Full Name
----- -----------------------
1 Mr. John Smith
2 Mr. James Bond
3 Ms. Alexa Mantena
4 Ms. Shui Qui
5 Mr. William Hsu
6 Ms. Danielle Stewart
7 Ms. Martha Mcgrath
8 Mr. Henry Fayol
9 Mr. Dick Watson
10 Ms. Helen Foster
11 NULL

Tuy nhiên, chúng ta cần hiển thị Full Name (họ tên đầy đủ) của nhân viên, kể cả trong trường hợp không có giá trị trên Gender.

Để thực hiện điều này, bạn cần dùng hàm CASE với mệnh đề ELSE. Thực hiện truy vấn như sau:

Select [id],[Full Name] = case Gender
when 'm' then 'Mr. '+[First name]+ ' '+[Last name]
when 'f' then 'Mz. '+[First name]+ ' '+[Last name]
else [First name]+ ' '+[Last name]
end
from Emp

Kết quả trả về như sau:

id Full Name
------ ---------------------
1 Mr. John Smith
2 Mr. James Bond
3 Mz. Alexa Mantena
4 Mz. Shui Qui
5 Mr. William Hsu
6 Mz. Danielle Stewart
7 Mz. Martha Mcgrath
8 Mr. Henry Fayol
9 Mr. Dick Watson
10 Mz. Helen Foster
11 Tom Gabe

Phương thức 3: Sử dụng hàm CASE khi có hai hoặc nhiều điều kiện trong danh sách

Trong hai ví dụ trên, bạn thấy rằng các điều kiện được xét đến hoặc là Male, Female, hay None. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp bạn sẽ cần sử dụng nhiều điều kiện, nhiều toán tử cùng lúc để trả về một giá trị.

Thêm cột [Marital Status] (tình trạng hôn nhân) vào bảng và update giá trị như bên dưới:

use tempdb
go
alter table Emp add [Marital Status] char(1) -- S-Single M-Married
go
Update Emp set [Marital Status]='S' where id in (1,5,8)
Update Emp set [Marital Status]='M' where [Marital Status] is NULL
Go

Giả sử chúng ta muốn hiển thị tên nhân viên có tiền tố đứng trước giúp dễ dàng xác định tình trạng hôn nhân của họ. Thực hiện truy vấn như sau:

Select [id],[Full Name] = case
when Gender ='m' and [marital status] ='S' then 'MR. '+[First name]+ ' '+[Last name]
when Gender ='m' and [marital status] ='M' then 'Mr. '+[First name]+ ' '+[Last name]
when Gender ='f' and [marital status] ='S' then 'Ms. '+[First name]+ ' '+[Last name]
when Gender ='f' and [marital status] ='M' then 'Mrs. '+[First name]+ ' '+[Last name]
else [First name]+ ' '+[Last name]
end
from Emp

Kết quả được trả về là:

id Full Name
----------- --------------------
1 MR. John Smith
2 Mr. James Bond
3 Mrs. Alexa Mantena
4 Mrs. Shui Qui
5 MR. William Hsu
6 Mrs. Danielle Stewart
7 Ms. Martha Mcgrath
8 MR. Henry Fayol
9 Mr. Dick Watson
10 Mrs. Helen Foster
11 Tom Gabe

Phương thức 4: Sử dụng hàm CASE trong tìm kiếm

Giả sử chúng ta có bảng sau

use tempdb
 go
 if exists (select * from dbo.sysobjects
 where id = object_id(N'[emp]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1)
 drop table [emp]
 GO
 create table Emp
 (id int, [First name] varchar(50), [Last name] varchar(50), Salary money)
 go
 insert into Emp (id,[First name],[Last name], salary )
 values (1,'John','Smith',120000)
 insert into Emp (id,[First name],[Last name], salary )
 values (2,'James','Bond',95000)
 insert into Emp (id,[First name],[Last name], salary )
 values (3,'Alexa','Mantena',200000)
 insert into Emp (id,[First name],[Last name], salary )
 values (4,'Shui','Qui',36000)
 insert into Emp (id,[First name],[Last name], salary )
 values (5,'William','Hsu',39000)
 insert into Emp (id,[First name],[Last name], salary )
 values (6,'Danielle','Stewart',50000)
 insert into Emp (id,[First name],[Last name], salary )
 values (7,'Martha','Mcgrath',400000)
 insert into Emp (id,[First name],[Last name], salary )
 values (8,'Henry','Fayol',75000)
 insert into Emp (id,[First name],[Last name], salary )
 values (9,'Dick','Watson',91000)
 insert into Emp (id,[First name],[Last name], salary )
 values (10,'Helen','Foster',124000)
 go
 

Và giờ muốn tạo thêm một cột Tax (thuế) dựa trên mức lương như sau

Select [id],[Full Name]=[First name]+ [Last name],Salary,Tax = case
 When salary between 0 and 36000 then Salary*.24
 When salary between 36000 and 450000 then Salary*.28
 When salary between 45000 and 75000 then Salary *.30
 When salary between 75000 and 150000 then Salary *.32
 else Salary*.40 end
 from Emp

Hàm này sẽ cho kết quả:

id Full Name Salary Tax ----------- ----------------- ----------- -------------- 1 JohnSmith 120000.00 33600.000000 2 JamesBond 95000.00 26600.000000 3 AlexaMantena 200000.00 56000.000000 4 ShuiQui 36000.00 8640.000000 5 WilliamHsu 39000.00 10920.000000 6 DanielleStewart 50000.00 14000.000000 7 MarthaMcgrath 400000.00 112000.000000 8 HenryFayol 75000.00 21000.000000 9 DickWatson 91000.00 25480.000000 10 HelenFoster   124000.00   34720.000000

Phương thức 5: Sử dụng hàm CASE trong mệnh đề ORDER BY

Giả sử chúng ta có bảng dưới trong Books:

use tempdb
 go
 if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[Books]') and
 OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1)
 drop table [Books]
 GO
 create table Books
 (Bookid int, Title varchar(100), Authorname varchar(100), state char(2))
 go
 insert into Books (Bookid, Title, Authorname, state)
 values (1, 'The Third Eye','Lobsang Rampa','CA')
 insert into Books (Bookid, Title, Authorname, state)
 values (2, 'Service Oriented Architecture For Dummies', 'Judith Hurwitz','NJ')
 insert into Books (Bookid, Title, Authorname, state)
 values (3, 'Business Reference for Students and Professionals','Ray Myers','NY')
 insert into Books (Bookid, Title, Authorname, state)
 values (4, 'More Java Gems','Dwight Deugo', 'FL')
 insert into Books (Bookid, Title, Authorname, state)
 values (5, 'Six Sigma Workbook For Dummies','Craig Gygi','FL')
 insert into Books (Bookid, Title, Authorname, state)
 values (6, 'Performance Appraisals: How to Achieve Top Results',
 'Priscilla A. Glidden', 'NC' )
 insert into Books (Bookid, Title, Authorname, state)
 values (7, 'Talent Management: From Competencies to Organizational Performance',
 'John Smith','FL')
 insert into Books (Bookid, Title, Authorname, state)
 values (8, 'Using Unix','Howard Johnson','CT')
 insert into Books (Bookid, Title, Authorname, state)
 values (9, 'Mastering Oracle','Erina Zolotrova','CT')
 insert into Books (Bookid, Title, Authorname, state)
 values (10, 'How to become CEO','Olga Zohaskov','NY')
 go

Để truy vấn tất cả các giá trị trong bảng ta sử dụng hàm truy vấn dưới:

Select * from Books

Hàm này sẽ cho kết quả như hình dưới

Giả sử chúng ta muốn hiển thị toàn bộ số sách theo thứ tự các bang: đầu tiên là NY, sau đó là CA, NJ, CT và FL.

Bạn có thể thực hiện được điều này bằng cách sử dụng hàm CASE như dưới đây:

select Title, Authorname, state from Books order by case
 when state ='NY' then 1
 when state ='CA' then 2
 when state ='NJ' then 3
 when state ='CT' then 4
 when state ='FL' then 5 else 6 end

Hàm này sẽ cho kết quả như sau:

Title                            Authorname      state
 ------------------------------------------------------------ --------------------- -----
 Business Reference for Students and Professionals      Ray Myers       NY
 How to become CEO                      Olga Zohaskov     NY
 The Third Eye                        Lobsang Rampa     CA
 Service Oriented Architecture For Dummies          Judith Hurwitz    NJ
 Using Unix                          Howard Johnson    CT
 Mastering Oracle                       Erina Zolotrova    CT
 More Java Gems                        Dwight Deugo     FL
 Six Sigma Workbook For Dummies                Craig Gygi      FL
 Talent Management: From Competencies to Organizational Per  John Smith      FL
 Performance Appraisals: How to Achieve Top Results      Priscilla A. Glidden NC

Phương thức 6: Sử dụng hàm CASE đơn giản trong mệnh đề GROUP BY

Giả sử chúng ta có bảng sau

set quoted_identifier off
 go
 use tempdb
 go
 if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[emp]')
 and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1)
 drop table [emp]
 GO
 create table Emp (id int, [First name] varchar(50),
 [Last name] varchar(50), Salary money, state char(2))
 go
 insert into Emp (id,[First name],[Last name], salary, State )
 values (1,'John','Smith',120000,'WA')
 insert into Emp (id,[First name],[Last name], salary, State )
 values (2,'James','Bond',95000,'OR')
 insert into Emp (id,[First name],[Last name], salary , State)
 values (3,'Alexa','Mantena',200000,'WY')
 insert into Emp (id,[First name],[Last name], salary, State )
 values (4,'Shui','Qui',36000,'CO')
 insert into Emp (id,[First name],[Last name], salary, State )
 values (5,'William','Hsu',39000,'NE')
 insert into Emp (id,[First name],[Last name], salary , State)
 values (6,'Danielle','Stewart',50000,'TX')
 insert into Emp (id,[First name],[Last name],
 salary , State) values (7,'Martha','Mcgrath',400000,'PA')
 insert into Emp (id,[First name],[Last name],
 salary, State ) values (8,'Henry','Fayol',75000,'NJ')
 insert into Emp (id,[First name],[Last name],
 salary, State ) values (9,'Dick','Watson',91000,'NY')
 insert into Emp (id,[First name],[Last name],
 salary, State ) values (10,'Helen','Foster',124000,'AK')
 go

Và giờ muốn tạo thêm cột TimeZone (thời gian theo vị trí địa lý) dựa vào State (bang của Mỹ)

select id,[First name],[Last name], salary, Timezone = case
 when state in ('WA','OR','NE','CO') then 'Pacific'
 when state in
 ('NY','NJ','VT','ME','NH','MA','RI','CT','PA','DE','MD',
 'DC','VA','WV','MI','IN','OH','KY','NC','GA','FL') then 'Eastern'
 when state in ('MT','ID','WY','UT', 'CO','AZ','NM') then 'Mountain'
 when state in
 ('ND','SD','NE','KS','OK','TX','MN','IA','MO','AR','LA','WI','IL',
 'TN','MS','AL') then 'Central'
 when state in ('AK') then 'Alaskan'
 when state in ('HA') then 'Hawaii' end
 from emp

Hàm trên sẽ cho kết quả như sau

id First name Last name salary  Timezone
 ----------------------------------------------
 1 John    Smith   120000.00 Pacific
 2 James    Bond    95000.00 Pacific
 3 Alea    Mantena  200000.00 Mountain
 4 Shui    Qui    36000.00 Pacific
 5 William   Hsu    39000.00 Pacific
 6 Danielle  Stewart  50000.00 Central
 7 Martha   Mcgrath  400000.00 Eastern
 8 Henry    Fayol   75000.00 Eastern
 9 Dick    Watson   91000.00 Eastern
 10 Helen    Foster  124000.00 Alaskan

Giờ chúng ta lại muốn xem tất cả thông tin ở các dòng có Timezone là Eastern và Mountain

select * from (
 select id,[First name],[Last name], salary, Timezone = case
 when state in ('WA','OR','NE','CO') then 'Pacific'
 when state in
 ('NY','NJ','VT','ME','NH','MA','RI','CT','PA','DE','MD',
 'DC','VA','WV','MI','IN','OH','KY','NC','GA','FL') then 'Eastern'
 when state in
 ('MT','ID','WY','UT', 'CO','AZ','NM') then 'Mountain'
 when state in
 ('ND','SD','NE','KS','OK','TX','MN','IA','MO','AR','LA',
 'WI','IL','TN','MS','AL') then 'Central'
 when state in ('AK') then 'Hawaii' end
 from emp) as mytype where TimeZone in ('Mountain','eastern')

Kết quả hàm này như sau

id First name Last name  salary  Timezone
 3  Alexa    Mantena   200000.00 Mountain
 7  Martha   Mcgrath   400000.00 Eastern
 8  Henry    Fayol    75000.00 Eastern
 9  Dick    Watson    91000.00 Eastern

Giờ chúng ta có bảng trên và bạn lại muốn hiển thị giá trị trung bình của lương dựa trên vùng thời gian (Timezone)

select avg(salary) as AverageSalary, Timezone = case
 when state in ('WA','OR','NE','CO') then 'Pacific'
 when state in ('NY','NJ','VT','ME','NH','MA','RI','CT','PA','DE','MD','DC','VA','WV','MI','IN','OH','KY','NC','GA','FL') then 'Eastern'
 when state in ('MT','ID','WY','UT', 'CO','AZ','NM') then 'Mountain'
 when state in ('ND','SD','NE','KS','OK','TX','MN','IA','MO','AR','LA','WI','IL','TN','MS','AL') then 'Central'
 when state in ('AK') then 'Alaskan'
 when state in ('HA') then 'Hawaii' end
 from emp group by
 case
 when state in ('WA','OR','NE','CO') then 'Pacific'
 when state in ('NY','NJ','VT','ME','NH','MA','RI','CT','PA','DE','MD','DC','VA','WV','MI','IN','OH','KY','NC','GA','FL') then 'Eastern'
 when state in ('MT','ID','WY','UT', 'CO','AZ','NM') then 'Mountain'
 when state in ('ND','SD','NE','KS','OK','TX','MN','IA','MO','AR','LA','WI','IL','TN','MS','AL') then 'Central'
 when state in ('AK') then 'Alaskan'
 when state in ('HA') then 'Hawaii' end

Hàm này sẽ cho kết quả như hình dưới

AverageSalary  TimeZone
 ---------------------------
 124000.00    Alaskan
 50000.00     Central
 188666.6666   Eastern
 200000.00    Mountain
 72500.00     Pacific

Giờ bạn lại chỉ muốn xem vùng thời gian ở Eastern và Alaskan từ kết quả trên. Chũng ta có thể sử dụng mệnh đề HAVING như dưới đây

select avg(salary) as AverageSalary, Timezone = case
 when state in ('WA','OR','NE','CO') then 'Pacific'
 when state in ('NY','NJ','VT','ME','NH','MA','RI','CT','PA','DE','MD','DC','VA','WV','MI','IN','OH','KY','NC','GA','FL') then 'Eastern'
 when state in ('MT','ID','WY','UT', 'CO','AZ','NM') then 'Mountain'
 when state in ('ND','SD','NE','KS','OK','TX','MN','IA','MO','AR','LA','WI','IL','TN','MS','AL') then 'Central'
 when state in ('AK') then 'Alaskan'
 when state in ('HA') then 'Hawaii' end
 from emp group by
 case
 when state in ('WA','OR','NE','CO') then 'Pacific'
 when state in ('NY','NJ','VT','ME','NH','MA','RI','CT','PA','DE','MD','DC','VA','WV','MI','IN','OH','KY','NC','GA','FL') then 'Eastern'
 when state in ('MT','ID','WY','UT', 'CO','AZ','NM') then 'Mountain'
 when state in ('ND','SD','NE','KS','OK','TX','MN','IA','MO','AR','LA','WI','IL','TN','MS','AL') then 'Central'
 when state in ('AK') then 'Alaskan'
 when state in ('HA') then 'Hawaii' end
 having
 case
 when state in ('WA','OR','NE','CO') then 'Pacific'
 when state in ('NY','NJ','VT','ME','NH','MA','RI','CT','PA','DE','MD','DC','VA','WV','MI','IN','OH','KY','NC','GA','FL') then 'Eastern'
 when state in ('MT','ID','WY','UT', 'CO','AZ','NM') then 'Mountain'
 when state in ('ND','SD','NE','KS','OK','TX','MN','IA','MO','AR','LA','WI','IL','TN','MS','AL') then 'Central'
 when state in ('AK') then 'Alaskan'
 when state in ('HA') then 'Hawaii' end
 in ('Eastern','Alaskan')

Kết quả của hàm thể hiện trong hình sau:

AverageSalary TimeZone
-----------------------------
124000.00 Alaskan
188666.6666 Eastern

Phương thức 7: Sử dụng hàm CASE đơn giản trong mệnh đề GROUP BY

Giả sử chúng ta đã có bảng sau

set quoted_identifier off
 go
 use tempdb
 go
 if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[emp]')
 and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1)
 drop table [emp]
 GO
 create table Emp (id int, [First name] varchar(50),
 [Last name] varchar(50), Salary money, state char(2))
 go
 insert into Emp (id,[First name],[Last name], salary,
 State ) values (1,'John','Smith',120000,'WA')
 insert into Emp (id,[First name],[Last name], salary,
 State ) values (2,'James','Bond',95000,'OR')
 insert into Emp (id,[First name],[Last name], salary ,
 State) values (3,'Alexa','Mantena',200000,'WY')
 insert into Emp (id,[First name],[Last name], salary,
 State ) values (4,'Shui','Qui',36000,'CO')
 insert into Emp (id,[First name],[Last name], salary,
 State ) values (5,'William','Hsu',39000,'NE')
 insert into Emp (id,[First name],[Last name], salary ,
 State) values (6,'Danielle','Stewart',50000,'TX')
 insert into Emp (id,[First name],[Last name], salary ,
 State) values (7,'Martha','Mcgrath',400000,'PA')
 insert into Emp (id,[First name],[Last name], salary,
 State ) values (8,'Henry','Fayol',75000,'NJ')
 insert into Emp (id,[First name],[Last name], salary,
 State ) values (9,'Dick','Watson',91000,'NY')
 insert into Emp (id,[First name],[Last name], salary,
 State ) values (10,'Helen','Foster',124000,'AK')
 go 

Và bây giờ chúng ta cần có 6 bảng để lưu trữ các ID của nhân viên thuộc các vùng thời gian khác nhau như trình bày sau

if exists (select * from dbo.sysobjects
 where id = object_id(N'[eastern]')
 and objectproperty(id, N'isusertable') = 1)
 drop table [eastern]
 go
 create table eastern (id int)
 if exists (select * from dbo.sysobjects
 where id = object_id(N'[mountain]')
 and objectproperty(id, N'isusertable') = 1)
 drop table [mountain]
 go
 create table mountain (id int)
 if exists (select * from dbo.sysobjects
 where id = object_id(N'[hawaii]')
 and objectproperty(id, N'isusertable') = 1)
 drop table [hawaii]
 go
 create table hawaii (id int)
 if exists (select * from dbo.sysobjects
 where id = object_id(N'[central]')
 and objectproperty(id, N'isusertable') = 1)
 drop table [central]
 go
 create table central (id int)
 if exists (select * from dbo.sysobjects
 where id = object_id(N'[alaskan]')
 and objectproperty(id, N'isusertable') = 1)
 drop table [alaskan]
 go
 create table alaskan (id int)
 if exists (select * from dbo.sysobjects
 where id = object_id(N'[pacific]')
 and objectproperty(id, N'isusertable') = 1)
 drop table [pacific]
 go
 create table pacific (id int)
 go
 insert into pacific (id) values (1)
 insert into pacific (id) values (2)
 insert into mountain (id) values (3)
 insert into mountain (id) values (4)
 insert into central (id) values (5)
 insert into central (id) values (6)
 insert into eastern (id) values (7)
 insert into eastern (id) values (8)
 insert into eastern (id) values (9)
 insert into alaskan (id) values (10)
 go

Nếu bạn muốn biết toàn bộ nhân viên thuộc vùng thời gian ở Eastern, bạn chắc chắn sẽ phải thực thi một câu lệnh truy vấn đơn giản như dưới đây

select e.id,[First Name],[Last name], Salary, State
from emp e join eastern ee on e.id=ee.id

Câu lệnh truy vấn trên sẽ trả về kết quả như sau

id First name Last name salary Timezone
------------------------------------------------
7 Martha Mcgrath 400000.00 PA
8 Henry Fayol 75000.00 NJ
9 Dick Watson 91000.00 NY

Vậy bây giờ giả sử chúng ta cần tạo một kịch bản cho phép đưa một khu vực thời gian vào trong một biến và hiển thị ra kết quả dựa trên giá trị của biến đó. Điều này hoàn toàn có thể làm được khi sử dụng mệnh đề và hàm CASE như sau:

declare @group varchar(10) 
set @group='Pacific'
select ee.id,ee.[First Name],ee.[Last Name],Salary, State, @group as TimeZone from emp ee
left join mountain m on m.[id]=ee.[id]
left join alaskan a on a.[id]=ee.[id]
left join hawaii h on h.[id]=ee.[id]
left join central c on c.[id]=ee.[id]
left join pacific p on p.[id]=ee.[id]
left join eastern e on e.[id]=ee.[id]
where ee.id in (case @group
when 'Eastern' then e.id
when 'Mountain' then m.id
when 'Pacific' then p.id
when 'Alaskan' then a.id
when 'Hawaii' then h.id
when 'Central' then c.id
end)

Đoạn kịch bản trên sẽ có kết quả như sau:

id  First name  Last name salary   state TimZone
 -------------------------------------------------------
 1  John     Smith   120000.00  WA  Pacific
 2  James    Bond    95000.00  OR  Pacific

Đoạn script trên có thể được viết trong một thủ tục như sau:

create procedure emp_timezone @Zone varchar(10) 
as
select ee.id,ee.[First Name],ee.[Last Name],Salary, State, @Zone as TimeZone from emp ee
left join mountain m on m.[id]=ee.[id]
left join alaskan a on a.[id]=ee.[id]
left join hawaii h on h.[id]=ee.[id]
left join central c on c.[id]=ee.[id]
left join pacific p on p.[id]=ee.[id]
left join eastern e on e.[id]=ee.[id]
where ee.id in ( case @Zone
when 'Eastern' then e.id
when 'Mountain' then m.id
when 'Pacific' then p.id
when 'Alaskan' then a.id
when 'Hawaii' then h.id
when 'Central' then c.id
end)

Và thực thi hàm đã tạo ở trên bằng câu lệnh:

exec emp_timezone 'Eastern'

Hàm sẽ đưa ra kết quả:

id First name Last name salary state TimZone 
-----------------------------------------------------
7 Martha Mcgrath 400000.00 PA Eastern
8 Henry Fayol 75000.00 NJ Eastern
9 Dick Watson 91000.00 NY Eastern

Xem thêm:

Thứ Hai, 17/12/2018 11:24
54 👨 45.789