Đáp án môn Địa THPT quốc gia 2021 chính thức tất cả các mã đề

Đáp án môn Địa tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 chính thức do bộ GD&ĐT công bố, mời các bạn theo dõi để so sánh và đối chiếu sau khi kết thúc kỳ thi.

Đáp án môn Địa

Các thí sinh sẽ bước vào làm bài thi môn Địa 2021 vào lúc 8h35 phút sáng ngày 8/7/2021. Mời các bạn thí sinh theo dõi để so sánh và đối chiếu đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn địa.

Đáp án Địa 2021

Đã xong 305, 320, 302, 315, 308

Đáp án môn Địa mã đề 301

41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.
51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.
61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.
71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.

Đáp án môn Địa mã đề 302

41. C42. D43. C44. D45. A46. C47. A48. B49. D50. D
51. B52. C53. C54. C55. B56. B57. C58. A59. B60. A
61. B62. B63. A64. C65. B66. B67. A68. C69. C70. A
71. C72. A73. A74. B75. C76. A77. C78. B79. A80. B

Đáp án môn Địa mã đề 303

41. D42. C43. A44. B45. C46. B47. A48. C49. C50. C
51. A52. C53. D54. B55. C56. B57. D58. A59. D60. A
61. D62. C63. A64. C65. A66. A67. C68. D69. C70. C
71. A72. C73. D74. D75. D76. C77. A78. D79. D80. A

Đáp án môn Địa mã đề 304

41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.
51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.
61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.
71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.

Đáp án môn Địa mã đề 305

41. C42. D43. D44. A45. A46. C47. C48. B49. A50. D
51. D52. B53. A54. A55. D56. A57. B58. C59. C60. D
61. D62. A63. A64. D65. B66. B67. D68. A69. C70. A
71. C72. C73. B74. B75. A76. A77. C78. D79. B80. C

Đáp án môn Địa mã đề 306

41. B42. B43. B44. A45. B46. C47. C48. D49. B50. D
51. C52. C53. C54. D55. B56. A57. B58. D59. A60. B
61. C62. B63. A64. D65. B66. B67. D68. D69. B70. C
71. B72. C73. B74. D75. D76. D77. C78. C79. D80. D

Đáp án môn Địa mã đề 307

41. B42. B43. C44. A45. D46. A47. C48. A49. A50. B
51. B52. D53. D54. B55. A56. D57. C58. D59. B60. A
61. A62. A63. C64. C65. A66. B67. C68. D69. C70. D
71. C72. D73. C74. D75. D76. C77. C78. A79. B80. A

Đáp án môn Địa mã đề 308

41. C42. B43. A44. C45. C46. A47. C48. A49. C50. C
51. A52. A53. B54. A55. D56. A57. A58. B59. D60. C
61. D62. B63. B64. B65. D66. D67. C68. D69. D70. C
71. D72. B73. B74. D75. D76. B77. B78. C79. B80. B

Đáp án môn Địa mã đề 309

41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.
51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.
61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.
71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.

Đáp án môn Địa mã đề 310

41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.
51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.
61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.
71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.

Đáp án môn Địa mã đề 311

41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.
51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.
61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.
71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.

Đáp án môn Địa mã đề 312

41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.
51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.
61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.
71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.

Đáp án môn Địa mã đề 313

41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.
51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.
61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.
71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.

Đáp án môn Địa mã đề 314

41. D42. B43. D44. D45. B46. D47. C48. D49. C50. C
51. A52. D53. B54. D55. C56. A57. A58. D59. B60. A
61. B62. A63. C64. C65. D66. A67. C68. A69. C70. B
71. D72. D73. B74. A75. B76. C77. A78. B79. A80. C

Đáp án môn Địa mã đề 315

41. C42. C43. C44. B45. C46. B47. C48. C49. D50. A
51. B52. A53. C54. B55. C56. A57. B58. D59. A60. D
61. D62. C63. B64. A65. A66. B67. A68. A69. D70. B
71. D72. B73. C74. D75. A76. A77. A78. A79. B80. D

Đáp án môn Địa mã đề 316

41. A42. B43. C44. D45. C46. D47. B48. A49. B50. B
51. A52. D53. A54. B55. C56. D57. C58. C59. D60. A
61. D62. D63. D64. C65. D66. A67.68. C69. A70. B
71. D72. C73. C74. B75. C76. B77. A78. D79. C80. C

Đáp án môn Địa mã đề 317

41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.
51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.
61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.
71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.

Đáp án môn Địa mã đề 318

41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.
51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.
61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.
71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.

Đáp án môn Địa mã đề 319

41. B42. C43. D44. A45. A46. A47. D48. B49. A50. D
51. C52. A53. C54. D55. A56. D57. C58. B59. C60. B
61. C62. C63. A64. A65. D66. A67. B68. D69. B70. A
71. C72. C73. D74. B75. B76. B77. A78. D79. C80. D

Đáp án môn Địa mã đề 320

41. B42. A43. D44. A45. A46. A47. D48. C49. D50. B
51. B52. C53. D54. C55. B56. B57. D58. D59. B60. C
61. A62. C63. D64. D65. A66. A67. B68. D69. D70. A
71. C72. C73. C74. C75. C76. A77. C78. C79. A80. C

Đáp án môn Địa mã đề 321

41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.
51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.
61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.
71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.

Đáp án môn Địa mã đề 322

41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.
51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.
61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.
71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.

Đáp án môn Địa mã đề 323

41. B42. C43. D44. B45. C46. A47. C48. A49. A50. A
51. A52. D53. C54. D55. A56. A57. B58. C59. B60. B
61. D62. D63. C64. C65. A66. C67. D68. B69. C70. A
71. A72. B73. B74. D75. C76. A77. B78. C79. C80. D

Đáp án môn Địa mã đề 324

41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.
51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.
61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.
71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.

Đề thi Địa 2021 chính thức

Thứ Năm, 15/07/2021 10:07
52 👨 252
0 Bình luận
Sắp xếp theo