Chuyển đổi kiểu dữ liệu trong C#

Chuyển đổi kiểu dữ liệu trong C# là biến đổi một kiểu dữ liệu này thành kiểu dữ liệu khác. Nó còn được gọi là Ép kiểu. Trong C#, ép kiểu có hai mẫu sau:

Chuyển đổi kiểu ngầm định (implicit) - Việc chuyển đổi này được thực hiện bởi C# theo một phương thức an toàn kiểu (type-safe). Ví dụ: việc chuyển đổi từ các lớp kế thừa thành các lớp cơ sở.

Chuyển đổi kiểu tường minh (explicit) - Việc chuyển đổi này được thực hiện một cách rõ ràng bởi người dùng bằng việc sử dụng các hàm được định nghĩa trước. Các chuyển đổi kiểu tường minh cần một toán tử cast.

Ví dụ sau minh họa một sự chuyển đổi kiểu tường minh trong C#:

using System;

namespace QTMCsharp
{
  class TestCsharp
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Chuyen doi kieu du lieu trong C#");
      Console.WriteLine("-------------------------------");

      double d = 5678.74;
      int i;

      // cast kieu du lieu double thanh kieu du lieu int.
      i = (int)d;
      Console.WriteLine("Gia tri cua i = " +i);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Biên dịch và chạy chương trình C# trên sẽ cho kết quả sau:

Biên dịch và chạy chương trình C#

Phương thức Chuyển đổi kiểu dữ liệu trong C#

C# cung cấp các phương thức chuyển đổi kiểu có sẵn được liệt kê trong bảng sau:

Phương thứcMô tả
ToBoolean

Chuyển đổi một kiểu thành một giá trị Boolean, nếu có thể

ToByte

Chuyển đổi một kiểu thành một byte

ToChar

Chuyển đổi một kiểu thành một Unicode character, nếu có thể

ToDateTime

Chuyển đổi một kiểu (kiểu integer hoặc string) thành các cấu trúc date-time

ToDecimal

Chuyển đổi một kiểu số thực hoặc số nguyên thành một kiểu thập phân

ToDouble

Chuyển đổi một kiểu thành một kiểu double

ToInt16

Chuyển đổi một kiểu thành một 16-bit integer

ToInt32

Chuyển đổi một kiểu thành một 32-bit integer

ToInt64

Chuyển đổi một kiểu thành một 64-bit integer

ToSbyte

Chuyển đổi một kiểu thành một kiểu signed byte

ToSingle

Chuyển đổi một kiểu thành một số small floating point

ToString

Chuyển đổi một kiểu thành một string

ToType

Chuyển đổi một kiểu thành một kiểu đã xác định

ToUInt16

Chuyển đổi một kiểu thành một kiểu unsigned int

ToUInt32

Chuyển đổi một kiểu thành một kiểu unsigned long

ToUInt64

Chuyển đổi một kiểu thành một unsigned big integer

Ví dụ sau minh họa cách chuyển đổi các kiểu dữ liệu đa dạng thành kiểu dữ liệu string trong C#:

using System;

namespace QTMCsharp
{
  class TestCsharp
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Chuyen doi kieu du lieu trong C#");
      Console.WriteLine("-------------------------------");

      int i = 75;
      float f = 53.005f;
      double d = 2345.7652;
      bool b = true;
      //su dung phuong thuc ToString()
      Console.WriteLine(i.ToString());
      Console.WriteLine(f.ToString());
      Console.WriteLine(d.ToString());
      Console.WriteLine(b.ToString());

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Biên dịch và chạy chương trình C# trên sẽ cho kết quả sau:

Chuyển đổi kiểu dữ liệu trong C#

Theo tutorialspoint

Bài trước: Kiểu dữ liệu trong C#

Bài tiếp: Mảng (Array) trong C#

Thứ Năm, 26/07/2018 11:05
31 👨 653
0 Bình luận
Sắp xếp theo