• Nạp chồng toán tử Input/Output trong C++ Nạp chồng toán tử Input/Output trong C++
  C++ là có thể input và output các kiểu dữ liệu có sẵn bởi sử dụng toán tử trích luồng >> và toán tử chèn luồng <<. Các toán tử trích luồng và chèn luồng cũng có thể được nạp chồng để thực hiện input và output cho các kiểu tự định nghĩa (user-defined).
 • Nạp chồng toán tử quan hệ trong C++ Nạp chồng toán tử quan hệ trong C++
  Có nhiều toán tử quan hệ đa dạng được hỗ trợ bởi C++, ví dụ như: (<, >, <=, >=, ==, ...) mà có thể được sử dụng để so sánh các kiểu dữ liệu có sẵn trong C++.
 • Nạp chồng toán tử nhị phân trong C++ Nạp chồng toán tử nhị phân trong C++
  Các toán tử nhị phân trong C++ nhận hai tham số. Bạn sử dụng toán tử nhị phân khá thường xuyên, ví dụ như toán tử cộng (+), toán tử trừ (-) và toán tử chia (/).
 • Nạp chồng toán tử một ngôi trong C++ Nạp chồng toán tử một ngôi trong C++
  Toán tử một ngôi (unary) trong C++ hoạt động trên một toán hạng đơn.
 • Nạp chồng toán tử và Nạp chồng hàm trong C++ Nạp chồng toán tử và Nạp chồng hàm trong C++
  C++ cho phép bạn xác định nhiều hơn một định nghĩa cho một tên hàm hoặc một toán tử trong cùng phạm vi (scope), được gọi tương ứng là Nạp chồng hàm (function overloading) và Nạp chồng toán tử (operator overloading) trong C++.
 • Tính kế thừa trong C++ Tính kế thừa trong C++
  Một trong những khái niệm quan trọng nhất trong lập trình hướng đối tượng là Tính kế thừa (Inheritance). Tính kế thừa cho phép chúng ta định nghĩa một lớp trong điều kiện một lớp khác, mà làm cho nó dễ dàng hơn để tạo và duy trì một ứng dụng. Điều này cũng cung cấp một cơ hội để tái sử dụng tính năng code và thời gian thực thi nhanh hơn.
 • Thành viên Static của lớp trong C++ Thành viên Static của lớp trong C++
  Chúng ta có thể định nghĩa các thành viên lớp là static bởi sử dụng từ khóa static trong C++. Khi chúng ta khai báo một thành viên của một lớp là static, nghĩa là, dù cho có bao nhiêu đối tượng của lớp được tạo, thì sẽ chỉ có một bản sao của thành viên static.
 • Con trỏ tới lớp trong C++ Con trỏ tới lớp trong C++
  Một con trỏ tới một lớp trong C++ được thực hiện theo cách giống hệt như một con trỏ tới một cấu trúc; và để truy cập các thành viên của một con trỏ tới một lớp bạn sử dụng toán tử truy cập thành viên trong C++ là toán tử ->, như khi bạn thực hiện với các con trỏ tới cấu trúc.
 • Con trỏ this trong C++ Con trỏ this trong C++
  Mỗi đối tượng trong C++ có sự truy cập tới vị trí riêng của nó thông qua một con trỏ quan trọng gọi là con trỏ this. Con trỏ this trong C++ là một tham số ẩn với tất cả hàm thành viên. Vì thế, bên trong một hàm thành viên, con trỏ this có thể tham chiếu tới đối tượng đang gọi.
 • Hàm inline trong C++ Hàm inline trong C++
  Hàm inline trong C++ là khái niệm mạnh mẽ mà được sử dụng phổ biến với các lớp. Nếu một hàm là inline, thì compiler đặt một bản sao code của hàm đó tại mỗi vị trí mà hàm đó được gọi tại compile time.
 • Hàm friend trong C++ Hàm friend trong C++
  Hàm friend trong C++ của một lớp được định nghĩa bên ngoài phạm vi lớp đó, nhưng nó có quyền truy cập tất cả thành viên private và protected của lớp đó. Ngay cả khi các nguyên mẫu cho hàm friend xuất hiện trong định nghĩa lớp, thì các hàm friend không là các hàm thành viên.
 • Copy constructor trong C++ Copy constructor trong C++
  Copy constructor là một constructor mà tạo một đối tượng bằng việc khởi tạo nó với một đối tượng của cùng lớp đó, mà đã được tạo trước đó.
 • Contructor và Destructor trong C++ Contructor và Destructor trong C++
  Một class contructor là một hàm thành viên đặc biệt của một lớp mà được thực thi bất cứ khi nào chúng ta tạo các đối tượng mới của lớp đó.
 • Access Modifier cho lớp trong C++ Access Modifier cho lớp trong C++
  Data Hiding là một trong những đặc điểm quan trọng của Lập trình hướng đối tượng mà cho phép ngăn cản hàm của một chương trình truy cập trực tiếp tới biểu diễn nội vi của một kiểu lớp.
 • Hàm thành viên lớp trong C++ Hàm thành viên lớp trong C++
  Một hàm thành viên của một lớp là một hàm mà có định nghĩa hoặc prototype của nó bên trong định nghĩa lớp giống như bất kỳ biến nào khác. Nó hoạt động trên bất kỳ đối tượng nào của lớp mà nó là một thành viên, và có sự truy cập tới tất cả thành viên của một lớp cho đối tượng đó.
 • Lớp(class) và Đối tượng trong C++ Lớp(class) và Đối tượng trong C++
  Mục đích chính của C++ là bổ sung thêm tính hướng đối tượng (object) cho Ngôn ngữ lập trình C và các Lớp (class) là tính năng trung tâm của C++ mà hỗ trợ lập trình hướng đối tượng và thường được gọi là các kiểu người dùng tự định nghĩa (user-defined).
 • Cấu trúc dữ liệu trong C/C++ Cấu trúc dữ liệu trong C/C++
  Struct trong C/C++ Các mảng trong C/C++ cho phép bạn định nghĩa một vài loại biến có thể giữ giá trị của một vài thành viên cùng kiểu dữ liêu. Nhưng structure - cấu trúc là một loại dữ liệu khác trong ngôn ngữ lập trình C/C++, cho phép bạn kết hợp các dữ liệu khác kiểu nhau.
 • Input/Output trong C++ Input/Output trong C++
  Thư viện chuẩn C++ cung cấp nhiều khả năng để input/output và sẽ được bàn luận trong các chương sau. Trong chương này, chúng ta thảo luận rất cơ bản và phổ biến nhất về hoạt động I/O cần thiết cho lập trình C++.
 • Date và Time trong C++ Date và Time trong C++
  Thư viện chuẩn C++ (C++ Standard Library) không cung cấp một kiểu Date thích đáng. C++ kế thừa cấu trúc và hàm để thao tác Date và Time từ C. Để truy cập các hàm và cấu trúc liên quan tới Date và Time, bạn sẽ cần khai báo <ctime> trong chương trình C++ của bạ
 • Tham chiếu trong C++ Tham chiếu trong C++
  Một biến tham chiếu là một alias, đó là tên khác cho một biến đã đang tồn tại. Khi một tham chiếu được khởi tạo với một biến, thì: hoặc tên biến hoặc tên tham chiếu có thể được sử dụng để tham chiếu tới biến đó.