Cách xóa cơ sở dữ liệu trong MS SQL Server

Để xóa cơ sở dữ liệu trong MS SQL Server, chúng ta sử dụng lệnh DROP. Dưới đây là 2 cách sử dụng lệnh này.

Cách 1: Sử dụng T-SQL Script

Dưới đây là cú pháp để xóa CSDL trong MS SQL Server.

Drop database <your database name>

Ví dụ để xóa CSLD có tên Testdb, bạn chạy truy vấn

Drop database Testdb

Cách 2: Sử dụng MS SQL Server Management Studio

Kết nối tới SQL Server và click chuột phải vào CSDL bạn muốn xóa. Chọn xóa và màn hình sau đây sẽ hiện ra.

Xác nhận thông tin xóa CSDL đã chọn
Xác nhận thông tin xóa CSDL đã chọn

Chọn OK để xóa CSDL đã chọn (trong ví dụ này là Testdb) khỏi MS SQL Server.

Bài trước: Cách chọn cơ sở dữ liệu trong MS SQL Server

Bài tiếp: Cách tạo bản sao dữ liệu trong MS SQL Server

Thứ Hai, 29/01/2018 17:14
52 👨 4.500