Cách chỉ định loại Hiberfile là Full hoặc Reduced trong Windows 10

Theo mặc định, file Hibernation hoặc hiberfile (C:\hiberfil.sys) chiếm 75% tổng lượng RAM được cài đặt trên máy tính Windows 10. Khởi động nhanh (Fast startup) yêu cầu chế độ Hibernate được kích hoạt. Nếu bạn chỉ muốn sử dụng Fast startup và không dự định sử dụng chức năng Hibernate, thì bạn có thể chỉ định loại Hibernate là Reduced để giảm đáng kể dung lượng file hibernation (hiberfil.sys), xuống khoảng một nửa dung lượng đầy đủ của nó.

Windows 10 có chế độ Hibernate được bật theo mặc định. Chế độ này là trạng thái tiết kiệm năng lượng cho các máy tính chạy bằng pin, ví dụ như laptop. Chế độ ngủ đông đặt toàn bộ trạng thái hiện tại của PC vào file hiberfile và sau đó tắt máy tính. Chế độ Hibernate chậm hơn so với chế độ Sleep nhưng tiêu thụ ít năng lượng hơn.

Các loại file Hibernate

Có 2 loại file Hibernate:

1. Full: Loại hiberfile đầy đủ có thể kích hoạt chế độ Hibernate và bật Fast startup (hiberboot). Nó chiếm khoảng 75% tổng lượng RAM có sẵn. Kích thước mặc định là 40% bộ nhớ vật lý. Nó hỗ trợ Hibernate, Hybrid Sleep và Fast startup.

2. Reduced: Loại hiberfile này bật Fast startup (hiberboot) mà không cần kích hoạt chế độ Hibernate. Loại file này làm giảm dung lượng của hiberfile (C:\hiberfil.sys) xuống còn khoảng 50% kích thước đầy đủ của nó. Lệnh này sẽ xóa chế độ Hibernate khỏi menu Power. Dung lượng mặc định là 20% bộ nhớ vật lý. Nó hỗ trợ Fast startup.

Cách chỉ định loại Hiberfile là Full hoặc Reduced

Mở một Command Prompt với quyền admin và làm như sau:

Để chỉ định Hiberfile TypeFull trong Windows 10, sao chép và dán lệnh sau vào Command Prompt và nhấn Enter:

powercfg /h /type full
Chỉ định Hiberfile Type là Full trong Windows 10
Chỉ định Hiberfile Type là Full trong Windows 10

Để chỉ định Hiberfile TypeReduced trong Windows 10, sao chép và dán lệnh sau vào Command Prompt và nhấn Enter:

powercfg /h /type reduced
Chỉ định Hiberfile Type là Reduced trong Windows 10
Chỉ định Hiberfile Type là Reduced trong Windows 10

Lưu ý: Nếu file ngủ đông được đặt thành kích thước tùy chỉnh lớn hơn 40%, thì lệnh sẽ trả về lỗi “The parameter is incorrect” (Tham số không chính xác). Trước tiên, bạn phải đặt dung lượng của file thành 0 bằng lệnh:

powercfg /h /size 0

Sau đó chạy lại lệnh đặt loại file ngủ đông là Reduced.

Sau khi hoàn thành, bạn có thể thoát khỏi Command Prompt.

Thứ Hai, 18/05/2020 08:14
52 👨 261
0 Bình luận
Sắp xếp theo