Flash - Mô phỏng quá trình khởi động windows (P3)

1. Tạo 1 file có thông số như hình 1


Hình 1

2. Đổi tên lớp hiện có thành background và tạo một lớp mới tên square


Hình 2

3. Dùng công cụ Rectangle Tool chỉnh màu tô là xanh, bỏ màu viền và vẽ một hình vuông phủ vừa kín lớp background


Hình 3

4. Khóa lớp hiện có lại và tạo một lớp mới tên là lines


Hình 4

5. Dùng công cụ Rectangle Tool, bỏ màu viền, chỉnh màu tô là trắng và vẽ 2 đường thẳng


Hình 5

6. Khóa lớp lines lại và tạo một lớp mới tên là text


Hình 6

7. Chọn công cụ Text Tool và gõ vào dòng chữ “Windows is startting up…” và chỉnh kích thước cho phù hợp


Hình 7

8. Khóa lớp text lại và tạo một lớp mới tên là flag


Hình 8

9. Dùng công cụ Rectangle Tool, chỉnh màu sắc cho phù hợp và vẽ hình lá cờ windows (bạn cũng có thể copy từ bài 2)


Hình 9

10. Khóa lớp flag lại, mở khóa lớp text, nhấp chuột phải vào Frame 15 của lớp text và chọn Insert KeyFrame


Hình 10


11. Mở khóa lớp background, nhấp chuột phải vào Frame 15 của nó và chọn Insert Frame


Hình 11

12. Thực hiện tương tự Bước 11 cho lớp square


Hình 12

13. Thực hiện tương tự Bước 10 cho lớp lines


Hình 13

14. Thực hiện tương tự Bước 10 cho lớp flag


Hình 14

15. Mở khóa lớp text, nhấp chọn Frame 1 của nó để chọn khung chữ. Chọn Windows > Color Mixer để mở bảng chỉnh màu, trong mục Alpha, chỉnh thành 50%


Hình 15

16. Thực hiện tương tự Bước 15 cho lớp lines


Hình 16

17. Mở khóa lớp flag, nhấp chọn Frame 1, nhấp chuột phải vào lá cờ trên khung làm việc và chọn Convert to Symbol…, trong bảng hiện ra chọn Movie Clip


Hình 17

18. Mở bảng Properties, trong mục Color chọn Alpha và chỉnh thành 50%


Hình 18

19. Nhấp chuột phải vào Frame 7 của lớp flag và chọn Insert KeyFrame, rồi chỉnh thông số Alpha thành 75%


Hình 19

20. Thực hiện tương tự Bước 19 cho lớp lines, và lớp text


Hình 20


21. Nhấp chọn lớp flag và tạo một lớp welcome ngay trên nó


Hình 21

22. Nhấp chuột phải vào Frame 16 của lớp welcome và chọn Insert KeyFrame


Hình 22

23. Copy các hình trên lớp squarelines rồi chọn Edit > Paste in place để tạo các hình giống y chang, nằm ngay trên Frame 16 của lớp welcome


Hình 23

24. Dùng công cụ Text Tool để tạo dòng chữ welcome


Hình 24

25. Nhấp chuột phải vào Frame 30 của lớp welcome và chọn Insert KeyFrame


Hình 25

26. Nhấp chọn lại Frame 16 của lớp welcome, nhấp chọn dòng chữ welcome trên khung làm việc và chỉnh thông số Alpha của nó thành 0%


Hình 26

27. Tạo một lớp action ngay trên lớp welcome


Hình 27

28. Nhấp chuột phải vào Frame 30 của lớp action và chọn Insert KeyFrame


Hình 28

29. Chọn Windows > Actions để mở bảng Actions, trong bảng này nhập vào dòng lệnh

stop();


Hình 29

30. Nhấn Ctrl + Enter để kiểm tra kết quả. Download file nguồn tại đây.

Thứ Ba, 13/10/2009 13:07
53 👨 2.435
0 Bình luận
Sắp xếp theo