Flash - Mô phỏng quá trình khởi động Windows


Tải file .swf

1. Tạo 1 file có thông số như hình 1


Hình 1

2. Đổi tên lớp thành background


Hình 2

3. Chọn công cụ Rectangle Tool, chỉnh màu viền và màu tô như hình 3 rồi vẽ một hình chữ nhật đứng


Hình 3

4. Dùng cặp lệnh Copy, Paste để tạo thành nhiều hình chữ nhật đứng giống nhau


Hình 4

5. Nhấp chọn Frame 1 của lớp background để chọn hết tất cả các hình chữ nhật đứng. Chọn Windows > Align rồi chọn các ô giống như hình 5 để tạo thành một dãy hình chữ nhật đứng cách đều nhau


Hình 5

6. Khóa lớp background lại và tạo một lớp mới tên là rectangle


Hình 6

7. Nhấp chọn Frame 1 của lớp rectangle, chọn công cụ Rectangle Tool, bỏ màu viền, chỉnh màu tô là trắng rồi vẽ một hình chữ nhật phủ kín tất cả các hình chữ nhật đứng của lớp background


Hình 7

8. Nhấp chuột phải vào Frame 2 của lớp rectangle và chọn Insert KeyFrame


Hình 8

9. Thực hiện tương tự Bước 8 cho các Frame 3, 4, …, 10 của lớp rectangle


Hình 9

10. Khóa lớp rectangle lại, mở khóa lớp background, nhấp chuột phải vào Frame 10 và chọn Insert Frame


Hình 10

11. Khóa lớp background lại, nhấp chọn Frame 2 của lớp rectangle, chọn công cụ Selection Tool rồi rê chuột thành một hình chữ nhật phủ qua phần sau của hình chữ nhật trắng có sẵn


Hình 11

12. Nhấn phím Delete trên bàn phím để có được kết quả như hình 12


Hình 12

13. Thực hiện tương tự Bước 11 và Bước 12 cho các Frame 3,4,…, 10 của lớp rectangle.

14. Nhấn Ctrl + Enter để xem kết quả hoặc download file ví dụ tại đây.

Thứ Hai, 28/09/2009 14:49
34 👨 2.801
0 Bình luận
Sắp xếp theo