Cài đặt và sử dụng YUM trên Fedora

Quản Trị Mạng - YUM là một công cụ quản lý và cài đặt phần mềm rất hay cho các hệ thống Red Hat Linux. Nó có thể cài đặt các gói mới hoặc cập nhật các gói đã tồn tại trên hệ thống. Chúng ta hãy cùng xem làm cách nào để thiết đặt nó trên một hệ thống Fedora Linux và sau đó là làm cách nào để sử dụng nó.

Nếu bạn chưa có trình YUM trên hệ thống của mình, hãy vào trang này để tải về. Sau khi tải về phiên bản mới nhất của YUM cho Fedora Linux của bạn, hãy cài đặt nó.

# rpm -ivh yum-2.0.3-0.fdr.1.rh90.noarch.rpm

Khi tiến trình cài đặt hoàn tất, bạn có thể truy cập vào YUM bằng cách dùng lệnh yum. Chúng ta hãy cùng cấu hình YUM trước khi bắt đầu sử dụng nó. Cấu hình cơ bản gồm có việc thêm vào một số của kho RPM để YUM có thể đem về các gói RPM và các gói phụ thuộc theo yêu cầu. Mở file /etc/yum.conf bằng một trình soạn thảo văn bản và thêm các dòng sau vào cuối của file này:

[base]
name=Fedora Core $releasever - $basearch - Base
baseurl=http://apt.sw.be/fedora/$releasever/en/$basearch/dag
baseurl=http://mirrors.kernel.org/fedora/core/$releasever/$basearch/os

Lưu file này lại và thoát khỏi trình soạn thảo. Bây giờ cài đặt khóa đăng kí GPG cho máy chủ này với dòng lệnh sau:

# rpm –import

Bạn có thể thêm các kho khác theo cách tương tự. Nhớ cài đặt khóa GPG cho nó nếu bạn thêm các kho này vào. Bây giờ cập nhật cơ sở dữ liệu YUM của bạn để nó có thể chứa các gói với các kho mới:

# yum check-update

Bây giờ nếu bạn muốn cài đặt một gói thì tất cả những gì phải làm là chạy dòng lệnh yum install theo sau đó là tên của gói cần cài đặt hoặc cập nhật. Chẳng hạn bạn muốn cài đặt gói cowsay, chạy dòng lệnh sau:

# yum install cowsay

Nếu gói này nằm trong bất kì kho nào mà bạn đã liệt kê trong file yum.conf của bạn, YUM sẽ ngay lập tức cài đặt nó cùng với bất kì gói nào đi kèm. Nếu không, nó sẽ báo cáo là gói này không sẵn có. Nếu bạn muốn cập nhật tất cả các gói trong hệ thống, hãy chạy câu lệnh này:

# yum update

Nếu bạn muốn nâng cập một gói đơn:

# yum update cowsay

Để xóa một gói đã cài đặt:

# yum remove cowsay

Bạn cũng có thể lấy về danh sách tất cả các gói đã cài đặt trên máy tính của bạn bằng cách dùng lệnh sau:

# yum list installed

Để lấy về danh sách tất cả các bản cập nhật sẵn có cho hệ thống của bạn:

# yum list updates

YUM là một công cụ rất mạnh và nó có thể quản lý các gói cài đặt trên hệ thống Linux theo cách thật sự đơn giản. Người dùng Ubuntu có lẽ cũng có một công tương tự có tên là apt-get, đây là một công cụ cài đặt gói một cách tự động tương tự như trình yum. Nếu bạn có một số lượng lớn các máy Linux trong mạng, bạn có thể tải chọn cài đặt một kho YUM trên mạng nội bộ để có thể giúp bạn tiết kiệm nhiều băng thông.

Thứ Hai, 13/03/2017 14:49
3,73 👨 10.540
0 Bình luận
Sắp xếp theo