Chuyển từ Linux Mail Server sang Exchange Server 2007 (Phần 4)

Chuyển từ Linux Mail Server sang Exchange Server 2007 (Phần 1)
Chuyển từ Linux Mail Server sang Exchange Server 2007 (Phần 2)
Chuyển từ Linux Mail Server sang Exchange Server 2007 (Phần 3)

Anderson Patricio

Cấu hình OWA

Người dùng Linux có thể sử dụng Web Access để truy cập vào các thông báo của họ và không hề có thông tin miền nhằm bổ sung trong suốt quá trình truy cập webmail. Để tránh các câu hỏi trong OWA, chúng ta cần phải thay đổi một số hành vi mặc định và cấu hình sao cho chỉ chấp nhận user name và password giống như chúng đang được sử dụng trong Linux box. Để cấu hình OWA chỉ chấp nhận user name và password, thực hiện theo các bước dưới đây:

1. Mở Exchange Management Console.

2. Mở Server Configuration.

3. Trong panel làm việc (Work), kích Exchange Server.

4. Trong panel Result, kích tab Outlook Web Access

5. Kích chuột phải vào OWA (Default Web Site) sau đó kích Properties.

6. Kích tab Authentication.

7. Tích Use forms-based authentication và on user name only và chọn miền Active Directory hiện hành như thể hiện trong hình 1.


Hình 1: Cấu hình chứng thực OWA chỉ cho user name

8. Kích Ok trong cửa sổ mới

9. Khởi động lại IIS để áp dụng các thiết lập mới. Kích nút Start, Run và đánh vào iisreset /noforce.

Lúc này, người dùng mới sẽ có thể sử dụng user name và password để truy cập vào mailbox của họ thông qua OWA, xem thể hiện trong hình 2.


Hình 2: Người dùng mới sử dụng user name và password để đăng nhập vào OWA

Hầu hết các triển khai webmail bằng Linux đều không có SSL, trong trường hợp này chúng tôi sẽ cấu hình kịch bản để hướng kết nối http://srv-linux.patricio.ca sang URL https được sử dụng bởi Exchange Server 2007. Đây là một vấn đề rất quan trọng vì chúng ta sẽ thay đổi Linux host DNS record hiện hành thành địa chỉ IP của Exchange 2007. Trong kịch bản này, tất cả người dùng sẽ truy cập vào Exchange 2007 OWA mới thay vì môi trường cũ sau quá trình chuyển đổi.

Để tạo một kịch bản trực tiếp và áp dụng nó trong môi trường mới, hãy thực hiện theo các bước dưới đây:

1. Tạo file default.htm và copy, paste nội dung dưới đây:

<html>
<head>
<script language=”javascript”>
<! --
Self.location.replace(https://fqdn-of-exchange-server);
// -->
</Script>
</head>
</html>

2. Lưu file trong thư mục chủ của website mặc định, c:\inetpub\wwwroot.

3. Mở Internet Information Services Manager.

4. Mở Web, kích chuột phải vào Default Web Site và kích Properties.

5. Kích tab Directory Security

6. Trong Secure Communications, kích Edit.

7. Hủy chọn Require secure channel (SSL).

Bắt đầu sử dụng Exchange Server 2007

Đã đến lúc chuyển từ Linux sang Exchange Server 2007. Đây là một số điểm cần phải được hợp lệ hóa:

• Hợp lệ hóa xem SMTP Address của người dùng Exchange Server 2007 có khớp với SMTP address cho người dùng Linux hay không.

• Nếu bạn sử dụng tính năng alias của Linux, cần bảo đảm tất cả các entry đều nằm trong môi trường mới, trong một số trường hợp chúng ta cần phải tạo Groups, bổ sung thêm các địa chỉ email mở rộng cho một số người dùng,…

• Hợp lệ hóa xem người dùng trong Exchange Server 2007 có thể gửi các thông báo ngoài được không. Bạn có thể kiểm tra các thiết lập của tường lửa.

• Tạo danh sách tất cả người dùng để chỉ làm việc thông qua Webmail. Danh sách này sẽ có sự ưu tiên trong khi chuyển đổi sang Outlook 2007.

• Cảnh báo người dùng rằng nội dung của OWA sẽ trống rỗng. Trước tiên chúng ta cần chuyển đổi dữ liệu nội bộ vào cơ sở dữ liệu Exchange.

Đến đây, chúng ta đã thực hiện tất cả các yêu cầu tiên quyết và các kiểm tra đều tốt, hãy bắt đầu quá trình chuyển đổi:

1. Lập lịch biểu cho một tuần và gửi một thông báo cho biết rằng hệ thống thư sẽ offline một vài giờ và hệ thống mới sẽ được thay thế sau đó.

2. Đăng nhập vào Domain Controller.

3. Mở DNS Management.

4. Tìm vùng có entry hiện hành của Linux Server nằm trong đó và tất cả người dùng sẽ chuyển sang Linux Server, trong trường hợp ví dụ của bài thì đây là apatricio.ca.

5. Thay đổi địa chỉ IP của Linux server thành Exchange Server box.

6. Thay đổi quy ước của tường lửa để hướng lưu lượng SMTP bên ngoài vào địa chỉ IP bên trong của Exchange.

7. Thay đổi quy ước của tường lửa để cho phép Exchange Server 2007 gửi các thông báo bên ngoài.

8. Đăng nhập vào máy trạm và chạy ipconfig /flushdns để xóa cache nội bộ, ping tên máy chủ đã được sử dụng bởi thiết lập POP/SMTP.

Vậy chúng ta có thể test môi trường mới của mình như thế nào? Hãy sử dụng các tính năng mới. Chúng ta cần phải đăng nhập vào OWA và gửi thông thông báo từ Administrator tới người dùng Anderson.Patricio.

Người dùng Anderson.Patricio cần nhận các thông báo mới và tất cả các thông báo cũ nằm trong cùng một địa điểm (nằm trong thư mục Inbox) như trong hình 3 bên dưới.


Hình 3: Thông báo mới đã nhận trong môi trường mới

Mặc định Outlook Express sẽ cấu hình Account và tất cả các thông báo nằm ở một địa điểm nào đó; không có bản copy các thông báo nào đã được nhận trong máy chủ mailbox. Hành vi này được điều khiển thông qua tùy chọn “leave a copy of messages on server”, thể hiện như trong hình 4.


Hình 4: Duy trì copy cho tất cả các thư đã nhận trên máy chủ

Sử dụng tùy chọn này nội dung mới giống nhau sẽ được nhận trong Outlook Express cũng như OWA.

Quá trình chuyển đổi – trạng thái hiện hành (Update #03)

Lúc này chúng ta có tất cả các máy trạm cần phải truy cập vào Exchange Server 2007 bởi các giao thức cũ (POP, SMTP và OWA). Chúng tôi cũng đã thay đổi luồng thông báo Internet tới máy chủ mới. Môi trường hiện hành lúc này có thể được quan sát thông qua hình 5.


Hình 5: Môi trường mới

Máy chủ Linux Box sẽ không còn được sử dụng nữa, tuy nhiên nếu cần một số thông tin chúng ta có thể truy cập thông qua Webmail và POP3 bằng cách sử dụng địa chỉ IP của máy chủ Linux.

Cài đặt Outlook 2007 trên các máy trạm

Lúc này chúng ta sẽ thực sự chuyển dữ liệu từ các máy khách sang cơ sở dữ liệu Exchange. Để cấu hình tất cả các máy khách nhằm sử dụng tất cả các tính năng của Exchange Server 2007 chúng ta sẽ cài đặt Outlook 2007.

Quá trình này thực hiện hoàn toàn dễ dàng. Sau khi cài đặt thành công, chúng ta sẽ nâng cấp các thiết lập Outlook Express hiện hành thành Outlook và sau đó hoàn toàn có thể truyền tải các thông báo đến Exchange Server.

1. Kích Outlook

2. Trong màn hình Outlook 2007 Startup, kích Next.

3. E-mail Upgrade Options. Chọn tùy chọn nâng cấp, sau đó kích Next.


Hình 6: Nâng cấp từ Outlook Express lên Outlook 2007

4. Hầu hết các thông tin đều đã được điền trước, bạn chỉ cần kích Next để kết thúc quá trình.

5. Ban đầu Outlook chạy sẽ hiển thị một hộp thoại về tiến trình import, kích Yes.

6. Đóng Outlook

Lúc này hãy remove các thiết lập tài khoản POP3/SMTP và định nghĩa MAPI profile bằng Autodiscover.

1. Kích Start, SettingsControl Panel.

2. Kích đúp vào biểu tượng Mail

3. Kích nút E-mail Accounts

4. Kích tab E-mailNew.

5. Thêm Exchange Mailbox; profile sẽ được tạo một cách tự động dựa trên thông tin người dùng hiện hành trong Active Directory, xem thể hiện trong hình 7.


Hình 7: Thêm tài khoản Exchange Server

6. Hãy remove tài khoản đã được import trước kia. Chọn tài khoản cũ (các tài khoản mới được gọi là Microsoft Exchange), sau đó kích Remove. Kích Yes để xác nhận.

7. Kích Data Files và xem tất cả các thông tin Personal Folder và Mailbox mà bạn đã làm việc trên đó, xem thể hiện trong hình 8.


Hình 8: Các file dữ liệu có sẵn

8. Mở Outlook một lần nữa để xem hai mục chính: Mailbox, đây là nơi tất cả các thông tin nằm trong Exchange Server và Personal Folder là nơi chúng ta có tất cả các thông báo mà đã làm việc trước kia trong hệ thống cũ. Chuyển các thông báo quan trọng sang Exchange và chúng sẽ hiện hữu trong OWA.


Hình 9: Nội dung cũ trong file PST và nội dung của máy chủ

Các bước cuối cùng…

Trong phần này, chúng tôi đã minh chứng được cho các bạn về cách chuyển từ Linux mail server sang Exchange Server 2007 bằng cách sử dụng các tài nguyên có trong Exchange Server 2007 và Active Directory. Chúng ta đã chuyển tất cả các dịch vụ mạng, các máy trạm và hoàn toàn có thể chuyển chúng một cách dần dần sang môi trường mới.

Liệu tới đây chúng ta đã kết thúc được quá trình chuyển đổi? Quả thực là vẫn chưa, chúng ta vẫn còn phải kiểm tra một số điểm dưới đây:

• Sau khi nâng cấp tất cả các máy trạm thành Outlook 2007 và cấu hình chúng để có thể sử dụng MAPI thay vì POP3 và SMTP, chúng ta hoàn toàn có thể chuyển Receive Connector cho người dùng bên trong.

• Chúng ta cũng hoàn toàn có thể vô hiệu hóa dịch vụ POP3.

• Cấu hình Firewall để công bố các tính năng của Exchange 2007 khác (RPC trên HTTP, ActiveSync,…).

Cuối cùng, chúng ta có thể nói rằng mình đã kết thúc quá trình triển khai Exchange Server 2007 nhưng nhiệm vụ của bạn vẫn chưa xong. Bạn cần phải khai thác rất nhiều tính năng khác cho mạng của mình như khả năng sẵn có cao, thư tín hợp nhất, bảo vệ chống spam,…

Kết luận

Trong phần này, chúng ta đã chuyển giữa các môi trường thư tín và thấy được cách nâng cấp từ Outlook Express sang Outlook 2007 trên trình khách. Sau khi hoàn thành quá trình này, chúng ta có thể chuyển những nội dung nội bộ sang cơ sở dữ liệu Exchange Server thông qua Outlook.

Thứ Ba, 01/07/2008 16:11
31 👨 751
0 Bình luận
Sắp xếp theo